‫استفاده از "," و ";" اضافه در #C

‫استفاده از "," و ";" اضافه در #C <br/> در #C می‌تونید در انتهای تعریف آخرین آیتم یک Enum یا هنگام استفاده از سینتکس Object Initializer یا Collection Initializer، یک کامای اضافی قرار بدید.

در #C می‌تونید در انتهای تعریف آخرین آیتم یک Enum یا هنگام استفاده از سینتکس Object Initializer یا Collection Initializer، یک کامای اضافی قرار بدید.
اون طور که گفته شده ، این رفتار بدین دلیل است که Code Generatorها راحت‌تر بتوانند کد تولید کنند. مطمئناً اگر در یک حلقه‌ی تکرار برای ایجاد آیتم های  یک Enum، در انتهای آیتم‌های اون، کاراکتر "," قرار می‌دید، حذف نکردن آخرین کاما از حذف کردن اون کار راحت‌تری است! همچنین Comment کردن آخرین آیتم نیز راحت‌تر صورت می‌پذیرد.
public enum MyEnum
{
  Item1 = 1,
  Item2 = 2,
  Item3 = 4,
  // Item4
}

MyViewModel viewModel = new MyViewModel()
{
  Property1 = "Value1",
  Property2 = "Value2",
  Property3 = "Value3",
};

و البته، در هنگام فراخوانی یک متد میشه به تعداد دلخواه در انتهای اون، کاراکتر ";" قرار داد.
myBusiness business = new myBusiness();
business.DoWork(); ; ; ; ; ; ;