اضافه کردن کنترل در زمان اجرا و مدیریت آنها

اضافه کردن کنترل در زمان اجرا و مدیریت آنها <br/> در این مقاله اضافه کردن کنترل در زمان اجرای برنامه به فرم و مدیریت رویدادهای آنها رو بررسی میکنیم

اضافه کردن کنترل در زمان اجرا و مدیریت آنها

در این مقاله اضافه کردن کنترل در زمان اجرای برنامه به فرم و مدیریت رویدادهای آنها رو بررسی میکنیم

 

با زدن کلید اضافه یک Button و یک Lable و یک TextBox به فرم اضافه میشود

و با زدن کلید کنار هرکدام رویداد آن اجرا میشود

در مرحله اول از کنترل ها یک نمونه میسازیم و خواص آنها را ست میکنیم

 

در مرحله بعد به فرم اضافه مکنیم

و رویداد ها رو هم در فرم تعریف میکنیم

 

نمونه ضمیمه شده است

 

موفق و پیروز باشید

 

فایل های ضمیمه