ایجاد کد QR در لحظه اجرا

در این مقاله قصد داریم در لحظه اجرای برنامه و به صورت داینامیک کد QR یک رشته را بسازیم

ایجاد کد QR در لحظه اجرا

ابتدا صفحه خود را میسازیم

<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
    <h3>مرجع تخصصی برنامه نویسان</h3>
 <asp:TextBox ID="txtCode" runat="server" Width="241px"></asp:TextBox>
<asp:Button ID="btnGenerate" runat="server" Text="ایجاد کد" 
    onclick="btnGenerate_Click" />
<hr />
<asp:PlaceHolder ID="plBarCode" runat="server" />
  </form>
</body>

 

ساخت کد QR توسط کلاسی با نام QRCoder.cs انجام میشود

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Collections;

namespace QRCoder
{
  public class QRCodeGenerator
  {
    private char[] alphanumEncTable = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', '$', '%', '*', '+', '-', '.', '/', ':' };
    private int[] capacityBaseValues = { 41, 25, 17, 10, 34, 20, 14, 8, 27, 16, 11, 7, 17, 10, 7, 4, 77, 47, 32, 20, 63, 38, 26, 16, 48, 29, 20, 12, 34, 20, 14, 8, 127, 77, 53, 32, 101, 61, 42, 26, 77, 47, 32, 20, 58, 35, 24, 15, 187, 114, 78, 48, 149, 90, 62, 38, 111, 67, 46, 28, 82, 50, 34, 21, 255, 154, 106, 65, 202, 122, 84, 52, 144, 87, 60, 37, 106, 64, 44, 27, 322, 195, 134, 82, 255, 154, 106, 65, 178, 108, 74, 45, 139, 84, 58, 36, 370, 224, 154, 95, 293, 178, 122, 75, 207, 125, 86, 53, 154, 93, 64, 39, 461, 279, 192, 118, 365, 221, 152, 93, 259, 157, 108, 66, 202, 122, 84, 52, 552, 335, 230, 141, 432, 262, 180, 111, 312, 189, 130, 80, 235, 143, 98, 60, 652, 395, 271, 167, 513, 311, 213, 131, 364, 221, 151, 93, 288, 174, 119, 74, 772, 468, 321, 198, 604, 366, 251, 155, 427, 259, 177, 109, 331, 200, 137, 85, 883, 535, 367, 226, 691, 419, 287, 177, 489, 296, 203, 125, 374, 227, 155, 96, 1022, 619, 425, 262, 796, 483, 331, 204, 580, 352, 241, 149, 427, 259, 177, 109, 1101, 667, 458, 282, 871, 528, 362, 223, 621, 376, 258, 159, 468, 283, 194, 120, 1250, 758, 520, 320, 991, 600, 412, 254, 703, 426, 292, 180, 530, 321, 220, 136, 1408, 854, 586, 361, 1082, 656, 450, 277, 775, 470, 322, 198, 602, 365, 250, 154, 1548, 938, 644, 397, 1212, 734, 504, 310, 876, 531, 364, 224, 674, 408, 280, 173, 1725, 1046, 718, 442, 1346, 816, 560, 345, 948, 574, 394, 243, 746, 452, 310, 191, 1903, 1153, 792, 488, 1500, 909, 624, 384, 1063, 644, 442, 272, 813, 493, 338, 208, 2061, 1249, 858, 528, 1600, 970, 666, 410, 1159, 702, 482, 297, 919, 557, 382, 235, 2232, 1352, 929, 572, 1708, 1035, 711, 438, 1224, 742, 509, 314, 969, 587, 403, 248, 2409, 1460, 1003, 618, 1872, 1134, 779, 480, 1358, 823, 565, 348, 1056, 640, 439, 270, 2620, 1588, 1091, 672, 2059, 1248, 857, 528, 1468, 890, 611, 376, 1108, 672, 461, 284, 2812, 1704, 1171, 721, 2188, 1326, 911, 561, 1588, 963, 661, 407, 1228, 744, 511, 315, 3057, 1853, 1273, 784, 2395, 1451, 997, 614, 1718, 1041, 715, 440, 1286, 779, 535, 330, 3283, 1990, 1367, 842, 2544, 1542, 1059, 652, 1804, 1094, 751, 462, 1425, 864, 593, 365, 3517, 2132, 1465, 902, 2701, 1637, 1125, 692, 1933, 1172, 805, 496, 1501, 910, 625, 385, 3669, 2223, 1528, 940, 2857, 1732, 1190, 732, 2085, 1263, 868, 534, 1581, 958, 658, 405, 3909, 2369, 1628, 1002, 3035, 1839, 1264, 778, 2181, 1322, 908, 559, 1677, 1016, 698, 430, 4158, 2520, 1732, 1066, 3289, 1994, 1370, 843, 2358, 1429, 982, 604, 1782, 1080, 742, 457, 4417, 2677, 1840, 1132, 3486, 2113, 1452, 894, 2473, 1499, 1030, 634, 1897, 1150, 790, 486, 4686, 2840, 1952, 1201, 3693, 2238, 1538, 947, 2670, 1618, 1112, 684, 2022, 1226, 842, 518, 4965, 3009, 2068, 1273, 3909, 2369, 1628, 1002, 2805, 1700, 1168, 719, 2157, 1307, 898, 553, 5253, 3183, 2188, 1347, 4134, 2506, 1722, 1060, 2949, 1787, 1228, 756, 2301, 1394, 958, 590, 5529, 3351, 2303, 1417, 4343, 2632, 1809, 1113, 3081, 1867, 1283, 790, 2361, 1431, 983, 605, 5836, 3537, 2431, 1496, 4588, 2780, 1911, 1176, 3244, 1966, 1351, 832, 2524, 1530, 1051, 647, 6153, 3729, 2563, 1577, 4775, 2894, 1989, 1224, 3417, 2071, 1423, 876, 2625, 1591, 1093, 673, 6479, 3927, 2699, 1661, 5039, 3054, 2099, 1292, 3599, 2181, 1499, 923, 2735, 1658, 1139, 701, 6743, 4087, 2809, 1729, 5313, 3220, 2213, 1362, 3791, 2298, 1579, 972, 2927, 1774, 1219, 750, 7089, 4296, 2953, 1817, 5596, 3391, 2331, 1435, 3993, 2420, 1663, 1024, 3057, 1852, 1273, 784 };
    private int[] capacityECCBaseValues = { 19, 7, 1, 19, 0, 0, 16, 10, 1, 16, 0, 0, 13, 13, 1, 13, 0, 0, 9, 17, 1, 9, 0, 0, 34, 10, 1, 34, 0, 0, 28, 16, 1, 28, 0, 0, 22, 22, 1, 22, 0, 0, 16, 28, 1, 16, 0, 0, 55, 15, 1, 55, 0, 0, 44, 26, 1, 44, 0, 0, 34, 18, 2, 17, 0, 0, 26, 22, 2, 13, 0, 0, 80, 20, 1, 80, 0, 0, 64, 18, 2, 32, 0, 0, 48, 26, 2, 24, 0, 0, 36, 16, 4, 9, 0, 0, 108, 26, 1, 108, 0, 0, 86, 24, 2, 43, 0, 0, 62, 18, 2, 15, 2, 16, 46, 22, 2, 11, 2, 12, 136, 18, 2, 68, 0, 0, 108, 16, 4, 27, 0, 0, 76, 24, 4, 19, 0, 0, 60, 28, 4, 15, 0, 0, 156, 20, 2, 78, 0, 0, 124, 18, 4, 31, 0, 0, 88, 18, 2, 14, 4, 15, 66, 26, 4, 13, 1, 14, 194, 24, 2, 97, 0, 0, 154, 22, 2, 38, 2, 39, 110, 22, 4, 18, 2, 19, 86, 26, 4, 14, 2, 15, 232, 30, 2, 116, 0, 0, 182, 22, 3, 36, 2, 37, 132, 20, 4, 16, 4, 17, 100, 24, 4, 12, 4, 13, 274, 18, 2, 68, 2, 69, 216, 26, 4, 43, 1, 44, 154, 24, 6, 19, 2, 20, 122, 28, 6, 15, 2, 16, 324, 20, 4, 81, 0, 0, 254, 30, 1, 50, 4, 51, 180, 28, 4, 22, 4, 23, 140, 24, 3, 12, 8, 13, 370, 24, 2, 92, 2, 93, 290, 22, 6, 36, 2, 37, 206, 26, 4, 20, 6, 21, 158, 28, 7, 14, 4, 15, 428, 26, 4, 107, 0, 0, 334, 22, 8, 37, 1, 38, 244, 24, 8, 20, 4, 21, 180, 22, 12, 11, 4, 12, 461, 30, 3, 115, 1, 116, 365, 24, 4, 40, 5, 41, 261, 20, 11, 16, 5, 17, 197, 24, 11, 12, 5, 13, 523, 22, 5, 87, 1, 88, 415, 24, 5, 41, 5, 42, 295, 30, 5, 24, 7, 25, 223, 24, 11, 12, 7, 13, 589, 24, 5, 98, 1, 99, 453, 28, 7, 45, 3, 46, 325, 24, 15, 19, 2, 20, 253, 30, 3, 15, 13, 16, 647, 28, 1, 107, 5, 108, 507, 28, 10, 46, 1, 47, 367, 28, 1, 22, 15, 23, 283, 28, 2, 14, 17, 15, 721, 30, 5, 120, 1, 121, 563, 26, 9, 43, 4, 44, 397, 28, 17, 22, 1, 23, 313, 28, 2, 14, 19, 15, 795, 28, 3, 113, 4, 114, 627, 26, 3, 44, 11, 45, 445, 26, 17, 21, 4, 22, 341, 26, 9, 13, 16, 14, 861, 28, 3, 107, 5, 108, 669, 26, 3, 41, 13, 42, 485, 30, 15, 24, 5, 25, 385, 28, 15, 15, 10, 16, 932, 28, 4, 116, 4, 117, 714, 26, 17, 42, 0, 0, 512, 28, 17, 22, 6, 23, 406, 30, 19, 16, 6, 17, 1006, 28, 2, 111, 7, 112, 782, 28, 17, 46, 0, 0, 568, 30, 7, 24, 16, 25, 442, 24, 34, 13, 0, 0, 1094, 30, 4, 121, 5, 122, 860, 28, 4, 47, 14, 48, 614, 30, 11, 24, 14, 25, 464, 30, 16, 15, 14, 16, 1174, 30, 6, 117, 4, 118, 914, 28, 6, 45, 14, 46, 664, 30, 11, 24, 16, 25, 514, 30, 30, 16, 2, 17, 1276, 26, 8, 106, 4, 107, 1000, 28, 8, 47, 13, 48, 718, 30, 7, 24, 22, 25, 538, 30, 22, 15, 13, 16, 1370, 28, 10, 114, 2, 115, 1062, 28, 19, 46, 4, 47, 754, 28, 28, 22, 6, 23, 596, 30, 33, 16, 4, 17, 1468, 30, 8, 122, 4, 123, 1128, 28, 22, 45, 3, 46, 808, 30, 8, 23, 26, 24, 628, 30, 12, 15, 28, 16, 1531, 30, 3, 117, 10, 118, 1193, 28, 3, 45, 23, 46, 871, 30, 4, 24, 31, 25, 661, 30, 11, 15, 31, 16, 1631, 30, 7, 116, 7, 117, 1267, 28, 21, 45, 7, 46, 911, 30, 1, 23, 37, 24, 701, 30, 19, 15, 26, 16, 1735, 30, 5, 115, 10, 116, 1373, 28, 19, 47, 10, 48, 985, 30, 15, 24, 25, 25, 745, 30, 23, 15, 25, 16, 1843, 30, 13, 115, 3, 116, 1455, 28, 2, 46, 29, 47, 1033, 30, 42, 24, 1, 25, 793, 30, 23, 15, 28, 16, 1955, 30, 17, 115, 0, 0, 1541, 28, 10, 46, 23, 47, 1115, 30, 10, 24, 35, 25, 845, 30, 19, 15, 35, 16, 2071, 30, 17, 115, 1, 116, 1631, 28, 14, 46, 21, 47, 1171, 30, 29, 24, 19, 25, 901, 30, 11, 15, 46, 16, 2191, 30, 13, 115, 6, 116, 1725, 28, 14, 46, 23, 47, 1231, 30, 44, 24, 7, 25, 961, 30, 59, 16, 1, 17, 2306, 30, 12, 121, 7, 122, 1812, 28, 12, 47, 26, 48, 1286, 30, 39, 24, 14, 25, 986, 30, 22, 15, 41, 16, 2434, 30, 6, 121, 14, 122, 1914, 28, 6, 47, 34, 48, 1354, 30, 46, 24, 10, 25, 1054, 30, 2, 15, 64, 16, 2566, 30, 17, 122, 4, 123, 1992, 28, 29, 46, 14, 47, 1426, 30, 49, 24, 10, 25, 1096, 30, 24, 15, 46, 16, 2702, 30, 4, 122, 18, 123, 2102, 28, 13, 46, 32, 47, 1502, 30, 48, 24, 14, 25, 1142, 30, 42, 15, 32, 16, 2812, 30, 20, 117, 4, 118, 2216, 28, 40, 47, 7, 48, 1582, 30, 43, 24, 22, 25, 1222, 30, 10, 15, 67, 16, 2956, 30, 19, 118, 6, 119, 2334, 28, 18, 47, 31, 48, 1666, 30, 34, 24, 34, 25, 1276, 30, 20, 15, 61, 16 };
    private int[] alignmentPatternBaseValues = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 22, 38, 0, 0, 0, 0, 6, 24, 42, 0, 0, 0, 0, 6, 26, 46, 0, 0, 0, 0, 6, 28, 50, 0, 0, 0, 0, 6, 30, 54, 0, 0, 0, 0, 6, 32, 58, 0, 0, 0, 0, 6, 34, 62, 0, 0, 0, 0, 6, 26, 46, 66, 0, 0, 0, 6, 26, 48, 70, 0, 0, 0, 6, 26, 50, 74, 0, 0, 0, 6, 30, 54, 78, 0, 0, 0, 6, 30, 56, 82, 0, 0, 0, 6, 30, 58, 86, 0, 0, 0, 6, 34, 62, 90, 0, 0, 0, 6, 28, 50, 72, 94, 0, 0, 6, 26, 50, 74, 98, 0, 0, 6, 30, 54, 78, 102, 0, 0, 6, 28, 54, 80, 106, 0, 0, 6, 32, 58, 84, 110, 0, 0, 6, 30, 58, 86, 114, 0, 0, 6, 34, 62, 90, 118, 0, 0, 6, 26, 50, 74, 98, 122, 0, 6, 30, 54, 78, 102, 126, 0, 6, 26, 52, 78, 104, 130, 0, 6, 30, 56, 82, 108, 134, 0, 6, 34, 60, 86, 112, 138, 0, 6, 30, 58, 86, 114, 142, 0, 6, 34, 62, 90, 118, 146, 0, 6, 30, 54, 78, 102, 126, 150, 6, 24, 50, 76, 102, 128, 154, 6, 28, 54, 80, 106, 132, 158, 6, 32, 58, 84, 110, 136, 162, 6, 26, 54, 82, 110, 138, 166, 6, 30, 58, 86, 114, 142, 170 };
    private int[] remainderBits = { 0, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };

    private List<AlignmentPattern> alignmentPatternTable;
    private List<ECCInfo> capacityECCTable;
    private List<VersionInfo> capacityTable;
    private List<Antilog> galoisField;
    private Dictionary<char, int> alphanumEncDict;


    public QRCodeGenerator()
    {
      CreateAntilogTable();
      CreateAlphanumEncDict();
      CreateCapacityTable();
      CreateCapacityECCTable();
      CreateAlignmentPatternTable();
    }

    public QRCode CreateQrCode(string plainText, ECCLevel eccLevel)
    {
      var encoding = GetEncodingFromPlaintext(plainText);
      var version = GetVersion(plainText, encoding, eccLevel);

      var modeIndicator = DecToBin((int)encoding, 4);
      var countIndicator = DecToBin(plainText.Length, GetCountIndicatorLength(version, encoding));
      var bitString = modeIndicator + countIndicator;

      var codedText = PlainTextToBinary(plainText, encoding);
      bitString += codedText;

      //Fill up data code word
      var eccInfo = capacityECCTable.Where(x => x.Version == version && x.ErrorCorrectionLevel.Equals(eccLevel)).Single();
      var dataLength = eccInfo.TotalDataCodewords * 8;
      var lengthDiff = dataLength - bitString.Length;
      if (lengthDiff > 0)
        bitString += new string('0', Math.Min(lengthDiff, 4));
      if ((bitString.Length % 8) != 0)
        bitString += new string('0', 8 - (bitString.Length % 8));
      while (bitString.Length < dataLength)
        bitString += "1110110000010001";
      if (bitString.Length > dataLength)
        bitString = bitString.Substring(0, dataLength);

      //Calculate error correction words
      List<CodewordBlock> codeWordWithECC = new List<CodewordBlock>();
      for (int i = 0; i < eccInfo.BlocksInGroup1; i++)
      {
        var bitStr = bitString.Substring(i * eccInfo.CodewordsInGroup1 * 8, eccInfo.CodewordsInGroup1 * 8);
        codeWordWithECC.Add(new CodewordBlock()
        {
          BitString = bitStr,
          BlockNumber = i + 1,
          GroupNumber = 1,
          CodeWords = BinaryStringToBitBlockList(bitStr),
          ECCWords = CalculateECCWords(bitStr, eccInfo)
        });
      }
      bitString = bitString.Substring(eccInfo.BlocksInGroup1 * eccInfo.CodewordsInGroup1 * 8);
      for (int i = 0; i < eccInfo.BlocksInGroup2; i++)
      {
        var bitStr = bitString.Substring(i * eccInfo.CodewordsInGroup2 * 8, eccInfo.CodewordsInGroup2 * 8);
        codeWordWithECC.Add(new CodewordBlock()
        {
          BitString = bitStr,
          BlockNumber = i + 1,
          GroupNumber = 2,
          CodeWords = BinaryStringToBitBlockList(bitStr),
          ECCWords = CalculateECCWords(bitStr, eccInfo)
        });
      }


      //Interleave code words
      StringBuilder interleavedWordsSb = new StringBuilder();
      for (int i = 0; i < Math.Max(eccInfo.CodewordsInGroup1, eccInfo.CodewordsInGroup2); i++)
      {
        foreach (var codeBlock in codeWordWithECC)
          if (codeBlock.CodeWords.Count > i)
            interleavedWordsSb.Append(codeBlock.CodeWords[i]);
      }


      for (int i = 0; i < eccInfo.ECCPerBlock; i++)
      {
        foreach (var codeBlock in codeWordWithECC)
          interleavedWordsSb.Append(codeBlock.ECCWords[i]);
      }
      interleavedWordsSb.Append(new string('0', remainderBits[version - 1]));
      var interleavedData = interleavedWordsSb.ToString();
      //Place interleaved data on module matrix
      QRCode qr = new QRCode(version);
      List<Rectangle> blockedModules = new List<Rectangle>();
      ModulePlacer.PlaceFinderPatterns(ref qr, ref blockedModules);
      ModulePlacer.ReserveSeperatorAreas(qr.ModuleMatrix.Count, ref blockedModules);
      ModulePlacer.PlaceAlignmentPatterns(ref qr, alignmentPatternTable.Where(x => x.Version == version).Select(x => x.PatternPositions).First(), ref blockedModules);
      ModulePlacer.PlaceTimingPatterns(ref qr, ref blockedModules);
      ModulePlacer.PlaceDarkModule(ref qr, version, ref blockedModules);
      ModulePlacer.ReserveVersionAreas(qr.ModuleMatrix.Count, version, ref blockedModules);
      ModulePlacer.PlaceDataWords(ref qr, interleavedData, ref blockedModules);
      var maskVersion = ModulePlacer.MaskCode(ref qr, version, ref blockedModules);
      var formatStr = GetFormatString(eccLevel, maskVersion);

      ModulePlacer.PlaceFormat(ref qr, formatStr);
      if (version >= 7)
      {
        var versionString = GetVersionString(version);
        ModulePlacer.PlaceVersion(ref qr, versionString);
      }
      ModulePlacer.AddQuietZone(ref qr);
      return qr;
    }

    private string GetFormatString(ECCLevel level, int maskVersion)
    {
      var generator = "10100110111";
      var fStrMask = "101010000010010";

      var fStr = (level == ECCLevel.L) ? "01" : (level == ECCLevel.M) ? "00" : (level == ECCLevel.Q) ? "11" : "10";
      fStr += DecToBin(maskVersion, 3);
      var fStrEcc = fStr.PadRight(15, '0').TrimStart('0');
      while (fStrEcc.Length > 10)
      {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        generator = generator.PadRight(fStrEcc.Length, '0');
        for (int i = 0; i < fStrEcc.Length; i++)
          sb.Append((Convert.ToInt32(fStrEcc[i]) ^ Convert.ToInt32(generator[i])).ToString());
        fStrEcc = sb.ToString().TrimStart('0');
      }
      fStrEcc = fStrEcc.PadLeft(10, '0');
      fStr += fStrEcc;

      StringBuilder sbMask = new StringBuilder();
      for (int i = 0; i < fStr.Length; i++)
        sbMask.Append((Convert.ToInt32(fStr[i]) ^ Convert.ToInt32(fStrMask[i])).ToString());
      return sbMask.ToString();
    }

    private string GetVersionString(int version)
    {
      var generator = "1111100100101";

      var vStr = DecToBin(version, 6);
      var vStrEcc = vStr.PadRight(18, '0').TrimStart('0');
      while (vStrEcc.Length > 12)
      {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        generator = generator.PadRight(vStrEcc.Length, '0');
        for (int i = 0; i < vStrEcc.Length; i++)
          sb.Append((Convert.ToInt32(vStrEcc[i]) ^ Convert.ToInt32(generator[i])).ToString());
        vStrEcc = sb.ToString().TrimStart('0');
      }
      vStrEcc = vStrEcc.PadLeft(12, '0');
      vStr += vStrEcc;

      return vStr;
    }

    private static class ModulePlacer
    {
      public static void AddQuietZone(ref QRCode qrCode)
      {
        bool[] quietLine = new bool[qrCode.ModuleMatrix.Count + 8];
        for (int i = 0; i < quietLine.Length; i++)
          quietLine[i] = false;
        for (int i = 0; i < 4; i++)
          qrCode.ModuleMatrix.Insert(0, new BitArray(quietLine));
        for (int i = 0; i < 4; i++)
          qrCode.ModuleMatrix.Add(new BitArray(quietLine));
        for (int i = 4; i < qrCode.ModuleMatrix.Count - 4; i++)
        {
          bool[] quietPart = new bool[4] { false, false, false, false };
          List<bool> tmpLine = new List<bool>(quietPart);
          foreach (bool module in qrCode.ModuleMatrix[i])
            tmpLine.Add(module);
          tmpLine.AddRange(quietPart);
          qrCode.ModuleMatrix[i] = new BitArray(tmpLine.ToArray());
        }
      }

      public static void PlaceVersion(ref QRCode qrCode, string versionStr)
      {
        var size = qrCode.ModuleMatrix.Count;
        var vStr = new string(versionStr.Reverse().ToArray());

        for (int x = 0; x < 6; x++)
        {
          for (int y = 0; y < 3; y++)
          {
            qrCode.ModuleMatrix[y + size - 11][x] = vStr[x * 3 + y] == '1' ? true : false;
            qrCode.ModuleMatrix[x][y + size - 11] = vStr[x * 3 + y] == '1' ? true : false;
          }
        }
      }

      public static void PlaceFormat(ref QRCode qrCode, string formatStr)
      {
        var size = qrCode.ModuleMatrix.Count;
        var fStr = new string(formatStr.Reverse().ToArray());
        int[,] modules = new int[15, 4] { { 8, 0, size - 1, 8 }, { 8, 1, size - 2, 8 }, { 8, 2, size - 3, 8 }, { 8, 3, size - 4, 8 }, { 8, 4, size - 5, 8 }, { 8, 5, size - 6, 8 }, { 8, 7, size - 7, 8 }, { 8, 8, size - 8, 8 }, { 7, 8, 8, size - 7 }, { 5, 8, 8, size - 6 }, { 4, 8, 8, size - 5 }, { 3, 8, 8, size - 4 }, { 2, 8, 8, size - 3 }, { 1, 8, 8, size - 2 }, { 0, 8, 8, size - 1 } };
        for (int i = 0; i < 15; i++)
        {
          var p1 = new Point(modules[i, 0], modules[i, 1]);
          var p2 = new Point(modules[i, 2], modules[i, 3]);
          qrCode.ModuleMatrix[p1.Y][p1.X] = fStr[i] == '1' ? true : false;
          qrCode.ModuleMatrix[p2.Y][p2.X] = fStr[i] == '1' ? true : false;
        }
      }

      public static int MaskCode(ref QRCode qrCode, int version, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        var patternName = string.Empty;
        var patternScore = 0;

        var size = qrCode.ModuleMatrix.Count;

        foreach (var pattern in typeof(MaskPattern).GetMethods())
        {
          if (pattern.Name.Length == 8 && pattern.Name.Substring(0, 7) == "Pattern")
          {
            QRCode qrTemp = new QRCode(version);
            for (int y = 0; y < size; y++)
            {
              for (int x = 0; x < size; x++)
              {
                qrTemp.ModuleMatrix[y][x] = qrCode.ModuleMatrix[y][x];
              }

            }


            for (int x = 0; x < size; x++)
            {
              for (int y = 0; y < size; y++)
              {
                if (!IsBlocked(new Rectangle(x, y, 1, 1), blockedModules))
                {
                  qrTemp.ModuleMatrix[y][x] ^= (bool)pattern.Invoke(null, new object[] { x, y });
                }
              }
            }

            var score = MaskPattern.Score(ref qrTemp);
            if (string.IsNullOrEmpty(patternName) || patternScore > score)
            {
              patternName = pattern.Name;
              patternScore = score;
            }

          }
        }
        var patterMethod = typeof(MaskPattern).GetMethods().Where(x => x.Name == patternName).First();
        for (int x = 0; x < size; x++)
        {
          for (int y = 0; y < size; y++)
          {
            if (!IsBlocked(new Rectangle(x, y, 1, 1), blockedModules))
            {
              qrCode.ModuleMatrix[y][x] ^= (bool)patterMethod.Invoke(null, new object[] { x, y });
            }
          }
        }
        return Convert.ToInt32(patterMethod.Name.Substring(patterMethod.Name.Length - 1, 1)) - 1;
      }


      public static void PlaceDataWords(ref QRCode qrCode, string data, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        var size = qrCode.ModuleMatrix.Count;
        var up = true;
        var datawords = new Queue<bool>();
        data.ToList().ForEach(x => datawords.Enqueue(x == '0' ? false : true));
        for (int x = size - 1; x >= 0; x = x - 2)
        {
          if (x == 7 || x == 6)
            x = 5;
          for (int yMod = 1; yMod <= size; yMod++)
          {
            int y = 0;
            if (up)
            {
              y = size - yMod;
              if (datawords.Count > 0 && !IsBlocked(new Rectangle(x, y, 1, 1), blockedModules))
                qrCode.ModuleMatrix[y][x] = datawords.Dequeue();
              if (datawords.Count > 0 && x > 0 && !IsBlocked(new Rectangle(x - 1, y, 1, 1), blockedModules))
                qrCode.ModuleMatrix[y][x - 1] = datawords.Dequeue();
            }
            else
            {
              y = yMod - 1;
              if (datawords.Count > 0 && !IsBlocked(new Rectangle(x, y, 1, 1), blockedModules))
                qrCode.ModuleMatrix[y][x] = datawords.Dequeue();
              if (datawords.Count > 0 && x > 0 && !IsBlocked(new Rectangle(x - 1, y, 1, 1), blockedModules))
                qrCode.ModuleMatrix[y][x - 1] = datawords.Dequeue();
            }
          }
          up = !up;
        }
      }

      public static void ReserveSeperatorAreas(int size, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        blockedModules.AddRange(new Rectangle[]{
          new Rectangle(7, 0, 1, 8),
          new Rectangle(0, 7, 7, 1),
          new Rectangle(0, size-8, 8, 1),
          new Rectangle(7, size-7, 1, 7),
          new Rectangle(size-8, 0, 1, 8),
          new Rectangle(size-7, 7, 7, 1)
        });
      }

      public static void ReserveVersionAreas(int size, int version, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        blockedModules.AddRange(new Rectangle[]{
          new Rectangle(8, 0, 1, 6),
          new Rectangle(8, 7, 1, 1),
          new Rectangle(0, 8, 6, 1),
          new Rectangle(7, 8, 2, 1),
          new Rectangle(size-8, 8, 8, 1),
          new Rectangle(8, size-7, 1, 7)
        });

        if (version >= 7)
        {
          blockedModules.AddRange(new Rectangle[]{
          new Rectangle(size-11, 0, 3, 6),
          new Rectangle(0, size-11, 6, 3)
        });
        }
      }
      public static void PlaceDarkModule(ref QRCode qrCode, int version, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        qrCode.ModuleMatrix[4 * version + 9][8] = true;
        blockedModules.Add(new Rectangle(8, 4 * version + 9, 1, 1));
      }

      public static void PlaceFinderPatterns(ref QRCode qrCode, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        var size = qrCode.ModuleMatrix.Count;
        int[] locations = { 0, 0, size - 7, 0, 0, size - 7 };

        for (int i = 0; i < 6; i = i + 2)
        {
          for (int x = 0; x < 7; x++)
          {
            for (int y = 0; y < 7; y++)
            {
              if (!(((x == 1 || x == 5) && y > 0 && y < 6) || (x > 0 && x < 6 && (y == 1 || y == 5))))
              {
                qrCode.ModuleMatrix[y + locations[i + 1]][x + locations[i]] = true;
              }
            }
          }
          blockedModules.Add(new Rectangle(locations[i], locations[i + 1], 7, 7));
        }
      }

      public static void PlaceAlignmentPatterns(ref QRCode qrCode, List<Point> alignmentPatternLocations, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        foreach (var loc in alignmentPatternLocations)
        {
          var alignmentPatternRect = new Rectangle(loc.X, loc.Y, 5, 5);
          var blocked = false;
          foreach (var blockedRect in blockedModules)
          {
            if (Intersects(alignmentPatternRect, blockedRect))
            {
              blocked = true;
              break;
            }
          }
          if (blocked)
            continue;

          for (int x = 0; x < 5; x++)
          {
            for (int y = 0; y < 5; y++)
            {
              if (y == 0 || y == 4 || x == 0 || x == 4 || (x == 2 && y == 2))
              {
                qrCode.ModuleMatrix[loc.Y + y][loc.X + x] = true;
              }
            }
          }
          blockedModules.Add(new Rectangle(loc.X, loc.Y, 5, 5));
        }
      }

      public static void PlaceTimingPatterns(ref QRCode qrCode, ref List<Rectangle> blockedModules)
      {
        var size = qrCode.ModuleMatrix.Count;
        for (int i = 8; i < size - 8; i++)
        {
          if (i % 2 == 0)
          {
            qrCode.ModuleMatrix[6][i] = true;
            qrCode.ModuleMatrix[i][6] = true;
          }
        }
        blockedModules.AddRange(new Rectangle[]{
          new Rectangle(6, 8, 1, size-16),
          new Rectangle(8, 6, size-16, 1)
        });
      }

      private static bool Intersects(Rectangle r1, Rectangle r2)
      {
        return r2.X < r1.X + r1.Width && r1.X < r2.X + r2.Width && r2.Y < r1.Y + r1.Height && r1.Y < r2.Y + r2.Height;
      }

      private static bool IsBlocked(Rectangle r1, List<Rectangle> blockedModules)
      {
        var isBlocked = false;
        foreach (var blockedMod in blockedModules)
        {
          if (Intersects(blockedMod, r1))
            isBlocked = true;
        }
        return isBlocked;
      }

      private static class MaskPattern
      {
        public static bool Pattern1(int x, int y)
        {
          return (x + y) % 2 == 0;
        }

        public static bool Pattern2(int x, int y)
        {
          return y % 2 == 0;
        }

        public static bool Pattern3(int x, int y)
        {
          return x % 3 == 0;
        }

        public static bool Pattern4(int x, int y)
        {
          return (x + y) % 3 == 0;
        }

        public static bool Pattern5(int x, int y)
        {
          return (y / 2 + x / 3) % 2 == 0;
        }

        public static bool Pattern6(int x, int y)
        {
          return ((x * y) % 2) + ((x * y) % 3) == 0;
        }

        public static bool Pattern7(int x, int y)
        {
          return (((x * y) % 2) + ((x * y) % 3)) % 2 == 0;
        }

        public static bool Pattern8(int x, int y)
        {
          return (((x + y) % 2) + ((x * y) % 3)) % 2 == 0;
        }

        public static int Score(ref QRCode qrCode)
        {
          var score = 0;
          var size = qrCode.ModuleMatrix.Count;

          //Penalty 1          
          for (int y = 0; y < size; y++)
          {
            var modInRow = 0;
            var modInColumn = 0;
            var lastValRow = qrCode.ModuleMatrix[y][0];
            var lastValColumn = qrCode.ModuleMatrix[0][y];
            for (int x = 0; x < size; x++)
            {
              if (qrCode.ModuleMatrix[y][x] == lastValRow)
                modInRow++;
              else
                modInRow = 1;
              if (modInRow == 5)
                score += 3;
              else if (modInRow > 5)
                score++;
              lastValRow = qrCode.ModuleMatrix[y][x];


              if (qrCode.ModuleMatrix[x][y] == lastValColumn)
                modInColumn++;
              else
                modInColumn = 1;
              if (modInColumn == 5)
                score += 3;
              else if (modInColumn > 5)
                score++;
              lastValColumn = qrCode.ModuleMatrix[x][y];
            }
          }


          //Penalty 2
          for (int y = 0; y < size - 1; y++)
          {
            for (int x = 0; x < size - 1; x++)
            {
              if (qrCode.ModuleMatrix[y][x] == qrCode.ModuleMatrix[y][x + 1] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x] == qrCode.ModuleMatrix[y + 1][x] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x] == qrCode.ModuleMatrix[y + 1][x + 1])
                score += 3;
            }
          }

          //Penalty 3
          for (int y = 0; y < size; y++)
          {
            for (int x = 0; x < size - 10; x++)
            {
              if ((qrCode.ModuleMatrix[y][x] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 1] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 2] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 3] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 4] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 5] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 6] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 7] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 8] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 9] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 10]) ||
                (!qrCode.ModuleMatrix[y][x] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 1] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 2] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 3] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 4] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 5] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 6] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 7] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 8] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[y][x + 9] &&
                qrCode.ModuleMatrix[y][x + 10]))
              {
                score += 40;
              }

              if ((qrCode.ModuleMatrix[x][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 1][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 2][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 3][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 4][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 5][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 6][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 7][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 8][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 9][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 10][y]) ||
                (!qrCode.ModuleMatrix[x][x] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 1][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 2][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 3][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 4][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 5][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 6][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 7][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 8][y] &&
                !qrCode.ModuleMatrix[x + 9][y] &&
                qrCode.ModuleMatrix[x + 10][y]))
              {
                score += 40;
              }
            }
          }

          //Penalty 4
          var blackModules = 0;
          foreach (var row in qrCode.ModuleMatrix)
            foreach (bool bit in row)
              if (bit)
                blackModules++;

          var percent = (blackModules / (qrCode.ModuleMatrix.Count * qrCode.ModuleMatrix.Count)) * 100;
          if (percent % 5 == 0)
            score += Math.Min((Math.Abs(percent - 55) / 5), (Math.Abs(percent - 45) / 5)) * 10;
          else
            score += Math.Min((Math.Abs((int)Math.Floor((decimal)percent / 5) - 50) / 5), (Math.Abs(((int)Math.Floor((decimal)percent / 5) + 5) - 50) / 5)) * 10;

          return score;
        }
      }

    }

    private List<string> CalculateECCWords(string bitString, ECCInfo eccInfo)
    {
      var eccWords = eccInfo.ECCPerBlock;
      var messagePolynom = CalculateMessagePolynom(bitString);
      var generatorPolynom = CalculateGeneratorPolynom(eccWords);

      for (int i = 0; i < messagePolynom.PolyItems.Count; i++)
        messagePolynom.PolyItems[i] = new PolynomItem()
        {
          Coefficient = messagePolynom.PolyItems[i].Coefficient,
          Exponent = messagePolynom.PolyItems[i].Exponent + eccWords
        };

      var genLeadtermFactor = messagePolynom.PolyItems[0].Exponent - generatorPolynom.PolyItems[0].Exponent;
      for (int i = 0; i < generatorPolynom.PolyItems.Count; i++)
        generatorPolynom.PolyItems[i] = new PolynomItem()
        {
          Coefficient = generatorPolynom.PolyItems[i].Coefficient,
          Exponent = generatorPolynom.PolyItems[i].Exponent + genLeadtermFactor
        };

      var leadTermSource = messagePolynom;
      for (int i = 0; i < messagePolynom.PolyItems.Count; i++)
      {

        var resPoly = MultiplyGeneratorPolynomByLeadterm(generatorPolynom, ConvertToAlphaNotation(leadTermSource).PolyItems[0], i);
        resPoly = ConvertToDecNotation(resPoly);
        resPoly = XORPolynoms(leadTermSource, resPoly);
        leadTermSource = resPoly;
      }
      return leadTermSource.PolyItems.Select(x => DecToBin(x.Coefficient, 8)).ToList();
    }

    private Polynom ConvertToAlphaNotation(Polynom poly)
    {
      Polynom newPoly = new Polynom();
      for (int i = 0; i < poly.PolyItems.Count; i++)
        newPoly.PolyItems.Add(new PolynomItem()
        {
          Coefficient = (poly.PolyItems[i].Coefficient != 0 ? GetAlphaExpFromIntVal(poly.PolyItems[i].Coefficient) : 0),
          Exponent = poly.PolyItems[i].Exponent
        });
      return newPoly;
    }

    private Polynom ConvertToDecNotation(Polynom poly)
    {
      Polynom newPoly = new Polynom();
      for (int i = 0; i < poly.PolyItems.Count; i++)
        newPoly.PolyItems.Add(new PolynomItem()
        {
          Coefficient = GetIntValFromAlphaExp(poly.PolyItems[i].Coefficient),
          Exponent = poly.PolyItems[i].Exponent
        });
      return newPoly;
    }

    private int GetVersion(string plainText, EncodingMode encMode, ECCLevel eccLevel)
    {
      var version = capacityTable.Where(
        x => x.Details.Where(
          y => (y.ErrorCorrectionLevel == eccLevel
             && y.CapacityDict[encMode] >= Convert.ToInt32(plainText.Length)
             )
          ).Count() > 0
       ).Select(x => new
       {
         version = x.Version,
         capacity = x.Details.Where(y => y.ErrorCorrectionLevel == eccLevel)
                      .Single()
                      .CapacityDict[encMode]
       }).Min(x => x.version);
      return version;
    }

    private EncodingMode GetEncodingFromPlaintext(string plainText)
    {
      if (plainText.All(c => "0123456789".Contains(c)))
        return EncodingMode.Numeric;
      else if (plainText.All(c => alphanumEncTable.Contains(c)))
        return EncodingMode.Alphanumeric;
      else
        return EncodingMode.Byte;
    }

    private Polynom CalculateMessagePolynom(string bitString)
    {
      Polynom messagePol = new Polynom();
      for (int i = bitString.Length / 8 - 1; i >= 0; i--)
      {
        messagePol.PolyItems.Add(new PolynomItem()
        {
          Coefficient = BinToDec(bitString.Substring(0, 8)),
          Exponent = i
        });
        bitString = bitString.Remove(0, 8);
      }
      return messagePol;
    }


    private Polynom CalculateGeneratorPolynom(int numEccWords)
    {
      Polynom generatorPolynom = new Polynom();
      generatorPolynom.PolyItems.AddRange(new PolynomItem[]{
        new PolynomItem(){ Coefficient = 0, Exponent = 1},
        new PolynomItem(){ Coefficient = 0, Exponent = 0}
      });
      for (int i = 1; i <= numEccWords - 1; i++)
      {
        Polynom multiplierPolynom = new Polynom();
        multiplierPolynom.PolyItems.AddRange(new PolynomItem[]{
          new PolynomItem(){ Coefficient = 0, Exponent = 1},
          new PolynomItem(){ Coefficient = i, Exponent = 0}
        });

        generatorPolynom = MultiplyAlphaPolynoms(generatorPolynom, multiplierPolynom);
      }

      return generatorPolynom;
    }

    private List<string> BinaryStringToBitBlockList(string bitString)
    {
      return bitString.ToList().Select((x, i) => new { Index = i, Value = x })
        .GroupBy(x => x.Index / 8)
        .Select(x => String.Join("", x.Select(v => v.Value.ToString()).ToArray()))
        .ToList();
    }

    private int BinToDec(string binStr)
    {
      return Convert.ToInt32(binStr, 2);
    }

    private string DecToBin(int decNum)
    {
      return Convert.ToString(decNum, 2);
    }

    private string DecToBin(int decNum, int padLeftUpTo)
    {
      var binStr = DecToBin(decNum);
      return binStr.PadLeft(padLeftUpTo, '0');
    }

    private int GetCountIndicatorLength(int version, EncodingMode encMode)
    {
      if (version < 10)
      {
        if (encMode.Equals(EncodingMode.Numeric))
          return 10;
        else if (encMode.Equals(EncodingMode.Alphanumeric))
          return 9;
        else
          return 8;
      }
      else if (version < 27)
      {
        if (encMode.Equals(EncodingMode.Numeric))
          return 12;
        else if (encMode.Equals(EncodingMode.Alphanumeric))
          return 11;
        else if (encMode.Equals(EncodingMode.Byte))
          return 16;
        else
          return 10;
      }
      else
      {
        if (encMode.Equals(EncodingMode.Numeric))
          return 14;
        else if (encMode.Equals(EncodingMode.Alphanumeric))
          return 13;
        else if (encMode.Equals(EncodingMode.Byte))
          return 16;
        else
          return 12;
      }
    }

    private bool IsValidISO(string input)
    {
      byte[] bytes = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetBytes(input);
      String result = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetString(bytes);
      return String.Equals(input, result);
    }

    private string PlainTextToBinary(string plainText, EncodingMode encMode)
    {
      if (encMode.Equals(EncodingMode.Numeric))
        return PlainTextToBinaryNumeric(plainText);
      else if (encMode.Equals(EncodingMode.Alphanumeric))
        return PlainTextToBinaryAlphanumeric(plainText);
      else if (encMode.Equals(EncodingMode.Byte))
        return PlainTextToBinaryByte(plainText);
      else
        return string.Empty;
    }

    private string PlainTextToBinaryNumeric(string plainText)
    {
      string codeText = string.Empty;
      while (plainText.Length >= 3)
      {
        var dec = Convert.ToInt32(plainText.Substring(0, 3));
        codeText += DecToBin(dec, 10);
        plainText = plainText.Substring(3);

      }
      if (plainText.Length == 2)
      {
        var dec = Convert.ToInt32(plainText.Substring(0, plainText.Length));
        codeText += DecToBin(dec, 7);
      }
      else if (plainText.Length == 1)
      {
        var dec = Convert.ToInt32(plainText.Substring(0, plainText.Length));
        codeText += DecToBin(dec, 4);
      }
      return codeText;
    }

    private string PlainTextToBinaryAlphanumeric(string plainText)
    {
      string codeText = string.Empty;
      while (plainText.Length >= 2)
      {
        var token = plainText.Substring(0, 2);
        var dec = alphanumEncDict[token[0]] * 45 + alphanumEncDict[token[1]];
        codeText += DecToBin(dec, 11);
        plainText = plainText.Substring(2);

      }
      if (plainText.Length > 0)
      {
        codeText += DecToBin(alphanumEncDict[plainText[0]], 6);
      }
      return codeText;
    }

    private string PlainTextToBinaryByte(string plainText)
    {
      byte[] codeBytes = new byte[1];
      string codeText = string.Empty;

      if (IsValidISO(plainText))
        codeBytes = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetBytes(plainText);
      else
        codeBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);
      foreach (var b in codeBytes)
        codeText += DecToBin(b, 8);

      return codeText;
    }


    private Polynom XORPolynoms(Polynom messagePolynom, Polynom resPolynom)
    {
      Polynom resultPolynom = new Polynom();
      Polynom longPoly, shortPoly;
      if (messagePolynom.PolyItems.Count >= resPolynom.PolyItems.Count)
      {
        longPoly = messagePolynom;
        shortPoly = resPolynom;
      }
      else
      {
        longPoly = resPolynom;
        shortPoly = messagePolynom;
      }

      for (int i = 0; i < longPoly.PolyItems.Count; i++)
      {
        PolynomItem polItemRes = new PolynomItem();
        polItemRes.Coefficient = longPoly.PolyItems[i].Coefficient ^ (shortPoly.PolyItems.Count > i ? shortPoly.PolyItems[i].Coefficient : 0);
        polItemRes.Exponent = messagePolynom.PolyItems[0].Exponent - i;
        resultPolynom.PolyItems.Add(polItemRes);
      }
      resultPolynom.PolyItems.RemoveAt(0);
      return resultPolynom;
    }


    private Polynom MultiplyGeneratorPolynomByLeadterm(Polynom genPolynom, PolynomItem leadTerm, int lowerExponentBy)
    {
      Polynom resultPolynom = new Polynom();
      foreach (var polItemBase in genPolynom.PolyItems)
      {
        PolynomItem polItemRes = new PolynomItem();
        polItemRes.Coefficient = (polItemBase.Coefficient + leadTerm.Coefficient) % 255;
        polItemRes.Exponent = polItemBase.Exponent - lowerExponentBy;
        resultPolynom.PolyItems.Add(polItemRes);
      }
      return resultPolynom;
    }

    private Polynom MultiplyAlphaPolynoms(Polynom polynomBase, Polynom polynomMultiplier)
    {
      Polynom resultPolynom = new Polynom();
      foreach (var polItemBase in polynomMultiplier.PolyItems)
      {
        foreach (var polItemMulti in polynomBase.PolyItems)
        {
          PolynomItem polItemRes = new PolynomItem();
          polItemRes.Coefficient = ShrinkAlphaExp(polItemBase.Coefficient + polItemMulti.Coefficient);
          polItemRes.Exponent = (polItemBase.Exponent + polItemMulti.Exponent);
          resultPolynom.PolyItems.Add(polItemRes);
        }
      }
      var exponentsToGlue = resultPolynom.PolyItems.GroupBy(x => x.Exponent).Where(x => x.Count() > 1).Select(x => x.First().Exponent);
      List<PolynomItem> gluedPolynoms = new List<PolynomItem>();
      foreach (var exponent in exponentsToGlue)
      {
        PolynomItem polynomFixed = new PolynomItem();
        polynomFixed.Exponent = exponent;
        int coefficient = 0;
        foreach (var polynomOld in resultPolynom.PolyItems.Where(x => x.Exponent == exponent))
        {
          coefficient ^= GetIntValFromAlphaExp(polynomOld.Coefficient);
        }
        polynomFixed.Coefficient = GetAlphaExpFromIntVal(coefficient);
        gluedPolynoms.Add(polynomFixed);
      }
      resultPolynom.PolyItems.RemoveAll(x => exponentsToGlue.Contains(x.Exponent));
      resultPolynom.PolyItems.AddRange(gluedPolynoms);
      resultPolynom.PolyItems = resultPolynom.PolyItems.OrderByDescending(x => x.Exponent).ToList();
      return resultPolynom;
    }

    private int GetIntValFromAlphaExp(int exp)
    {
      return galoisField.Where(alog => alog.ExponentAlpha == exp).Select(alog => alog.IntegerValue).First();
    }

    private int GetAlphaExpFromIntVal(int intVal)
    {
      return galoisField.Where(alog => alog.IntegerValue == intVal).Select(alog => alog.ExponentAlpha).First();
    }

    private int ShrinkAlphaExp(int alphaExp)
    {
      return (int)((alphaExp % 256) + Math.Floor((double)(alphaExp / 256)));
    }

    private void CreateAlphanumEncDict()
    {
      alphanumEncDict = new Dictionary<char, int>();
      alphanumEncTable.ToList().Select((x, i) => new { Chr = x, Index = i }).ToList().ForEach(x => alphanumEncDict.Add(x.Chr, x.Index));
    }

    private void CreateAlignmentPatternTable()
    {
      alignmentPatternTable = new List<AlignmentPattern>();

      for (int i = 0; i < (7 * 40); i = i + 7)
      {
        List<Point> points = new List<Point>();
        for (int x = 0; x < 7; x++)
        {
          if (alignmentPatternBaseValues[i + x] != 0)
          {
            for (int y = 0; y < 7; y++)
            {
              if (alignmentPatternBaseValues[i + y] != 0)
              {
                Point p = new Point(alignmentPatternBaseValues[i + x] - 2, alignmentPatternBaseValues[i + y] - 2);
                if (!points.Contains(p))
                  points.Add(p);
              }
            }
          }
        }

        alignmentPatternTable.Add(new AlignmentPattern()
        {
          Version = (i + 7) / 7,
          PatternPositions = points
        }
        );
      }
    }


    private void CreateCapacityECCTable()
    {
      capacityECCTable = new List<ECCInfo>();
      for (int i = 0; i < (4 * 6 * 40); i = i + (4 * 6))
      {
        capacityECCTable.AddRange(
        new ECCInfo[]
        {
          new ECCInfo()
          {
            Version = (i + 24) / 24,
            ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.L,
            TotalDataCodewords = capacityECCBaseValues[i],
            ECCPerBlock = capacityECCBaseValues[i+1],
            BlocksInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+2],
            CodewordsInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+3],
            BlocksInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+4],
            CodewordsInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+5]
          },
          new ECCInfo()
          {
            Version = (i + 24) / 24,
            ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.M,
            TotalDataCodewords = capacityECCBaseValues[i+6],
            ECCPerBlock = capacityECCBaseValues[i+7],
            BlocksInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+8],
            CodewordsInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+9],
            BlocksInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+10],
            CodewordsInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+11]
          },
          new ECCInfo()
          {
            Version = (i + 24) / 24,
            ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.Q,
            TotalDataCodewords = capacityECCBaseValues[i+12],
            ECCPerBlock = capacityECCBaseValues[i+13],
            BlocksInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+14],
            CodewordsInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+15],
            BlocksInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+16],
            CodewordsInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+17]
          },
          new ECCInfo()
          {
            Version = (i + 24) / 24,
            ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.H,
            TotalDataCodewords = capacityECCBaseValues[i+18],
            ECCPerBlock= capacityECCBaseValues[i+19],
            BlocksInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+20],
            CodewordsInGroup1 = capacityECCBaseValues[i+21],
            BlocksInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+22],
            CodewordsInGroup2 = capacityECCBaseValues[i+23]
          }
        });
      }
    }

    private void CreateCapacityTable()
    {
      capacityTable = new List<VersionInfo>();
      for (int i = 0; i < (16 * 40); i = i + 16)
      {
        capacityTable.Add(new VersionInfo()
        {
          Version = (i + 16) / 16,
          Details = new List<VersionInfoDetails>
          {
            new VersionInfoDetails(){
               ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.L,
               CapacityDict = new Dictionary<EncodingMode,int>(){
                 { EncodingMode.Numeric, capacityBaseValues[i] },
                 { EncodingMode.Alphanumeric, capacityBaseValues[i+1] },
                 { EncodingMode.Byte, capacityBaseValues[i+2] },
                 { EncodingMode.Kanji, capacityBaseValues[i+3] },
               }
            },
            new VersionInfoDetails(){
               ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.M,
               CapacityDict = new Dictionary<EncodingMode,int>(){
                 { EncodingMode.Numeric, capacityBaseValues[i+4] },
                 { EncodingMode.Alphanumeric, capacityBaseValues[i+5] },
                 { EncodingMode.Byte, capacityBaseValues[i+6] },
                 { EncodingMode.Kanji, capacityBaseValues[i+7] },
               }
            },
            new VersionInfoDetails(){
               ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.Q,
               CapacityDict = new Dictionary<EncodingMode,int>(){
                 { EncodingMode.Numeric, capacityBaseValues[i+8] },
                 { EncodingMode.Alphanumeric, capacityBaseValues[i+9] },
                 { EncodingMode.Byte, capacityBaseValues[i+10] },
                 { EncodingMode.Kanji, capacityBaseValues[i+11] },
               }
            },
            new VersionInfoDetails(){
               ErrorCorrectionLevel = ECCLevel.H,
               CapacityDict = new Dictionary<EncodingMode,int>(){
                 { EncodingMode.Numeric, capacityBaseValues[i+12] },
                 { EncodingMode.Alphanumeric, capacityBaseValues[i+13] },
                 { EncodingMode.Byte, capacityBaseValues[i+14] },
                 { EncodingMode.Kanji, capacityBaseValues[i+15] },
               }
            }
          }
        });
      }
    }

    private void CreateAntilogTable()
    {
      galoisField = new List<Antilog>();
      int gfItem;

      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        gfItem = (int)Math.Pow(2, i);

        if (i > 7)
        {
          gfItem = galoisField[i - 1].IntegerValue * 2;
        }
        if (gfItem > 255)
        {
          gfItem = gfItem ^ 285;
        }
        galoisField.Add(new Antilog() { ExponentAlpha = i, IntegerValue = gfItem });
      }
    }

    public enum ECCLevel
    {
      L,
      M,
      Q,
      H
    }

    private enum EncodingMode
    {
      Numeric = 1,
      Alphanumeric = 2,
      Byte = 4,
      Kanji = 8,
      ECI = 7
    }

    private struct AlignmentPattern
    {
      public int Version;
      public List<Point> PatternPositions;
    }

    private struct CodewordBlock
    {
      public int GroupNumber;
      public int BlockNumber;
      public string BitString;
      public List<string> CodeWords;
      public List<string> ECCWords;
    }

    private struct ECCInfo
    {
      public int Version;
      public ECCLevel ErrorCorrectionLevel;
      public int TotalDataCodewords;
      public int ECCPerBlock;
      public int BlocksInGroup1;
      public int CodewordsInGroup1;
      public int BlocksInGroup2;
      public int CodewordsInGroup2;
    }

    private struct VersionInfo
    {
      public int Version;
      public List<VersionInfoDetails> Details;
    }

    private struct VersionInfoDetails
    {
      public ECCLevel ErrorCorrectionLevel;
      public Dictionary<EncodingMode, int> CapacityDict;
    }

    private struct Antilog
    {
      public int ExponentAlpha;
      public int IntegerValue;
    }

    private struct PolynomItem
    {
      public int Coefficient;
      public int Exponent;
    }

    private class Polynom
    {
      public Polynom()
      {
        PolyItems = new List<PolynomItem>();
      }

      public List<PolynomItem> PolyItems { get; set; }

      public override string ToString()
      {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        PolyItems.ForEach(x => sb.Append("a^" + x.Coefficient + "*x^" + x.Exponent + " + "));

        return sb.ToString().TrimEnd(new char[] { ' ', '+' });
      }
    }

    public class QRCode
    {
      public List<BitArray> ModuleMatrix { get; set; }
      private int version;

      public QRCode(int version)
      {
        this.version = version;
        var size = ModulesPerSideFromVersion(version);
        ModuleMatrix = new List<BitArray>();
        for (int i = 0; i < size; i++)
          ModuleMatrix.Add(new BitArray(size));
      }

      public Bitmap GetGraphic(int pixelsPerModule)
      {
        var size = ModuleMatrix.Count * pixelsPerModule;
        Bitmap bmp = new Bitmap(size, size);
        Graphics gfx = Graphics.FromImage(bmp);
        for (int x = 0; x < size; x = x + pixelsPerModule)
        {
          for (int y = 0; y < size; y = y + pixelsPerModule)
          {
            var module = ModuleMatrix[(y + pixelsPerModule) / pixelsPerModule - 1][(x + pixelsPerModule) / pixelsPerModule - 1];
            if (module)
              gfx.FillRectangle(Brushes.Black, new Rectangle(x, y, pixelsPerModule, pixelsPerModule));
            else
              gfx.FillRectangle(Brushes.White, new Rectangle(x, y, pixelsPerModule, pixelsPerModule));
          }
        }


        gfx.Save();
        return bmp;
      }

      private int ModulesPerSideFromVersion(int version)
      {
        return 21 + (version - 1) * 4;
      }

    }
  }
}

 

سپس در صفحه Default.cs ابتدا فضاهای نام را اضافه میکنیم


using QRCoder;
using System.IO;
using System.Drawing;

 

سپس در کلید ایجاد کد کدهای زیر را مینویسیم

      string code = txtCode.Text;
      QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator();
      QRCodeGenerator.QRCode qrCode = qrGenerator.CreateQrCode(code, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q);
      System.Web.UI.WebControls.Image imgBarCode = new System.Web.UI.WebControls.Image();
      imgBarCode.Height = 150;
      imgBarCode.Width = 150;
      using (Bitmap bitMap = qrCode.GetGraphic(20))
      {
        using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
        {
          bitMap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
          byte[] byteImage = ms.ToArray();
          imgBarCode.ImageUrl = "data:image/png;base64," + Convert.ToBase64String(byteImage);
        }
        plBarCode.Controls.Add(imgBarCode);
      }

 

نمونه هم ضمیمه کردم

موفق باشید

 

فایل های ضمیمه