تغییر سایز گریدویو با jquery

در این مقاله میخواهیم در asp.net یک گرید ویو بسازیم و با استفاده از jquery گرید ی با قابلیت تغییر سایز ایجاد کنیم

تغییر سایز گریدویو با jquery

به صفحه Default.aspx در حالت سورس میرویم و آنرا به شکل زیر ویرایش می کنیم :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title>Resizable Gridview in ASP.NET using jQuery</title> 
 
  <script src="jquery-1.8.2.js" type="text/javascript"></script> 
 
  <link href="jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
  <script src="jquery-ui.js" type="text/javascript"></script> 
 
  <script type="text/javascript"> 
    $(function() { 
      $("#gridDivResize").resizable(); 
    }) 
  </script> 
 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div id="gridDivResize" class="ui-widget-content" style="width: 550px; padding: 2px"> 
    <asp:GridView ID="GridView1" CellPadding="4" runat="server" Width="100%" ForeColor="#333333" 
      GridLines="None"> 
      <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" /> 
      <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
      <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> 
      <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> 
      <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
      <EditRowStyle BackColor="#999999" /> 
      <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" /> 
    </asp:GridView> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

در اینجا گرید ویو به یک جدول در sql بایند شده است

صفحه Default.aspx.cs را به شکل زیر ویرایش کنید:

using System; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Data.SqlClient; 
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{ 
  SqlDataAdapter da; 
  DataSet ds = new DataSet(); 
 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    if (!IsPostBack) 
    { 
      BindGridviewData(); 
    } 
  } 
 
  protected void BindGridviewData() 
  { 
    SqlConnection con = new SqlConnection(); 
    con.ConnectionString = @"Data Source=MyPC\SqlServer2k8;Integrated Security=true;Initial Catalog=Test"; 
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT CompanyName,EmployeeName,JoiningDate,Experience FROM EMPLOYEE", con); 
    da = new SqlDataAdapter(cmd); 
    da.Fill(ds); 
    con.Open(); 
    cmd.ExecuteNonQuery(); 
    con.Close(); 
 
    if (!object.Equals(ds.Tables[0], null)) 
    { 
      if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0) 
      { 
        GridView1.DataSource = ds; 
        GridView1.DataBind(); 
      } 
      else 
      { 
        GridView1.DataSource = null; 
        GridView1.DataBind(); 
      } 
    } 
  } 
} 

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید و گرید رو تغییر دهید:

فایل های ضمیمه