ذخیره کردن داده در پایگاه داده با استفاده از json و jquery در asp.net

در این مقاله میخواهیم که در asp.net اطلاعاتی را از کاربر بگیریم و با استفاده از json و jquery این اطلاعات را درون جدول خود ذخیره کنیم

ذخیره کردن داده در پایگاه داده با استفاده از json و  jquery در asp.net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک جدول به صورت زیر میسازیم:

حالا   صفحه Defualt.aspx خودر را به شکل زیر تغییر دهید:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

  <title></title>

  <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>

  <style type="text/css">

    <style type="text/css">

    body

    {

      font-family: Verdana;

      font-size: 11px;

    }   

    .errMsg

    {

      width: 200px;

      text-align: left;

      color: yellow;

      font: 12px arial;

      background: red;

      padding: 5px;

      display: none;

    }

    

    .tblResult

    {

      border-collapse: collapse;

    }    

    .tblResult td

    {

      padding: 5px;

      border: 1px solid red;

    }    

    .tblResult th

    {

      padding: 5px;

      border: 1px solid red;

    }    

    img

    {

      cursor: pointer;

    }

  </style>

  </style>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

  <div>

  <table cellspacing="0" cellpadding="0">

   <tr>

      <td colspan="2">

        <%--//=== Here we will show error and confirmation messages.--%>

        <div class="errMsg">

        </div>

      </td>

    </tr>

     <tr>

      <td>

        <b>Name</b>

      </td>

      <td>

        <asp:TextBox runat="server" ID="txtName" />

      </td>

    </tr>

    <tr>

      <td>

        <b>Email</b>

      </td>

      <td>

        <asp:TextBox runat="server" ID="txtEmail" />

      </td>

    </tr>

    <tr>

      <td>

        <b>Age</b>

      </td>

      <td>

        <asp:TextBox runat="server" ID="txtAge" />

      </td>

    </tr>

    <tr>

      <td colspan="2">

        <input type="button" onclick="saveData()" id="btnSave" value="Save" title="Save" />

      </td>

    </tr>

     <tr>

      <td colspan="2">

        <%--//==== We will show our data in this div--%>

        <div id="divData">

        </div>

      </td>

    </tr>

  </table>

  </div>

  <script type="text/javascript">

    function clear() {

      $("#txtName").val("");

      $("#txtEmail").val("");

      $("#txtAge").val("");

    }

 

    function bindData() {

 

      $.ajax({

        type: "POST",

        url: "Default.aspx/getData",

        data: "{}",

        contentType: "application/json; charset=utf-8",

        datatype: "jsondata",

        async: "true",

        success: function (response) {

          

          if ($('#tblResult').length != 0) // remove table if it exists

          { $("#tblResult").remove(); }

          

          var table = "<table class='tblResult' id=tblResult><thead> <tr><th>Name</th><th>Email</th><th>Age</th></thead> <tbody>";

          for (var i = 0; i <= response.d.length - 1; i++) {

            var row = "<tr>";

            

            row += '<td>' + response.d[i].Name + '</td>';

            row += '<td>' + response.d[i].Email + '</td>';

            row += '<td>' + response.d[i].Age + '</td>';

            row += '</tr>';

            table += row;

          }

          table += '</tbody></table>';

          $('#divData').html(table);

          $("#divData").slideDown("slow"); 

        },

        error: function (response) {

          alert(response.status + ' chandan ' + response.statusText);

        }

      });

    }

    function saveData() {      

        var txtName = $("#txtName").val();

        var txtEmail = $("#txtEmail").val();

        var txtAge = $("#txtAge").val(); 

        $.ajax({

          type: "POST",

          url: "Default.aspx/saveData",

          data: "{name:'" + txtName + "',email:'" + txtEmail + "',age:'" + txtAge + "'}",

          contentType: "application/json; charset=utf-8",

          datatype: "jsondata",

          async: "true",

          success: function (response) {

            $(".errMsg ul").remove();

            var myObject = eval('(' + response.d + ')');

            if (myObject > 0) {

              bindData();

              $(".errMsg").append("<ul><li>Data saved successfully</li></ul>");              

            }

            else {

              $(".errMsg").append("<ul><li>Opppps something went wrong.</li></ul>");

            }

            $(".errMsg").show("slow");

            clear();

          },

          error: function (response) {

            alert(response.status + ' ' + response.statusText);

          }

        });      

    }

  </script>

  </form>

</body>

</html>

خروجی به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

و در صفحه Defualt.aspx.cs کد های زیر را بنویسید:

[WebMethod]

  public static int saveData(string name, string email, string age)

  {

    try

    {

      int status = 1;

      string Query = string.Empty;

      SqlConnection cn = new SqlConnection("Data Source=sqlexpress; Initial Catalog=Json;Integrated Security=True");

      Query = "INSERT INTO Student (Name,Email,Age,CreatedOn) VALUES ('" + name + "','" + email + "'," + age + ",GETDATE())";

      SqlCommand cmd = new SqlCommand(Query, cn);

 

      cn.Open();

      cmd.ExecuteNonQuery();

      cn.Close();

      return status;

    }

   catch

   {

     return -1;

   }

}
[WebMethod]

  public static Student[] getData()

  {

    string data = string.Empty;

    data = "dhdhdhddh";

    StudentCollection sc = new StudentCollection();

    try

    {

      SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=sqlexpress; Initial Catalog=Json;Integrated Security=True");

      if (con.State == ConnectionState.Closed)

      {

        con.Open();

      }

      SqlDataReader dr;

      SqlCommand cmd;

      string FetchData = "Select * From Student";

      cmd = new SqlCommand(FetchData, con);

      dr = cmd.ExecuteReader();

     

      if (dr.Read())

      {

        while (dr.Read())

        {

          Student s = new Student();

          s.Name = dr[0].ToString();

          s.Email = dr[1].ToString();

          s.Age = dr[2].ToString();

          sc.Add(s);

        }

      }

      return sc.ToArray();

    }

    catch

    {

      return sc.ToArray();

    }

  }

}

 

public class Student

{

  public string Name { get; set; }

  public string Email { get; set; }

  public string Age { get; set; }

}

public class StudentCollection : List<Student>

{

  public void Add(Student st)

  {

    base.Add(st);

  }

}

پس از انجام مراحل بالا میتونید برنامه را اجرا کنید و خروجی به شکل زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه