اضافه کردن کلید و مقدار به فایل webconfig به صورت داینامیک

در این مقاله جفت کلید و مقدار را به صورت داینامیک به فایل webconfig برنامه اضافه کنیم

اضافه کردن کلید و مقدار به فایل webconfig به صورت داینامیک

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در اینجا دیگر نیازی به باز کردن فایل webconfig واعمال تغییرات نیست و تغییرات را به صورت داینامیک و با کد انجام می دهیم یک نمونه برای دوستان قرار داده شده است و از پرداختن به مسائل ابتدایی و توضیحات اضافی پرهیز شده است فقط لازم به ذکر است که سه عمل اصلی اضافه کردن ، ویرایش و حذف را میتوانید انجام دهید

کد مربوط به این سه قسمت :

  protected void Add_values(object sender, EventArgs e) 
  { 
     if (TextBox1.Text == string.Empty && TextBox2.Text==string.Empty) 
     { 
        //RFC Added 
     } 
     else 
     { 
       string Key_c = TextBox1.Text.ToString().Trim(); 
       string Value_c = TextBox2.Text.ToString().Trim(); 
       Configuration webConfigApp = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~"); 
       webConfigApp.AppSettings.Settings.Add(Key_c, Value_c); 
       webConfigApp.Save(); 
       DisplayConfigTags(); 
       Label1.Visible = true; 
       Response.Redirect("Default.aspx"); 
     } 
  } 
   
  protected void update_values(object sender, EventArgs e) 
  { 
     Configuration webConfigApp = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~"); 
     string Key_c = KeyList1.SelectedItem.Value; 
     string Value_c = TextBox2.Text.ToString(); 
     webConfigApp.AppSettings.Settings[Key_c].Value = Value_c; 
     webConfigApp.Save(); 
     Label1.Visible = true; 
     Response.Redirect("Default.aspx"); 
     TextBox2.Text = string.Empty; 
  } 
  protected void detele_values(object sender, EventArgs e) 
  { 
     string Key_c = KeyList1.SelectedItem.Value; 
     string Value_c = TextBox2.Text.ToString(); 
     Configuration webConfigApp = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~"); 
     webConfigApp.AppSettings.Settings.Remove(Key_c); 
     webConfigApp.Save(); 
     Label1.Visible = true; 
     Response.Redirect("Default.aspx"); 
  } 

صفحه defualt.aspx.cs  به صورت کلی به شکل زیر میشود:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Collections.Specialized;
using System.Configuration;
using System.Web.Configuration;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {
     Label1.Text = string.Empty;
     Label2.Visible = true;
     DisplayConfigTags();
    // Button1.Attributes.Add("OnClientClick",
    //"return confirm('Are you sure you want to do this');");
     if (!IsPostBack)
     {
       NameValueCollection sKey = ConfigurationManager.AppSettings;
       foreach (string s in sKey.AllKeys)
       {
         Label10.Text = s;
         KeyList1.Items.Add(Label10.Text);
       }
       KeyList1.DataBind();
       Button6.Enabled = false;
       Button2.Enabled = false;
       Button3.Enabled = false;
       Button4.Enabled = false;
       Button5.Enabled = false;
     }
  }


  protected void Add_values(object sender, EventArgs e)
  {
    if (TextBox1.Text == string.Empty && TextBox2.Text==string.Empty)
    {
    
    }
    else
    {
      string Key_c = TextBox1.Text.ToString().Trim();
      string Value_c = TextBox2.Text.ToString().Trim();
      Configuration webConfigApp = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~");
      webConfigApp.AppSettings.Settings.Add(Key_c, Value_c);
      webConfigApp.Save();
      DisplayConfigTags();
      Label1.Visible = true;
      Response.Redirect("Default.aspx");
    }
  }


  protected void Refresh_list(object sender, EventArgs e)
  {
    Label1.Visible = true;
    TextBox1.Text = string.Empty;
    TextBox2.Text = string.Empty;
  }

  protected void update_values(object sender, EventArgs e)
  {
    
    Configuration webConfigApp = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~");
    string Key_c = KeyList1.SelectedItem.Value;
    string Value_c = TextBox2.Text.ToString();
    webConfigApp.AppSettings.Settings[Key_c].Value = Value_c;
    webConfigApp.Save();
    Label1.Visible = true;
    Response.Redirect("Default.aspx");

    TextBox2.Text = string.Empty;
  }

  protected void detele_values(object sender, EventArgs e)
  {
    string Key_c = KeyList1.SelectedItem.Value;
    string Value_c = TextBox2.Text.ToString();
    Configuration webConfigApp = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~");
    webConfigApp.AppSettings.Settings.Remove(Key_c);
    webConfigApp.Save();
    Label1.Visible = true;
    Response.Redirect("Default.aspx");
  }
  protected void Move(object sender, EventArgs e)
  {
    Response.Redirect("Default2.aspx");
  }

  protected void Add_Active(object sender, EventArgs e)
  {
    Button6.Enabled = true;
    Button2.Enabled = false;
    Button3.Enabled = false;
    Button4.Enabled = false;


    RadioButton1.Checked = true;
    TextBox1.Text = string.Empty;
    TextBox2.Text = string.Empty;
    KeyList1.Visible = false;
    TextBox1.Visible = true;
    TextBox2.Visible = true;
    Label2.Visible = true;
    Label3.Visible = true;
    TextBox1.ReadOnly = false;
    TextBox2.ReadOnly = false;
    ImgRefresh.Visible = false;
    
  }
  protected void update_Active(object sender, EventArgs e)
  {
    Button6.Enabled = false;
    Button3.Enabled = true;
    Button4.Enabled = false;  
    RadioButton2.Checked = true;
    Label2.Visible = true;
    Label3.Visible = true;
    TextBox2.ReadOnly = false;
    RadioButton1.Checked = false;
    Label1.Visible = false;
    KeyList1.Visible = true;
    TextBox1.Visible = false;
    TextBox2.Visible = true;
  }  protected void Delete_Active(object sender, EventArgs e)
  {
    Button6.Enabled = false;
    Button3.Enabled = false;
    Button4.Enabled = true; 
    RadioButton1.Checked = true;
    RadioButton3.Checked = true;
    Label2.Visible = true;
    Label3.Visible = false;
    KeyList1.Visible = true;
    TextBox2.Visible = false;
    TextBox1.Visible = false;
   }


  protected void Refresh_values(object sender, EventArgs e)
  {
    KeyList1.Items.Clear();
    NameValueCollection sKey = ConfigurationManager.AppSettings;
    foreach (string s in sKey.AllKeys)
    {
      Label10.Text = s;
      KeyList1.Items.Add(Label10.Text);
    }
    KeyList1.DataBind();
    ImageButton1.Visible = false;
  }

  public void DisplayConfigTags()
  {
    NameValueCollection sAll = ConfigurationManager.AppSettings;
    foreach (string s in sAll.AllKeys)
    {
      Label1.Text += "Key : " + s +" value : " + sAll.Get(s) + "<br/>";
    }
    Label1.Width.ToString();
    Label1.Text.ToString();
    Label1.Visible = true;
  }
 


  protected void GetandSettheValues(object sender, EventArgs e)
  {
    string Key_c = KeyList1.SelectedItem.Value;
    NameValueCollection sqAll = ConfigurationManager.AppSettings;
    TextBox2.Text = string.Empty;
    foreach (string s in sqAll.AllKeys)
    {
      string dykey = s.ToString(); 
      if (dykey == Key_c)
      {

        TextBox2.Text += sqAll.Get(s);
      }
    }
    ImageButton1.Visible = false;
  }
}

فایل های ضمیمه