ساخت یک برنامه گالری تصاویردر mvc

در این مقاله میخوام در mvc یک برنامه گالری تصاویر درست کنیم که تصاویر خود را اپلود و نمایش دهیم

ساخت یک برنامه گالری تصاویردر mvc

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

یک جدول در sql به شکل زیر بسازید:

یک برنامه از نوع mvc بسازید وروی پوشه model راست کلیک کرده و یک کلاس به نام  ImageInfo بسازید:


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
   
  namespace AnImageGalleryApplicationInMVC4.Models 
  { 
    public class ImageInfo 
    { 
      public int Image_Id { get; set; } 
      public string Image_Name { get; set; } 
      public byte[] Image { get; set; } 
      public string Image_UploadedDate { get; set; } 
    } 
  } 

مجددا روی پوشه مدل  کلیک راست کنید و کلاس دیگری با نام RAlbumService به شکل زیر بسازید:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
using System.IO; 
 
namespace AnImageGalleryApplicationInMVC4.Models 
{ 
  public class RAlbumService 
  { 
    public IList<ImageInfo> GetAllImages() 
    { 
      List<ImageInfo> objImgInfo = new List<ImageInfo>(); 
      SqlDataAdapter da; 
      DataSet ds = new DataSet(); 
      SqlConnection con = new SqlConnection(); 
      con.ConnectionString = @"Data Source=MYPC\SqlServer2k8;Integrated Security=true;Initial Catalog=R-ImageGallery"; 
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Album_Details", con); 
      da = new SqlDataAdapter(cmd); 
      da.Fill(ds); 
      con.Open(); 
      cmd.ExecuteNonQuery(); 
      con.Close(); 
      if (!object.Equals(ds.Tables[0], null)) 
      { 
        if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0) 
        { 
 
          for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++) 
          { 
            ImageInfo objThisIMGInfo = new ImageInfo(); 
            objThisIMGInfo.Image_Id = Convert.ToInt32(ds.Tables[0].Rows[i]["IMG_ID"]); 
            objThisIMGInfo.Image_Name = ds.Tables[0].Rows[i]["ImageName"].ToString(); 
            objThisIMGInfo.Image = (byte[])ds.Tables[0].Rows[i]["Photo"]; 
 
 
            objThisIMGInfo.Image_UploadedDate = ds.Tables[0].Rows[i]["UploadedDate"].ToString().Split(' ')[0];  
 
            objImgInfo.Add(objThisIMGInfo); 
          } 
           
        } 
      } 
      return objImgInfo.ToList(); 
    } 
 
    public byte[] GetImageDetails(int id) 
    { 
      SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=MYPC\SqlServer2k8;Integrated Security=true;Initial Catalog=R-ImageGallery"); 
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand()) 
      { 
        cmd.Connection = con; 
        cmd.CommandType = CommandType.Text; 
        cmd.CommandText = "SELECT Photo FROM Album_Details where IMG_ID=@ImageId"; 
        cmd.Parameters.AddWithValue("@ImageId", id); 
        con.Open(); 
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
        ImageInfo objImageInfo = new ImageInfo(); 
        while (dr.Read()) 
        { 
          objImageInfo.Image = (byte[])dr["Photo"]; 
        } 
        return objImageInfo.Image; 
      } 
    } 
 
    public int UploadImage(ImageInfo objImageInfo) 
    { 
      SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=MYPC\SqlServer2k8;Integrated Security=true;Initial Catalog=R-ImageGallery"); 
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand()) 
      { 
        cmd.Connection = con; 
        cmd.CommandType = CommandType.Text; 
        cmd.CommandText = "INSERT INTO Album_Details(ImageName,Photo) VALUES(@ImageName,@Photo)"; 
        cmd.Parameters.AddWithValue("@ImageName", objImageInfo.Image_Name); 
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Photo", objImageInfo.Image); 
        con.Open(); 
        int result = cmd.ExecuteNonQuery(); 
        con.Close(); 
        return result; 
      } 
    } 
  } 
} 

سپس روی پوشه کنترلر کلیک راست کرده و یک کنترلر جدید اضافه کنید و کد های زیر را برای آن بنویسید:


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
  using AnImageGalleryApplicationInMVC4.Models; 
  using System.IO; 
   
  namespace AnImageGalleryApplicationInMVC4.Controllers 
  { 
    public class AlbumsController : Controller 
    { 
      RAlbumService objAlbumModelService = new RAlbumService(); 
   
      [HttpGet]     
      public ActionResult Index() 
      { 
        ViewBag.total = objAlbumModelService.GetAllImages().ToList().Count; 
        return View(objAlbumModelService.GetAllImages().ToList()); 
      } 
   
      public ActionResult GetImgInformation(int id) 
      { 
        byte[] cover = objAlbumModelService.GetImageDetails(id); 
        if (cover != null) 
        { 
          return File(cover, "image/jpg"); 
        } 
        else 
        { 
          return null; 
        } 
      } 
   
   
      [HttpPost] 
      public ActionResult Index(FormCollection collection) 
      { 
        HttpPostedFileBase file = Request.Files["ImageData"]; 
        ImageInfo objAlbumMaster = new ImageInfo(); 
        objAlbumMaster.Image_Name = collection["ImageName"].ToString(); 
        objAlbumMaster.Image = ConvertToBytes(file); 
        objAlbumModelService.UploadImage(objAlbumMaster); 
        return View(objAlbumModelService.GetAllImages().ToList()); 
      } 
   
      public byte[] ConvertToBytes(HttpPostedFileBase image) 
      { 
        byte[] imageBytes = null; 
        BinaryReader reader = new BinaryReader(image.InputStream); 
        imageBytes = reader.ReadBytes((int)image.ContentLength); 
        return imageBytes; 
      } 
    } 
  } 

رو ی متد index کلیک راست کرده و ویو برای آن می سازیم سپس ویو را به شکل زیر تنظیم میکنیم:


  @model IList<AnImageGalleryApplicationInMVC4.Models.ImageInfo> 
  @{ 
    ViewBag.Title = "An Image Gallery Application In MVC 4";   
  } 
  <table> 
    <tr> 
      <td style="vertical-align: top; width: 15%;"> 
        <table style="border: solid 2px Red; padding: 5px; width: 100%;"> 
          <tr> 
            <td style="background-color: skyblue; color: red; text-align: center; font-weight: bold;">Upload Image  
            </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td> 
              @using (Html.BeginForm("Index", "Albums", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" })) 
              { 
                @Html.AntiForgeryToken() 
                <table style="width: 100%;"> 
                  <tr> 
                    <td style="padding-left: 10px;">Name : 
                    </td> 
                    <td>@Html.TextBox("ImageName", "", new { style = "width:200px" }) 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td style="padding-left: 10px;">Image : 
                    </td> 
                    <td> 
                      <input type="file" name="ImageData" id="ImageData" /> 
                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr> 
                    <td></td> 
                    <td> 
                      <input type="submit" name="submit" value="Upload" /> 
                    </td> 
                  </tr> 
                </table> 
                 
              } 
   
            </td> 
          </tr> 
        </table> 
      </td> 
      <td style="vertical-align:top;"> 
        <table style="border: solid 2px Green; padding: 5px; width: 100%;"> 
          <tr> 
            <td colspan="4" style="background-color: skyblue; color: red; text-align: center; font-weight: bold;">All Uploaded Images 
            </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td> 
              <table> 
                @{      
                  const int ShowColumn = 3; 
                  int OldRecords = 0; 
                  var items = Model.Skip(OldRecords).Take(ShowColumn); 
   
                  while (items.Count() > 0) 
                  { 
                  <tr> 
                    @foreach (var item in items) 
                    { 
                      <td style="padding-left: 5px;"> 
                        <table> 
                          <tr> 
                            <td style="text-align: center;"> 
                              <img src="/Albums/GetImgInformation/@item.Image_Id" width="140" /> 
                            </td> 
                          </tr> 
                          <tr> 
                            <td style="text-align: center; font-weight: bold; color: Teal">@item.Image_Name | @item.Image_UploadedDate 
                            </td> 
                          </tr> 
                           
                        </table> 
                      </td> 
                    } 
                  </tr> 
                    OldRecords += ShowColumn; 
                    items = Model.Skip(OldRecords).Take(ShowColumn); 
                  } 
                } 
              </table> 
            </td> 
          </tr> 
        </table> 
   
      </td> 
    </tr> 
  </table> 

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید.

فایل های ضمیمه