نمایش تصاویربه صورت بزرگ با jquery در asp.net

در این مقاله میخواهیم لیستی از تصاویر رو به صورت کوچک نمایش دهیم زمانی که کاربر روی هر تصویر کلیک کرد تصویر به اندازه واقعی نمایش داده شود

نمایش تصاویربه صورت بزرگ با jquery در asp.net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک پروژه از نوع وب فرم بسازید سپس یک صفحه  به آن اضافه کنید در حالت سورس کد زیر را وارد کنید:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="EnlargeImageOnClick.Default" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title>jQuery: Enlarge an Image</title> 
  <link href="StyleSheet.css" rel="stylesheet" /> 
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
  <style type="text/css"> 
    .imgthumb { 
      height: 100px; 
      width: 100px; 
    } 
 
    .imgdiv { 
      background-color: White; 
      margin-left: auto; 
      margin-right: auto; 
      padding: 10px; 
      border: solid 1px #c6cfe1; 
      height: 500px; 
      width: 450px; 
    } 
  </style> 
  <script type="text/javascript"> 
    $(function () { 
      $("img.imgthumb").click(function (e) { 
        var enlargeImage = '<img src=Images/' + $(this).attr("alt") + '></img>'; 
        $('#divImgEnlarge') 
          .html($(enlargeImage) 
          .animate({ height: '300', width: '450' }, 1500)); 
      }); 
    }); 
  </script> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
    <table cellpadding="1" cellspacing="1" width="880px" align="center" class="BlueBorder" 
      style="background: White;"> 
      <tr> 
        <td style="height: 50px; background-color: skyblue; padding-left: 10px;"> 
          <span style="font-size: 20pt; font-weight: bold; color: blue;">jQuery: Image Enlarge On Image Click</span> 
        </td> 
      </tr> 
 
      <tr> 
        <td> 
          <asp:DataList ID="dListImages" runat="server" RepeatColumns="8"> 
            <ItemTemplate> 
              <table border="1"> 
                <tr> 
                  <td> 
                    <img alt='<%#Eval("Text") %>' src='<%#Eval("Value") %>' class="imgthumb" /></td> 
                </tr> 
              </table> 
            </ItemTemplate> 
          </asp:DataList> 
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td style="text-align: center; vertical-align: central; border: solid 2px red;"> 
          <div id="divImgEnlarge"></div> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 
  </form> 
</body> 
</html> 

ودر حالت aspx.cs کد زیر را بنویسید:


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.IO; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
   
  namespace EnlargeImageOnClick 
  { 
    public partial class Default : System.Web.UI.Page 
    { 
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
      { 
        if (!IsPostBack) 
        { 
          BindImages(); 
        } 
      } 
   
      public void BindImages() 
      { 
        string[] filePaths = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/Images/")); 
        List<ListItem> files = new List<ListItem>(); 
        foreach (string filePath in filePaths) 
        { 
          files.Add(new ListItem(Path.GetFileName(filePath), filePath)); 
        } 
        dListImages.DataSource = files; 
        dListImages.DataBind(); 
      } 
    } 
  } 

حالا برنامه رو اجرا کنید:

سپس روی یک تصویر کلیک کنید:

فایل های ضمیمه