ذخیره checkbox های انتخاب شده در Asp.net

در این مقاله لیستی از checkbox ها را نمایش میدهیم و میخواهیم آیتم هایی را که کاربر انتخاب کرده ذخیره کنیم

ذخیره checkbox های انتخاب شده در Asp.net

در پایگاه داده یک جدول با فیلد های زیر میسازیم:

سپس تعدادی رکورد در جدول درج میکنیم و برای همه رکورد ها مقدار فیلد IsSelected را false در نظر میگیریم:

حال به صفحه خود یک CheckBoxList برای نمایش آیتم ها و یک دکمه برای ذخیره مواردی  که کاربر انتخاب کرده است :

 <asp:CheckBoxList ID="chkHobbies" runat="server">
</asp:CheckBoxList>
<br />
<asp:Button ID="btnUpdate" runat="server" Text="Button" OnClick = "UpdateHobbies" />

برای فراخوانی و نمایش chechbox ها از پایگاه داده یک تابع به شکل زیر مینویسیم:


private void PopulateHobbies()
{
  using (SqlConnection conn = new SqlConnection())
  {
    conn.ConnectionString = ConfigurationManager
        .ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
    {
      cmd.CommandText = "select * from hobbies";
      cmd.Connection = conn;
      conn.Open();
      using (SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader())
      {
        while (sdr.Read())
        {
          ListItem item = new ListItem();
          item.Text = sdr["Hobby"].ToString();
          item.Value = sdr["HobbyId"].ToString();
          item.Selected = Convert.ToBoolean(sdr["IsSelected"]);
          chkHobbies.Items.Add(item);
        }
      }
      conn.Close();
    }
  }
}

سپس تابع بالا را در رویداد pageload  صفحه فراخوانی میکنیم:


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    this.PopulateHobbies();
  }
}

حال برای ذخیره موارد انتخاب شده در رویداد کلیک دکمه ای که به صفحه اضافه کردیم کد زیر  را مینویسیم:


protected void UpdateHobbies(object sender, EventArgs e)
{
  using (SqlConnection conn = new SqlConnection())
  {
    conn.ConnectionString = ConfigurationManager
        .ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
    {
      cmd.CommandText = "update hobbies set IsSelected = @IsSelected" +
               " where HobbyId=@HobbyId";
      cmd.Connection = conn;
      conn.Open();
      foreach (ListItem item in chkHobbies.Items)
      {
        cmd.Parameters.Clear();
        cmd.Parameters.AddWithValue("@IsSelected", item.Selected);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@HobbyId", item.Value);
        cmd.ExecuteNonQuery();
      }
      conn.Close();
    }
  }
}

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید

فایل های ضمیمه