نمایش جستجوی داده و صفحه بندی در گرید ویو در asp.net با استفاده از jquery

در این مقاله میخواهیم با استفاده از jquery درasp.net داده ها را در گرید نمایش بدیم و بتوانیم داده ای را سرچ کنیم و دارای صفحه بندی باشد

نمایش جستجوی داده و صفحه بندی در گرید ویو در asp.net با استفاده از jquery

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

یک جدول در پایگاه داده خود با فیلد های زیر بسازید:

سپس تعدادی رکورد در جدول درج میکنیم:

سپس یک StoreProcedure به شکل زیر بنویسید:


  CREATEPROCEDURE [dbo].[GetStudentDataWithSearch] 
  (    @SearchTerm VARCHAR(100)='', 
     @PageIndex INT= 1, 
     @PageSize INT= 10, 
     @RecordCount INTOUTPUT 
  ) 
  AS 
  BEGIN 
  SETNOCOUNTON; 
  SELECTROW_NUMBER()OVER 
  ( 
  ORDERBY StudentID ASC 
      )AS RowNumber 
      ,StudentID 
      ,Name 
      ,Email 
      ,Class,EnrollYear,City INTO #Results FROM Student 
      WHERE [Name] LIKE'%'+ @SearchTerm +'%'OR @SearchTerm ='' 
   
  SELECT*FROM #Results 
  WHERE RowNumber BETWEEN(@PageIndex -1)* @PageSize + 1 AND(((@PageIndex -1)* @PageSize + 1)+ @PageSize)- 1 
   
  SELECT @RecordCount =COUNT(*)FROM #Results 
   
  DROPTABLE #Results 
  END 

حال  صفحه aspx. خود را به شکل زیر ویرایش کنید:


Reader Level:
Articles
[ASP.NET Programming]
Show Search Data and Paging in ASP.Net Grid View Using jQuery
By Rahul Saxena on Feb 06, 2015
In this article I explain how to make a search application with paging in an ASP.NET Grid View using jQuery.

  Tweet
  inShare

  0
  1
  1536

The following is my Data Table structure from which I am fetching data:

table design
Image 1.

Data in my table:

table
Image 2.

To do this I created the following Stored Procedure:

store procedure
Image 3.

My Stored Procedure is:

  CREATEPROCEDURE [dbo].[GetStudentDataWithSearch] 
  (    @SearchTerm VARCHAR(100)='', 
     @PageIndex INT= 1, 
     @PageSize INT= 10, 
     @RecordCount INTOUTPUT 
  ) 
  AS 
  BEGIN 
  SETNOCOUNTON; 
  SELECTROW_NUMBER()OVER 
  ( 
  ORDERBY StudentID ASC 
      )AS RowNumber 
      ,StudentID 
      ,Name 
      ,Email 
      ,Class,EnrollYear,City INTO #Results FROM Student 
      WHERE [Name] LIKE'%'+ @SearchTerm +'%'OR @SearchTerm ='' 
   
  SELECT*FROM #Results 
  WHERE RowNumber BETWEEN(@PageIndex -1)* @PageSize + 1 AND(((@PageIndex -1)* @PageSize + 1)+ @PageSize)- 1 
   
  SELECT @RecordCount =COUNT(*)FROM #Results 
   
  DROPTABLE #Results 
  END 

The following is my aspx code:

  <%@PageLanguage="C#"AutoEventWireup="true"CodeBehind="ShowSearchPaging.aspx.cs"Inherits="ShowSearchAndPagingUsing_jQuery.ShowSearchPaging"%> 
   
  <!DOCTYPEhtml> 
   
  <htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <headrunat="server"> 
  <title>jQuery: Show Data and Paging in ASP.NET Grid View using jQuery</title> 
  <scripttype="text/javascript"src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
  <scriptsrc="jquery.pagination.min.js"type="text/javascript"></script> 
  <scripttype="text/javascript"> 
      $(function () { 
   
        GetStudents(1); 
      }); 
      $("[id*=txtSearch]").live("keyup", function () { 
        GetStudents(parseInt(1)); 
      }); 
      $(".Pagination .page").live("click", function () { 
        GetStudents(parseInt($(this).attr('page'))); 
      }); 
  function SearchTerm() { 
  return jQuery.trim($("[id*=txtSearch]").val()); 
      }; 
  function GetStudents(pageIndex) { 
   
        $.ajax({ 
          type: "POST", 
          url: "ShowSearchPaging.aspx/GetStudents", 
          data: '{searchTerm: "' + SearchTerm() + '", pageIndex: ' + pageIndex + '}', 
          contentType: "application/json; charset=utf-8", 
          dataType: "json", 
          success: OnSuccess, 
          failure: function (response) { 
            alert(response.d); 
          }, 
          error: function (response) { 
            alert(response.d); 
          } 
        }); 
      } 
  var row; 
  function OnSuccess(response) { 
  var xmlDoc = $.parseXML(response.d); 
  var xml = $(xmlDoc); 
  var customers = xml.find("Student"); 
  if (row == null) { 
          row = $("[id*=GridViewStudent] tr:last-child").clone(true); 
        } 
        $("[id*=GridViewStudent] tr").not($("[id*=GridViewStudent] tr:first-child")).remove(); 
  if (customers.length > 0) { 
          $.each(customers, function () { 
  var customer = $(this); 
            $("td", row).eq(0).html($(this).find("Name").text()); 
            $("td", row).eq(1).html($(this).find("Email").text()); 
            $("td", row).eq(2).html($(this).find("Class").text()); 
            $("td", row).eq(3).html($(this).find("EnrollYear").text()); 
            $("td", row).eq(4).html($(this).find("City").text()); 
            $("td", row).eq(5).html($(this).find("Country").text()); 
            $("[id*=GridViewStudent]").append(row); 
            row = $("[id*=GridViewStudent] tr:last-child").clone(true); 
          }); 
  var pager = xml.find("dtForPaging"); 
          $(".Pagination").jQ_Pager({ 
            ActiveCssClass: "current", 
            PagerCssClass: "pager", 
            PageIndex: parseInt(pager.find("PageIndex").text()), 
            PageSize: parseInt(pager.find("PageSize").text()), 
            RecordCount: parseInt(pager.find("RecordCount").text()) 
          }); 
   
          $(".Name").each(function () { 
  var searchPattern = new RegExp('(' + SearchTerm() + ')', 'ig'); 
            $(this).html($(this).text().replace(searchPattern, "<span style='background-color:red;color:white;'>" + SearchTerm() + "</span>")); 
          }); 
        } else { 
  var empty_row = row.clone(true); 
          $("td:first-child", empty_row).attr("colspan", $("td", row).length); 
          $("td:first-child", empty_row).attr("align", "center"); 
          $("td:first-child", empty_row).html("No records found for the search criteria."); 
          $("td", empty_row).not($("td:first-child", empty_row)).remove(); 
          $("[id*=GridViewStudent]").append(empty_row); 
        } 
      }; 
  </script> 
  </head> 
  <body> 
    <formid="form1"runat="server"> 
     <div> 
       <tablestyle="border: solid15pxblue; width: 100%; vertical-align: central;"> 
        <tr> 
          <tdstyle="padding-left: 20px; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: skyblue; text-align: center; font-family: Verdana; font-size: 20pt; color: red;">jQuery: Show Data and Paging in ASP.NET Grid View using jQuery</td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <tdstyle="padding-left: 100px; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: #EE9A4D; font-family: Arial; font-size: 15pt; color: #E41B17">Enter Name To Search #: 
           <asp:TextBoxID="txtSearch"runat="server"/> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
           <tablestyle="width: 80%; text-align: center; vertical-align: central;"> 
             <tr> 
              <tdstyle="text-align: left;"> 
                 <asp:GridViewID="GridViewStudent"runat="server"AutoGenerateColumns="False"Width="100%" 
                   BackColor="White"BorderColor="#3366CC"BorderStyle="None"BorderWidth="1px"CellPadding="4"GridLines="Both"> 
                    <Columns> 
                      <asp:BoundFieldDataField="Name"HeaderText="Student Name"HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"ItemStyle-CssClass="Name"></asp:BoundField> 
                      <asp:BoundFieldDataField="Email"HeaderText="Email"HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"/> 
                      <asp:BoundFieldDataField="Class"HeaderText="Class"HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"/> 
                      <asp:BoundFieldDataField="EnrollYear"HeaderText="Enroll Year"HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"/> 
                      <asp:BoundFieldDataField="City"HeaderText="City"HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"/> 
                      <asp:BoundFieldDataField="Country"HeaderText="Country"HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"/> 
                    </Columns> 
                    <FooterStyleBackColor="#99CCCC"ForeColor="#003399"/> 
                      <HeaderStyleBackColor="#003399"Font-Bold="True"ForeColor="#CCCCFF"/> 
                      <PagerStyleBackColor="#99CCCC"ForeColor="#003399"HorizontalAlign="Left"/> 
                      <RowStyleBackColor="White"ForeColor="#003399"/> 
                      <SelectedRowStyleBackColor="#009999"Font-Bold="True"ForeColor="#CCFF99"/> 
                      <SortedAscendingCellStyleBackColor="#EDF6F6"/> 
                      <SortedAscendingHeaderStyleBackColor="#0D4AC4"/> 
                      <SortedDescendingCellStyleBackColor="#D6DFDF"/> 
                      <SortedDescendingHeaderStyleBackColor="#002876"/> 
                    </asp:GridView> 
                   </td> 
                 </tr> 
                 <tr> 
                 <td> 
                   <divclass="Pagination"style="background-color: orange; font-family: Verdana; font-size: 10pt; height: 30px; text-align: center; vertical-align: central; padding-top: 20px; padding-bottom: 10px;"> 
                 </div> 
                 </td> 
                </tr> 
              </table> 
             </td> 
           </tr> 
          </table> 
        </div> 
       </form> 
     </body> 
  </html> 

و در صفحه aspx.cs کد زیر را بنویسید:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Services; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace ShowSearchAndPagingUsing_jQuery 
{ 
publicpartialclassShowSearchPaging : System.Web.UI.Page 
  { 
privatestaticint PageSize = 5; 
 
protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
if (!IsPostBack) 
      { 
        BindGridViewHeader(); 
      } 
    } 
 
privatevoid BindGridViewHeader() 
    { 
DataTable dtHeader = newDataTable(); 
      dtHeader.Columns.Add("Name"); 
      dtHeader.Columns.Add("Email"); 
      dtHeader.Columns.Add("Class"); 
      dtHeader.Columns.Add("EnrollYear"); 
      dtHeader.Columns.Add("City"); 
      dtHeader.Columns.Add("Country"); 
      dtHeader.Rows.Add(); 
      GridViewStudent.DataSource = dtHeader; 
      GridViewStudent.DataBind(); 
    } 
 
    [WebMethod] 
publicstaticstring GetStudents(string searchTerm, int pageIndex) 
    { 
string query = "[GetStudentDataWithSearch]"; 
SqlCommand cmd = newSqlCommand(query); 
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
      cmd.Parameters.AddWithValue("@SearchTerm", searchTerm); 
      cmd.Parameters.AddWithValue("@PageIndex", pageIndex); 
      cmd.Parameters.AddWithValue("@PageSize", PageSize); 
      cmd.Parameters.Add("@RecordCount", SqlDbType.Int, 4).Direction = ParameterDirection.Output; 
return GetData(cmd, pageIndex).GetXml(); 
    } 
 
 
 
privatestaticDataSet GetData(SqlCommand cmd, int pageIndex) 
    { 
SqlDataAdapter da; 
DataSet ds = newDataSet(); 
 
SqlConnection con = newSqlConnection(); 
      ds = newDataSet(); 
      con.ConnectionString = @"Data Source=MYPC\SqlServer2k8; Initial Catalog=SchoolManagement; Integrated Security=true;"; 
      cmd.Connection = con; 
      da = newSqlDataAdapter(cmd); 
      da.Fill(ds, "Student"); 
      con.Open(); 
      cmd.ExecuteNonQuery(); 
      con.Close(); 
 
DataTable dt = newDataTable("dtForPaging"); 
      dt.Columns.Add("PageIndex"); 
      dt.Columns.Add("PageSize"); 
      dt.Columns.Add("RecordCount"); 
      dt.Rows.Add(); 
      dt.Rows[0]["PageIndex"] = pageIndex; 
      dt.Rows[0]["PageSize"] = PageSize; 
      dt.Rows[0]["RecordCount"] = cmd.Parameters["@RecordCount"].Value; 
      ds.Tables.Add(dt); 
return ds; 
 
    } 
  } 
} 

حالا برنامه رو اجرا کنید: