پیاده سازی عملیات اصلی توسط Entity Framework در Asp.Net

در این مقاله میخواهیم عملیات حذف - ویرایش و اضافه کردن را با استفاده از Entity Framework در asp.net انجام دهیم

پیاده سازی عملیات اصلی توسط  Entity Framework در Asp.Net

ابتدا یک جدول در پایگاه داده خود به شکل زیر بسازید:

سپس مقداری رکورد در آن درج کنید:

حال مراحل اضافه کردن مدل Entity به پروژه را به صورت تصویری نشان میدهیم:

در پنجره SolutionExplorer روی نام پرژه کلیک راست و گزینه Add New Item را انتخاب کنید و از پنجره باز شده  سمت چب data را انتخاب و از لیست سمت راست ADO.NET Entity Data Model را انتخاب و در پایین پنجره نام را وارد کنید و سپس روی دکمه Add کلیک کنید:

حال باد اطلاعات server را وارد کنید و پایگاه داده خود را انتخاب کنید:

پس از انجام مراحل بالا مدل به پروژه اضافه شده و اماده استفاده می باشد حال  صفحه Default.aspx خود را به شکل زیر تغییر دهید:


  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="CRUDUsingEntityFramework.Default" %> 
  <!DOCTYPE html> 
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head runat="server"> 
    <title>CRUD Operation Using Entity Framework In ASP.NET Grid View</title> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
      <div> 
        <table style="border: solid 15px blue; width: 100%; vertical-align: central;"> 
          <tr> 
            <td style="padding-left: 20px; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;  
              background-color: skyblue; font-family: 'Times New Roman';  
                font-size: 20pt; color: red;">CRUD Operation Using Entity Framework In ASP.NET Grid View 
            </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td style="text-align: left;"> 
   
              <asp:GridView ID="GVEmployee" runat="server"  
                AutoGenerateColumns="False" ShowFooter="True"  
                PageSize="10" AllowPaging="true" 
                OnRowCommand="GVEmployee_RowCommand" 
                DataKeyNames="Emp_ID" CellPadding="4" ForeColor="#333333" 
                GridLines="None" OnRowCancelingEdit="GVEmployee_RowCancelingEdit" 
                OnRowEditing="GVEmployee_RowEditing" 
                OnRowUpdating="GVEmployee_RowUpdating" 
                OnRowDeleting="GVEmployee_RowDeleting" 
                OnPageIndexChanging="GVEmployee_OnPageIndexChanging"> 
                <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> 
                <Columns> 
                  <asp:TemplateField HeaderText="Employee Name" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"> 
                    <EditItemTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtEmpName" runat="server" Text='<%# Bind("Name") %>'></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valEmpName" runat="server" ControlToValidate="txtEmpName" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="Employee Name is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldEditRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </EditItemTemplate> 
                    <ItemTemplate> 
                      <asp:Label ID="lblEmpName" runat="server" Text='<%# Bind("Name") %>'></asp:Label> 
                    </ItemTemplate> 
                    <FooterTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtEmpNameNew" runat="server"></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valEmpNameNew" runat="server" ControlToValidate="txtEmpNameNew" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="Employee Name is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldNewRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </FooterTemplate> 
                  </asp:TemplateField> 
                  <asp:TemplateField HeaderText="Designation" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"> 
                    <EditItemTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtDesignation" runat="server" Text='<%# Bind("Designation") %>'></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valDesignation" runat="server" ControlToValidate="txtDesignation" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="Designation is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldEditRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </EditItemTemplate> 
                    <ItemTemplate> 
                      <asp:Label ID="lblDesignation" runat="server" Text='<%# Bind("Designation") %>'></asp:Label> 
                    </ItemTemplate> 
                    <FooterTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtDesignationNew" runat="server"></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valDesignationNew" runat="server" ControlToValidate="txtDesignationNew" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="Designation is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldNewRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </FooterTemplate> 
                  </asp:TemplateField> 
                  <asp:TemplateField HeaderText="City" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"> 
                    <EditItemTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtCity" runat="server" Text='<%# Bind("City") %>'></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valCity" runat="server" ControlToValidate="txtCity" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="City is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldEditRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </EditItemTemplate> 
                    <ItemTemplate> 
                      <asp:Label ID="lblCity" runat="server" Text='<%# Bind("City") %>'></asp:Label> 
                    </ItemTemplate> 
                    <FooterTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtCityNew" runat="server"></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valCityNew" runat="server" ControlToValidate="txtCityNew" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="City is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldNewRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </FooterTemplate> 
                  </asp:TemplateField> 
                  <asp:TemplateField HeaderText="State" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"> 
                    <EditItemTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtState" runat="server" Text='<%# Bind("State") %>'></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valState" runat="server" ControlToValidate="txtState" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="State is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldEditRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </EditItemTemplate> 
                    <ItemTemplate> 
                      <asp:Label ID="lblState" runat="server" Text='<%# Bind("State") %>'></asp:Label> 
                    </ItemTemplate> 
                    <FooterTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtStateNew" runat="server"></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valStateNew" runat="server" ControlToValidate="txtStateNew" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="State is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldNewRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </FooterTemplate> 
                  </asp:TemplateField> 
   
                  <asp:TemplateField HeaderText="Country" HeaderStyle-HorizontalAlign="Left"> 
                    <EditItemTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtCountry" runat="server" Text='<%# Bind("Country") %>'></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valCountry" runat="server" ControlToValidate="txtCountry" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="Country is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldEditRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </EditItemTemplate> 
   
                    <ItemTemplate> 
                      <asp:Label ID="lblCountry" runat="server" Text='<%# Bind("Country") %>'></asp:Label> 
                    </ItemTemplate> 
   
                    <FooterTemplate> 
                      <asp:TextBox ID="txtCountryNew" runat="server"></asp:TextBox> 
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="valCountryNew" runat="server" ControlToValidate="txtCountryNew" 
                        Display="Dynamic" ErrorMessage="Country is required." ForeColor="Red" SetFocusOnError="True" 
                        ValidationGroup="vldNewRecord">*</asp:RequiredFieldValidator> 
                    </FooterTemplate> 
                  </asp:TemplateField> 
   
                  <asp:TemplateField HeaderText=""> 
                    <ItemTemplate> 
                      <asp:LinkButton ID="lnkEdit" runat="server" Text="" CommandName="Edit" ToolTip="Edit"> 
                        <img src="../Images/Edit.png" width="30px" /> 
                      </asp:LinkButton> 
                      <asp:LinkButton ID="lnkDelete" runat="server" Text="Delete" CommandName="Delete" 
                        ToolTip="Delete" OnClientClick='return confirm("Are you sure you want to delete employee record?");'> 
                        <img src="../Images/Delete.jpg" width="30px" /> 
                      </asp:LinkButton> 
                    </ItemTemplate> 
   
                    <EditItemTemplate> 
                      <asp:LinkButton ID="lnkInsert" runat="server" Text="" ValidationGroup="vldEditRecord"  
                        CommandName="Update" ToolTip="Save" 
                        OnClientClick='return confirm("Employee Record Saved Successfully.");'> 
                           <img src="../Images/Save2.jpg" width="30px" /> 
                      </asp:LinkButton> 
                      <asp:LinkButton ID="lnkCancel" runat="server" Text="" CommandName="Cancel" ToolTip="Cancel"> 
                        <img src="../Images/Cancel.jpg" width="30px" /> 
                      </asp:LinkButton> 
                    </EditItemTemplate> 
   
                    <FooterTemplate> 
                      <asp:LinkButton ID="lnkInsert" runat="server" Text="" ValidationGroup="vldNewRecord"  
                        CommandName="InsertNew" ToolTip="Add New Employee" 
                        OnClientClick='return confirm("Employee Record addedd Successfully.");'> 
                           <img src="../Images/Insert.jpg" width="30px" /> 
                      </asp:LinkButton> 
                      <asp:LinkButton ID="lnkCancel" runat="server" Text="" CommandName="CancelNew" ToolTip="Cancel"> 
                        <img src="../Images/Cancel.jpg" width="30px" /> 
                      </asp:LinkButton> 
                    </FooterTemplate> 
   
                  </asp:TemplateField> 
                </Columns> 
                <EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> 
                <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
                <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
                <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> 
                <RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> 
                <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> 
                <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" /> 
                <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" /> 
                <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" /> 
                <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" /> 
              </asp:GridView> 
            </td> 
          </tr> 
        </table> 
      </div> 
    </form> 
  </body> 
  </html> 

سپس در صفحه aspx.cs خود کد زیر را وارد کنید:


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
   
  namespace CRUDUsingEntityFramework 
  { 
    public partial class Default : System.Web.UI.Page 
    { 
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
      { 
        if (!IsPostBack) 
        { 
          BindGrid(); 
        } 
         
      } 
   
      void BindGrid() 
      { 
        using (EmployeeManagementEntities context = new EmployeeManagementEntities()) 
        { 
          if (context.Employee.Count() > 0) 
          { 
            GVEmployee.DataSource = (from em in context.Employee 
                         select new { em.Emp_ID, em.Name, em.Designation, em.City, em.Country, em.State }).ToList(); 
            GVEmployee.DataBind(); 
          } 
          else 
          { 
            GVEmployee.DataSource = null; 
            GVEmployee.DataBind(); 
          } 
        } 
      } 
   
      protected void GVEmployee_OnPageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) 
      { 
        GVEmployee.PageIndex = e.NewPageIndex; 
        BindGrid(); 
      } 
   
      protected void GVEmployee_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) 
      { 
        if (e.CommandName == "InsertNew") 
        { 
          GridViewRow row = GVEmployee.FooterRow; 
   
          TextBox txtName = row.FindControl("txtEmpNameNew") as TextBox; 
          TextBox txtDesignation = row.FindControl("txtDesignationNew") as TextBox; 
          TextBox txtCity = row.FindControl("txtCityNew") as TextBox; 
          TextBox txtState = row.FindControl("txtStateNew") as TextBox; 
          TextBox txtCountry = row.FindControl("txtCountryNew") as TextBox; 
   
          using (EmployeeManagementEntities context = new EmployeeManagementEntities()) 
          { 
            Employee obj = new Employee(); 
            obj.Name = txtName.Text; 
            obj.Designation = txtDesignation.Text; 
            obj.City = txtCity.Text; 
            obj.State = txtState.Text; 
            obj.Country = txtCountry.Text; 
            context.Employee.Add(obj); 
            context.SaveChanges();  
            BindGrid(); 
          } 
   
        } 
      } 
      protected void GVEmployee_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) 
      { 
        GVEmployee.EditIndex = e.NewEditIndex; 
        BindGrid(); 
      } 
      protected void GVEmployee_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e) 
      { 
        GVEmployee.EditIndex = -1; 
        BindGrid(); 
      } 
      protected void GVEmployee_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e) 
      { 
        GridViewRow row = GVEmployee.Rows[e.RowIndex]; 
   
        TextBox txtName = row.FindControl("txtEmpName") as TextBox; 
        TextBox txtDesignation = row.FindControl("txtDesignation") as TextBox; 
        TextBox txtCity = row.FindControl("txtCity") as TextBox; 
        TextBox txtState = row.FindControl("txtState") as TextBox; 
        TextBox txtCountry = row.FindControl("txtCountry") as TextBox; 
   
   
        using (EmployeeManagementEntities context = new EmployeeManagementEntities()) 
        { 
          int employeeID = Convert.ToInt32(GVEmployee.DataKeys[e.RowIndex].Value); 
          Employee obj = context.Employee.First(x => x.Emp_ID == employeeID); 
          obj.Name = txtName.Text; 
          obj.Designation = txtDesignation.Text; 
          obj.City = txtCity.Text; 
          obj.State = txtState.Text; 
          obj.Country = txtCountry.Text; 
          context.SaveChanges(); 
           
          GVEmployee.EditIndex = -1; 
          BindGrid(); 
        } 
   
      } 
   
      protected void GVEmployee_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) 
      { 
        int employeeID = Convert.ToInt32(GVEmployee.DataKeys[e.RowIndex].Value); 
        using (EmployeeManagementEntities context = new EmployeeManagementEntities()) 
        { 
          Employee obj = context.Employee.First(x => x.Emp_ID == employeeID); 
          context.Employee.Remove(obj); 
          context.SaveChanges(); 
          BindGrid();  
        } 
      } 
    } 
  } 

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید:

حال یک رکورد جدید اضافه کنید:

برای دیدن رکورد جدید به صفحه دوم برید:

حال یک رکورد را ویرایش کنید:

حال یک رکورد را حذف کنید: