تبدیل فایل متنی به PDF در زمان آپلود در Asp.Net

در این مقاله میخواهیم در Asp.Net یک فایل متنی را در هنگام آپلود به PDF تبدیل کنیم

تبدیل فایل متنی به PDF در زمان آپلود در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای انجام اینکار از یک کتابخانه به نام iTextSharp برای تبدیل به PDF استفاده میکنیم برای نصب این کتابخانه روی پروژه از منوی Tools گزینه Nuget Package Manger  وسپس Manage Nuget Packages For Solution را انتخاب کنید سپس از سمت چپ تب Online  را انتخاب کنید ودر سمت راست بالا نام itTextSharp را تایپ کنید تا جستجو کند سپ از لیست پیداه شد روی Install کلیک کنید تا کتابخانه مورد نظر به پروژه اضافه شود:

 

سپس به صفحه خود یک کنترل Upload و یک دکمه اضافه کنید:

<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
      <asp:Label ID="lbl" runat="server" Text="Select a file to upload:"></asp:Label> 
      <asp:FileUpload runat="server" ID="fu" /><br /> 
      <asp:Button runat="server" ID="btnUpload" Text="Upload" OnClick="btnUpload_Click" /> 
    </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

و در صفحه aspx.cs کد زیر را تایپ کنید:

protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      // Check that upload control had file 
      if(fu.HasFile) 
      { 
        // Get the Posted File 
        HttpPostedFile pf = fu.PostedFile; 
        Int32 fileLen; 
        // Get the Posted file Content Length 
        fileLen = fu.PostedFile.ContentLength; 
        // Create a byte array with content length 
        Byte[] Input = new Byte[fileLen]; 
        // Create stream  
        System.IO.Stream myStream; 
         // get the stream of uploaded file 
        myStream = fu.FileContent; 
        // Read from the stream 
        myStream.Read(Input, 0, fileLen); 
        // Create a Document 
        Document doc = new Document(); 
        // create PDF File and create a writer on it 
        PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(string.Concat(Server.MapPath("~/Pdf/PdfSample"), ".pdf"), FileMode.Create)); 
        // open the document 
        doc.Open(); 
        // Add the text file contents  
        doc.Add(new Paragraph(System.Text.Encoding.Default.GetString(Input))); 
        // Close the document 
        doc.Close(); 
      } 
    } 

روی نام پروژه خود کلیک راست کنید و یک پوشه به پروژه خود به نام PDF اضافه کنید که پس از آپلود فایل PDF در این پروژه ذخیره خواهد شد

حالا میتونید برنامه را اجرا کنید: