استفاده ازAJAX ColorPickerExtender در Asp.Net

در این مقاله میخواهیم نحوه بکارگیری کنترل ColorPickerExtender را باستفاده از توابع javascript شرح دهیم

استفاده ازAJAX ColorPickerExtender در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

کنترل AJAX ColorPickerExtender رنگ را درسمت کاربر در یک Popup Control انتخاب میکند که میتواند به یک کنترل TextBox متصل شود.

خصوصیات Ajax ColorPickerExtender :

targetcontrolid :مقدار هگزادسیمال رنگ را برای کنترل TextBox نشان می دهد

samplecontrolid : از این خصوصیت برای پیش نمایش رنگ انتخاب شده استفاده شده است

PopupButtonID : یک ID برای کنترل تنظیم میکند که زمانی که روی آن کلیک شد پنجره انتخاب رنگ نمایش داده شود

PopupPosition :توسط  این خصوصیت مکان نمایش پنجره انتخاب رنگ را تنظیم میکنیم

OnClientColorSelectionChanged : زمانی که رنگ تغییر کند تابع javascript فراخوانی میشود

برنامه Visual Studio  رو باز کنید و یک پروژه جدی از نوع وب فرم به نام AJAXColorPickerExtender بسازید و یک صفحه جدید به نام ColorPicker به پروژه خود اضافه کنید سپس در صفحه خود در حالت Design  از جعبه ابزار خود یک ToolkitScriptManager  به صفحه اضافه کنید


  <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server"> 
  </asp:ToolkitScriptManager> 

سپس یک کنترل TextBox که حاوی مقدادیر هگزا دسیمال  رنگ  و یک دکمه و یک DIV برای مشاهده پیش نمایش رنگ به صفحه خود اضافه کنید:


  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ColorPicker.aspx.cs" Inherits="AJAXColorPickerExtender.ColorPicker" %> 
   
  <%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="asp" %> 
   
  <!DOCTYPE html> 
   
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head runat="server"> 
    <title></title> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
     
      <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server"> 
      </asp:ToolkitScriptManager> 
      <asp:TextBox ID="tbcolor" runat="server"></asp:TextBox> 
      <br /> 
      <br /> 
      <div id="view" style="width:60px; height:60px; border:1px solid #000;margin:0 3px;float:left"> 
      </div> 
      <asp:Button ID="btncolor" runat="server" Text="SelectColor" /> 
    </div> 
    </form> 
  </body> 
  </html> 

صفحه در حالت Design به شکل زیر خواهد شد:

 

حال از جعبه ابزار از پنل Ajax یک ColorPickerExtender به صفحه خود اضافه کرده و خصوصیات آنرا تنظیم میکنیم:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ColorPicker.aspx.cs" Inherits="AJAXColorPickerExtender.ColorPicker" %> 
 
<%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="asp" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
   
    <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server"> 
    </asp:ToolkitScriptManager> 
    <asp:TextBox ID="tbcolor" runat="server"></asp:TextBox> 
    <br /> 
    <br /> 
    <div id="view" style="width:60px; height:60px; border:1px solid #000;margin:0 3px;float:left"> 
    </div> 
    <asp:Button ID="btncolor" runat="server" Text="SelectColor" /> 
    <asp:ColorPickerExtender ID="ColorPickerExtender" runat="server" 
      TargetControlID="tbcolor" 
      SampleControlID="view" 
      PopupButtonID="btncolor" 
      PopupPosition="Right" 
      OnClientColorSelectionChanged="Color_Change"> 
    </asp:ColorPickerExtender> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html>

سپس در رویداد OnClientColorSelectionChanged تابع جاوا اسکریپت Color_Change را فرخوانی میکنیم:


  <script type="text/javascript"> 
      function Color_Change(sender){ 
        sender.get_element().value = "#" + sender.get_selectedColor(); 
      } 
   </script> 

تابع فوق کاراکتر # را به قبل از مقدارهگزادسیمال رنگ اضافه می کند کد کامل صفحه به شکل زیر می باشد:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ColorPicker.aspx.cs" Inherits="AJAXColorPickerExtender.ColorPicker" %> 
 
<%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="asp" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
  <script type="text/javascript"> 
    function Color_Change(sender){ 
      sender.get_element().value = "#" + sender.get_selectedColor(); 
    } 
  </script> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
   
    <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server"> 
    </asp:ToolkitScriptManager> 
    <asp:TextBox ID="tbcolor" runat="server"></asp:TextBox> 
    <br /> 
    <br /> 
    <div id="view" style="width:60px; height:60px; border:1px solid #000;margin:0 3px;float:left"> 
    </div> 
    <asp:Button ID="btncolor" runat="server" Text="SelectColor" /> 
    <asp:ColorPickerExtender ID="ColorPickerExtender" runat="server" 
      TargetControlID="tbcolor" 
      SampleControlID="view" 
      PopupButtonID="btncolor" 
      PopupPosition="Right" 
      OnClientColorSelectionChanged="Color_Change"> 
    </asp:ColorPickerExtender> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html>

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید: