فعال و غیر فعال کردن اعتبار سنجی در سمت کاربر در MVC

امکان فعال و غیر فعال کردن اعتبار سنجی در سمت کاربر در MVC

فعال و غیر فعال کردن اعتبار سنجی در سمت کاربر در MVC

در برنامه خود فایل WebConfig را بازکنید و کد زیر را اضافه کنید:

<add key="ClientValidationEnabled" value="true" />
<add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" />

و یا اگر شما میخواهید از طریق کد این کار را انجام دهید کد زیر را در فایل global خود اضافه کنید:

void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{     
     HtmlHelper.ClientValidationEnabled = true;
     HtmlHelper.UnobtrusiveJavaScriptEnabled= true;
}