شمارش تعداد کاراکتر های باقی مانده در TextBox با استفاده از JavaScript

در این قسمت نحوه شمارش تعداد کارکتر های باقی مانده در کنترل TextBox و نمایش آنها را با استفاده از javaScript درد Asp.Net شرح می دهیم

شمارش تعداد کاراکتر های باقی مانده در TextBox با استفاده از JavaScript

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا ویژوال استودیو را باز کرده و یک پروژه ایجاد می کنیم . سپس روی نام پروژه راست کلیک می کنیم و Add را می زنیم و یک Web Form با نام Default.aspx میسازیم .یک کنترل TextBox به صفحه اضافه می کنیم . در قسمت Head صفحه مورد نظر کد مربوط به جاوا اسکریپت را می نویسیم . سپس خاصیت MaxLength را برای TextBox مقدار 20 تنظیم می کنیم .

  <head id="Head1" runat="server"> 
    <title>Remaining Character Counter</title> 
    <script type="text/javascript"> 
      function Count() { 
   
        var i = document.getElementById("mylabel").value.length; 
        document.getElementById("display").innerHTML = 20 - i; 

      } 
    </script> 
  </head> 

کد مربوط به صفحه :

  <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="RemainingCharacterCounter._Default" %> 
   
  <!DOCTYPE html> 
   
  <html> 
  <head id="Head1" runat="server"> 
    <title>Remaining Character Counter</title> 
    <script type="text/javascript"> 
      function Count() { 
   
        var i = document.getElementById("mylabel").value.length; 
        document.getElementById("display").innerHTML = 20 - i; 
   
      } 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
      <div> 
        <p style=" color:blue; width: 323px; z-index: 1; left: 506px; top: 13px; position: absolute; height: 19px; margin-left: 22px; margin-bottom: 12px;"> Welcome to Remaining Character Counting Page </p> 
        <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" BorderColor="#000000" BorderStyle="Groove" Style="width: 360px; left: 506px; top: 73px; position: absolute; height: 142px; right: 291px;"> 
          <br /> 
          <asp:Label ID="label" runat="server" Text=" Enter your Text here: " style="z-index: 1; color:red; left: 42px; top: 43px; position: absolute"></asp:Label> 
          <asp:TextBox ID="mylabel" runat="server" MaxLength="20" onkeyup="Count()" style="width: 128px; left: 184px; top: 38px; position: absolute; height: 20px; right: 40px; " > </asp:TextBox> 
          <br /> 
          <br /> 
          <asp:Label ID="NewLabel" runat="server" Text="Remaining Characters: " style="z-index: 1; color:red; left: 38px; top: 80px; position: absolute"></asp:Label> 
          <asp:Label ID="display" runat="server" Text="20" style="width: 26px; color:blueviolet; left: 190px; top: 82px; position: absolute; height: 25px; margin-right: 8px; z-index: 1;"></asp:Label> 
        </asp:Panel> 
      </div> 
    </form> 
  </body> 
  </html>

 

فایل های ضمیمه