ایجاد کنترل Textbox در زمان اجرا و اعتبارسنجی آنها به همراه خواندن و نمایش محتوای آنها

در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد textbox , اعتبار سنجی , خواندن محتوا و نمایش مقدار Textbox را در زمان اجرا شرح دهیم .

ایجاد کنترل Textbox در زمان اجرا و اعتبارسنجی آنها به همراه خواندن و نمایش محتوای آنها

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای ساخت textbox پویا و اعتبار سنجی آنها مانند زیر عمل میکنیم .

در ابتدا هنگامی که بر روی دکمه نمایش محتوای textbox کلیک می کنیم , پیغام "Not Empty" نشان داده میشود .

و هنگامی که textbox ها را تکمیل میکنیم , سپس دکمه "نمایش محتوای textbox "را کلیک می کنیم  محتوای کنترل ها را خوانده و در زمان اجرا نمیش می دهد مانند تصویر زیر :

تگ html صفحه :

  <div>
    <h3><a href="http://barnamenevisan.org/">
      برنامه نویسان
      </a>
    </h3>
    <h1 >ایجاد کنترل TextBox پویا با اعتبارسنجی و خواندن و نمایش محتوای آنها </h1>
     <table >
       <tr>
         <td>
           <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="تعداد TextBox را وارد نمایید :"></asp:Label>   
           <asp:TextBox ID="getvalue" runat="server" ></asp:TextBox>
         </td>
       </tr>
       <tr>
         <td>
            <asp:PlaceHolder ID="text" runat="server"></asp:PlaceHolder>
         </td>
       </tr>
       <tr>      
         <td>
           <asp:Button ID="Create_TextBox" runat="server" Text="ایجاد - TextBox" 
             OnClick="Create_TextBox_Click" />

           <asp:Button ID="Selected_TextBox" runat="server" Text="نمایش محتوای TextBox" 
             OnClick="Selected_TextBox_OnClick" />
         </td>
       </tr>
    
       <tr>
       <td>
         <asp:PlaceHolder ID="Viewtextvalue" runat="server"></asp:PlaceHolder>
       </td>
       </tr>
     </table>
   </div>

 

 

 کد های مربوط به codebehind صفحه :

private static int intCount = 0;

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!Page.IsPostBack)
    {
      ViewState["TextBoxCreated"] = false;
    }
  }

  protected void Create_TextBox_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    intCount = Convert.ToInt32(getvalue.Text);
    if (!Convert.ToBoolean(ViewState["TextBoxCreated"]))
    {
      DynamicTextBox();
    }
  }


  protected void getvalue_TextChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    intCount = Convert.ToInt32(getvalue.Text);
  }

  private void DynamicTextBox()
  {


    for (int i = 0; i < intCount; i++)
    {
      TextBox newtextbox = new TextBox();
      // adding text box
      text.Controls.Add(new LiteralControl("Name :" + " &nbsp;&nbsp;"));
      newtextbox.ID = "TextBox" + i.ToString();
      newtextbox.ValidationGroup = "Validate";
      text.Controls.Add(newtextbox);

      //validating Textbox
      RequiredFieldValidator req = new RequiredFieldValidator();
      req.ID = "RequiredValidator" + i.ToString();
      req.ControlToValidate = "TextBox" + i.ToString();
      req.ErrorMessage = " * Not Empty";
      req.SetFocusOnError = true;
      text.Controls.Add(req);
      text.Controls.Add(new LiteralControl("<br/><br/>"));
    }
    ViewState["TextBoxCreated"] = true;
  }

  public void DisplayTextbox_selected()
  {
    List<string> name = new List<string>();

    foreach (Control ctr in text.Controls)
    {
      if (ctr is TextBox)
      {
        string value = ((TextBox) ctr).Text;
        name.Add(value);

      }
    }
    for (int i = 0; i < name.Count; i++)
    {
      Viewtextvalue.Controls.Add(new LiteralControl((i + 1) + " " + name[i]));
      Viewtextvalue.Controls.Add(new LiteralControl("<br /> <br/>"));
    }

  }

  protected override void LoadViewState(object savedState)
  {
    base.LoadViewState(savedState);
    if (Convert.ToBoolean(ViewState["TextBoxCreated"]))
    {
      DynamicTextBox();
    }

  }

  protected void Selected_TextBox_OnClick(object sender, EventArgs e)
  {
    if (Convert.ToBoolean(ViewState["TextBoxCreated"]))
    {
      DisplayTextbox_selected();
    }
    
  }
فایل های ضمیمه