آشنایی با Pipe در #C

در این مقاله اطلاعات پایه در مورد Pipe و نحوه کار آن را شرح می دهیم

آشنایی با Pipe در #C

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

بسیاری از برنامه نویسان مشکل کار و انتقال حجم زیادی از اطلاعات از یک قسمت به قسمتی دیگر دارند .فرایند انتقال اطلاعات ممکن است بیش از آن چیزی که انتظار داریم طول بکشد و این امر سبب نارضایتی کاربر در استفاده از نرم افزار میشود .برای رفع این مشکل باید فرمت اطلاعات را تغییر دهیم که این فرایند نیز طولانی است , نهایتا اگر از Pipe استفاده کنیم میتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم که هم برای برنامه نویس و هم کاربر رضایت بخش است .

آشنایی با Pipe :

pipe یک طرفه یا دوطرفه که ارتباط بین یک Pipe server و یک یا چند Pipe Client  میباشد . تمامی موارد مربوط به Pipe حافظه را برای ارتباط داخلی تقسیم میکند .

نرم افزاری که Pipe را ایجاد میکند Pipe Server است و فرایندی که به Pipe Server متصل میشود Pipe Client نام دارد .

Pipe برای ارتباط بین فرایند در حال انجام  بر روی همان کامپیوتر و چندین کامپیوتر که بطور همزمان از یک نرم افزار استفاده می کنند استفاده میشود .

به عنوان مثال ما یک کلاس  با نام "employee"داریم و ما میخواهیم Pipe را ایجاد کنیم .در ابتدا اطلاعات از لیست دریافت و به یک pipe دیگر ارسال میشود .

در ادامه به صورت پیش فرض اطلاعاتی را ایجاد میکنیم و سپس این اطلاعات را به فرایند تبدیل ارسال میکنیم .بعد از فرایند کامپیوتر برای این که اطمینان از صحت عملیات انتقال اطلاعات را نمایش میدهیم .


  static void Main(string[] args) 
  { 
    ResultData = new List<Client>(); 
    GenerateDefaultData(); 
   
    Thread resultPipeThread = new Thread(ResultPipe); 
    resultPipeThread.Start(); 
   
    Thread converterPipeThread = new Thread(() =>ConverterPipe(DefaultData)); 
    converterPipeThread.Start(); 
    resultPipeThread.Join(); 
   
    if (_converterStream != null) 
      _converterStream.Close(); 
   
    if (_resultStream != null) 
      _resultStream.Close(); 
     
    Console.WriteLine("ID\tName\tDefault Phone\tResult Phone"); 
    for (int i = 0; i < 500; i++) 
    { 
      Console.WriteLine(DefaultData[i].Id + "\t" + DefaultData[i].Name + "\t" + DefaultData[i].PhoneNo + "\t" + ResultData[i].PhoneNo); 
    }       
    Console.ReadLine(); 
  } 

فرایند تبدیل :

در این فرایند ما اطلاعات را تبدیل میکنیم و سپس این اطلاعات را ارسال میکنیم .

 

static void ConverterPipe(List<Client> defaultData)  

{  

    _converterStream = new NamedPipeClientStream("MyPipeName");  

در کد بالا ما از متد تبدیل یک شئی با نام "NamePipeClientStream"  ایجاد می کنیم

    _converterStream.Connect();  

      

    foreach (var client in defaultData)  

    {  

در قسمت پایین اطلاعات را از طریق دستور foreach  اطلاعات موجود در لیست را ارسال میکنیم

        //changed client data  

        Client newClient = new Client() { Name = client.Name, Id = client.Id, PhoneNo = "+91" + client.PhoneNo };  

      

        Client messageToSend = newClient;  

        IFormatter formatter = new BinaryFormatter();  

        formatter.Serialize(_converterStream, messageToSend);  

    }  

    _convertProcessCompleted = true;  

}  

کد بالا به صورت زیر میباشد :


  /// <summary> 
  /// Process default data and send it to pipe. 
  /// </summary> 
  /// <param name="defaultData"></param> 
  static void ConverterPipe(List<Client> defaultData) 
  { 
    _converterStream = new NamedPipeClientStream("MyPipeName"); 
    _converterStream.Connect(); 
     
    foreach (var client in defaultData) 
    { 
      //changed client data 
      Client newClient = new Client() { Name = client.Name, Id = client.Id, PhoneNo = "+91" + client.PhoneNo }; 
     
      Client messageToSend = newClient; 
      IFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 
      formatter.Serialize(_converterStream, messageToSend); 
    } 
    _convertProcessCompleted = true; 
  } 

نتیجه Pipe : همانطور که مشاهده میکنید در ادامه ما اطلاعات را پس از فرایند تبدیل دریافت و ذخیره می کنیم .


  /// <summary> 
  /// Create final result from default data. 
  /// </summary> 
  static void ResultPipe() 
  { 
    Console.WriteLine("Waiting for connection on named pipe mypipe"); 
    _resultStream = new NamedPipeServerStream("MyPipeName"); 
    _resultStream.WaitForConnection(); 
   
    while (_resultProcessCompleted == false) 
    { 
      if (_convertProcessCompleted) 
      { 
        _resultProcessCompleted = true; 
        break; 
      } 
      IFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 
      Client clientReceived = (Client)formatter.Deserialize(_resultStream); 
      Thread.Sleep(1); 
      ResultData.Add(clientReceived); 
    } 
    _resultStream.Close(); 
  } 

در ادامه برخی متغیر ها , خواص و یک متد ساده برای ساخت اطلاعات پیش فرض استفاده شده است

static NamedPipeClientStream _converterStream; 
static NamedPipeServerStream _resultStream; 
static bool _convertProcessCompleted = false; 
static bool _resultProcessCompleted = false; 
public static List<Client> DefaultData { get; set; } 
public static List<Client> ResultData { get; set; } 
 
/// <summary> 
/// Generates default data to transfer. 
/// </summary> 
private static void GenerateDefaultData() 
{ 
  DefaultData = new List<Client>(); 
  for (int i = 0; i < 500; i++) 
  { 
    Client client = new Client(); 
    client.Id = i; 
    client.Name = "Client " + i.ToString(); 
    client.PhoneNo = "00111" + i.ToString(); 
    DefaultData.Add(client); 
  } 
}

 

فایل های ضمیمه