رابط ها (Interface) در #C

در این مقاله رابط ها را در #C توضیح خواهیم داد

رابط ها (Interface) در #C

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

رابط ها ( Interface ) یک قرارداد هستند که قابل اجرا میباشند .زیرا در داخل آن یک متد قرار دارد . اجرای این متدها با کمک کلاس های مخصوص به آن متد امکان پذیر می باشد .همچنین ما میتوانیم از properties ,indexer ها نیز استفاده کنیم .

سطح دسترسی به interface به صورت پیش فرض public میباشد , کلاسی که برای interface استفاده می شود برای تمامی متد ها حتمی باید اجرا شود .


  interface ITest 
    { 
      void Read(); 
    } 

interface یک کلمه کلیدی میباشد که شامل تعریف متدهای مرتبط میباشد , به مثال زیر توجه فرمایید :


  interface ICalculate 
  { 
    int Add(int a,int b); 
    int Sub(int a, int b); 
    int Mul(int a, int b); 
  } 
   
  class Test : ICalculate 
  { 
    public int Add(int a,int b) 
    { 
      return a + b; 
    } 
   
    public int Sub(int a, int b) 
    { 
      return a - b; 
    } 
   
   
    public int Mul(int a, int b) 
    { 
      return a * b; 
    } 
   
  } 
   
  class Program 
  {   
    static void Main(string[] args) 
    { 
      Test obj = new Test(); 
      ICalculate iadd = (ICalculate)obj; 
   
      int add= iadd.Add(10, 20); 
   
      int sub = iadd.Sub(30,10); 
   
      int mul = iadd.Mul(20,30); 
   
      Console.WriteLine(" Addition : {0} Subtraction : {1} Multiplication : {2} ", add, sub, mul); 
   
      Console.ReadLine(); 
   
    } 
  } 

در مثال قبل یک نمونه از interface ذکر شد که شامل 3 متد و یک کلاس بود . بنابراین این کلاس باید برای تمامی متدها اجرا شود .

حالا چطور میشود اگر بخواهیم از 2 interface استفاده کنیم .آیا می شود یک نام متد مشترک داشته باشد؟


  interface A 
    { 
      void Display(); 
    } 
   
    interface B 
    { 
      void Display(); 
    } 

هر دو interface می توانند از یک متد با نام مشترک استفاده کنند .اکنون کلاس این interface ها را تست می کند .

زمانی که نمایشگر موس را روی interface ها را می بریم سپس باید به آدرس ذکر شده می رویم :

Implement Interface>Implement Interface explicity

وقتی گزینه بالا را انتخاب کردیم به صورت خودکار متد و interface هردو با یک نام ایجاد میشود .همچنین ما میتوانیم از طریق کد این دستورات را اجرا کنیم :


  void A.Display() 
       { 
        Console.WriteLine("I am being called from Interface A"); 
       } 
   
       
      void B.Display() 
      { 
        Console.WriteLine("I am being called from Interface B"); 
      } 

کد کامل به صورت زیر میباشد :


  interface A 
    { 
      void Display(); 
    } 
   
    interface B 
    { 
      void Display(); 
    } 
   
    class Test:A,B 
    { 
   
       void A.Display() 
       { 
        Console.WriteLine("I am being called from Interface A"); 
       } 
   
       
      void B.Display() 
      { 
        Console.WriteLine("I am being called from Interface B"); 
      } 
   
       
    } 
   
    class Program 
    { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
        Test obj1 = new Test(); 
        A a = (A)obj1; 
        a.Display(); 
   
        Test obj2 = new Test(); 
        B b = (B)obj2; 
        b.Display(); 
   
        Console.ReadLine(); 
   
   
         
      } 
    } 

اکنون می توانیم از interface ایجاد شده یک شئی بسازیم . مانند کد زیر :


  A a = new Test(); 
  a.Display(); 

 

فایل های ضمیمه