ارسال و دریافت اطلاعات با استفاده از Socket

در این مقاله نحوه ارسال و دریافت اطلاعات توسط Socket را شرح خواهیم داد

ارسال و دریافت اطلاعات با استفاده از Socket

متد ارسال توسط Socket :

این متد اطلاعات را از buffer به socket متصل شده ارسال میکند .هنگامی که این متد را فراخوانی می کنید , این متد تعدادی byte هایی بر می گرداند که ارسال شده است , اما به این معنی نمی باشد که در سمت گیرنده این اطلاعات دریافت شده باشد , این عمل فقط به این معنی میباشد که اطلاعات در socket buffer ذخیره میشود و socket سعی در ارسال این اطلاعات دارد .اگر ظرفیت socket buffer  تکمیل شده باشد , پیغام خطای WouldBlock نمایش داده میشود . در نتیجه باید بعد از مدتی کوتاه مجدد تلاش کنیم .

متدی که در ادامه مشاهده میکنید , اندازه byte ذخیره شده در buffer را از offset position ارسال میکند .اگر عملیات حتی 1 ثانیه بیشتر از زمان تعیین شده به طول بیانجامد کل عملیات ارسال متوقف میشود و پس از مدتی مجدد ارسال میشود .

public static void Send(Socket socket, byte[] buffer, int offset, int size, int timeout) 
{ 
 int startTickCount = Environment.TickCount; 
 int sent = 0; // How many bytes is already sent 
 do
 { 
  if (Environment.TickCount > startTickCount + timeout) 
   throw new Exception("Timeout."); 
  try 
  { 
   sent += socket.Send(buffer, offset + sent, size - sent, SocketFlags.None); 
  } 
  catch (SocketException ex) 
  { 
   if (ex.SocketErrorCode == SocketError.WouldBlock || 
     ex.SocketErrorCode == SocketError.IOPending || 
     ex.SocketErrorCode == SocketError.NoBufferSpaceAvailable) 
   { 
    // Socket buffer is probably full, wait and try again 
    Thread.Sleep(30); 
   } 
   else 
    throw ex; // Any serious error occurr 
  } 
 } while (sent < size); 
} 

برای فراخوانی متد ارسال از کد زیر استفاده کنید , . Socket مربوط به TCP/IP می تواند خاصیت  TcpClient  را به دست  آورد.

Socket socket = tcpClient.Client; 
string str = "Hello world!"; 
try 
{ // Sends the text with timeout 10s 
 MyClass.Send(socket, Encoding.UTF8.GetBytes(str), 0, str.Length, 10000); 
} 
catch (Exception ex) { /* ... */ } 

متد دریافت Socket

متد دریافت , اطلاعات را از bound Socket موجود در buffer شما دریافت می کند .این متد نیز تعدادی byte دریافت می کند و اگر Socket buffer خالی باشد پیغام خطای WouldBlock را نمایش می دهد و شما باید اندکی بعد مجدد این متد را فراخوانی کنید .متدی که در ادامه مشاهده می کنید سعی در دریافت اندازه byte داخل buffer از offset position دارد .

public static void Receive(Socket socket, byte[] buffer, int offset, int size, int timeout) 
{ 
 int startTickCount = Environment.TickCount; 
 int received = 0; // How many bytes is already received 
 do 
 { 
  if (Environment.TickCount > startTickCount + timeout) 
   throw new Exception("Timeout."); 
  try 
  { 
   received += socket.Receive(buffer, offset + received, size - received, SocketFlags.None); 
  } 
  catch (SocketException ex) 
  { 
   if (ex.SocketErrorCode == SocketError.WouldBlock || 
     ex.SocketErrorCode == SocketError.IOPending || 
     ex.SocketErrorCode == SocketError.NoBufferSpaceAvailable) 
   { 
    // Socket buffer is probably empty, wait and try again 
    Thread.Sleep(30); 
   } 
   else 
    throw ex; // Any serious error occurr 
  } 
 } while (received < size); 
} 

نحوه فراخوانی متد دزیافت اطلاعات نیز به شرح زیر میباشد :

Socket socket = tcpClient.Client; 
byte[] buffer = new byte[12]; // Length of the text "Hello world!" 
try 
{ // Receive data with timeout 10s 
 MyClass.Receive(socket, buffer, 0, buffer.Length, 10000); 
 string str = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, buffer.Length); 
} 
catch (Exception ex) { /* ... */ }