تبدیل محتوای کنترل GridView به فایل متنی

در این مقاله نحوه تبدیل محتوای GridView به فایل متنی را شرح خواهیم داد

تبدیل محتوای کنترل GridView به فایل متنی

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در ابتدا باید بانک اطلاعاتی خود را ایجاد کنیم , برای این کار وارد محیط Sql می شویم و جدولی(Employee) با مشخصات زیر ایجاد میکنیم ,

سپس چند رکورد به صورت پیش فرض در داخل جدول وارد می کنیم .

سپس یک کنترل Gridview و یک دکمه برای تبدیل محتوای GridView به فایل متنی , در صفحه قرار میدهیم , مشابه تگ زیر :


    <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>  
      
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
    <head runat="server">  
        <title>EXPORT Grid View To a Text File in ASP.NET C#</title>  
    </head>  
    <body>  
        <form id="form1" runat="server">  
        <div>  
            <table style="border: solid 15px blue; width: 100%; vertical-align: central;">  
                <tr>  
                    <td style="padding-left: 50px; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: skyblue;  
                        font-size: 20pt; color: orangered;">  
                        EXPORT Grid View To a Text File in ASP.NET C#  
                    </td>  
                </tr>  
                <tr>  
                    <td style="text-align: left; padding-left: 50px; border: solid 1px red;">  
                        <asp:GridView ID="GridViewEmployee" runat="server" AutoGenerateColumns="False" Width="90%"  
                            BackColor="White" BorderColor="#3366CC" BorderStyle="None" BorderWidth="1px"  
                            CellPadding="4" GridLines="Both">  
                            <Columns>  
                                <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Employee Name" />  
                                <asp:BoundField DataField="Designation" HeaderText="Designation" />  
                                <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" />  
                                <asp:BoundField DataField="State" HeaderText="State" />  
                                <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="Country" />  
                            </Columns>  
                            <FooterStyle BackColor="#99CCCC" ForeColor="#003399" />  
                            <HeaderStyle BackColor="#003399" Font-Bold="True" ForeColor="#CCCCFF" />  
                            <PagerStyle BackColor="#99CCCC" ForeColor="#003399" HorizontalAlign="Left" />  
                            <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#003399" />  
                            <SelectedRowStyle BackColor="#009999" Font-Bold="True" ForeColor="#CCFF99" />  
                        </asp:GridView>  
                    </td>  
                </tr>  
                <tr>  
                    <td align="right">  
                        <asp:Button ID="btnExport" Text="Export Grid View" OnClick="btnExport_Click" runat="server" />  
                    </td>  
                </tr>  
            </table>  
        </div>  
        </form>  
    </body>  
    </html>  

سپس برای اتصال کنترل GridView به بانک اطلاعاتی از دستورات زیر استفاده میکنیم :

private void BindGrid()  
    {  
        SqlConnection con = new SqlConnection();  
        ds = new DataSet();  
        con.ConnectionString = @"Data Source=INDIA\MSSQLServer2k8; Initial Catalog=EmployeeManagement; Uid=sa; pwd=india;";  
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM EMPLOYEE", con);  
  
        da = new SqlDataAdapter(cmd);  
        da.Fill(ds);  
        con.Open();  
        cmd.ExecuteNonQuery();  
        con.Close();  
  
        if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)  
        {  
            GridViewEmployee.DataSource = ds.Tables[0];  
            GridViewEmployee.DataBind();  
        }  
    }   

در قسمت رویداد کلیک دکمه , کد زیر را برای تبدیل به فایل متنی می نویسیم:

 protected void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)  
    {  
        string txtFile = string.Empty;  
  
        //Adding Column Name In Text File.  
        foreach (TableCell cell in GridViewEmployee.HeaderRow.Cells)  
        {              
            txtFile += cell.Text + "\t\t";  
        }  
          
        txtFile += "\r\n";  
  
        //Adding Data Column Values in Text File  
        foreach (GridViewRow row in GridViewEmployee.Rows)  
        {  
            foreach (TableCell cell in row.Cells)  
            {                  
                txtFile += cell.Text + "\t\t";  
            }               
            txtFile += "\r\n";  
        }  
           
        Response.Clear();  
        Response.Buffer = true;  
        Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=EmployeeData.txtFile");  
        Response.Charset = "";  
        Response.ContentType = "application/text";  
        Response.Output.Write(txtFile);  
        Response.Flush();  
        Response.End(); 

در ادامه کلیه دستورات صفحه را به صورت کامل میتوانید مشاهده کنید :


    using System;  
    using System.Collections.Generic;  
    using System.Linq;  
    using System.Web;  
    using System.Web.UI;  
    using System.Web.UI.WebControls;  
    using System.Data;  
    using System.Data.SqlClient;  
      
    public partial class _Default : System.Web.UI.Page  
    {  
        SqlDataAdapter da;  
        DataSet ds = new DataSet();  
        DataTable dt = new DataTable();  
      
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
        {  
            if (!Page.IsPostBack)  
                this.BindGrid();  
        }  
      
        private void BindGrid()  
        {  
            SqlConnection con = new SqlConnection();  
            ds = new DataSet();  
            con.ConnectionString = @"Data Source=INDIA\MSSQLServer2k8; Initial Catalog=EmployeeManagement; Uid=sa; pwd=india;";  
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM EMPLOYEE", con);  
      
            da = new SqlDataAdapter(cmd);  
            da.Fill(ds);  
            con.Open();  
            cmd.ExecuteNonQuery();  
            con.Close();  
      
            if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)  
            {  
                GridViewEmployee.DataSource = ds.Tables[0];  
                GridViewEmployee.DataBind();  
            }  
        }  
      
        protected void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)  
        {  
            string txtFile = string.Empty;  
      
            //Adding Column Name In Text File.  
            foreach (TableCell cell in GridViewEmployee.HeaderRow.Cells)  
            {              
                txtFile += cell.Text + "\t\t";  
            }  
              
            txtFile += "\r\n";  
      
            //Adding Data Column Values in Text File  
            foreach (GridViewRow row in GridViewEmployee.Rows)  
            {  
                foreach (TableCell cell in row.Cells)  
                {                  
                    txtFile += cell.Text + "\t\t";  
                }               
                txtFile += "\r\n";  
            }  
               
            Response.Clear();  
            Response.Buffer = true;  
            Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=EmployeeData.txtFile");  
            Response.Charset = "";  
            Response.ContentType = "application/text";  
            Response.Output.Write(txtFile);  
            Response.Flush();  
            Response.End();  
        }  
    }  

 

فایل های ضمیمه