محاسبه مجموع ستونهای کنترل GridView در Asp.Net

در این مقاله نحوه محاسبه مجموع ستونی خاص از کنترل GridView در Asp.net را شرح خواهیم داد

در ابتدا باید یک جدول در بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم و تعدادی رکورد به صورت پیش فرض در آن ثبت می کنیم ,مانند تصویر زیر :

 در ویژوال استودیو یک پروژه جدید ایجاد میکنیم

 یک صفحه در پروژه قرار می دهیم ,

 جدولی که در بانک اطلاعاتی ایجاد کرده ایم ,

یک کنترل GridView و یک Label به همراه یک کنترل LinqDataSource برای اتصال به بانک اطلاعاتی به صفحه اضافه میکنیم. در رویداد "OnSelecting" دستور اتصال به بانک اطلاعاتی می نویسیم .

 <form id="form1" runat="server" dir="rtl">
    <h3>
      <a href="http://barnamenevisan.org/">برنامه نویسان</a>
    </h3>
  <div>
    <asp:LinqDataSource ID="LinqDataSource1" runat="server" OnSelecting="LinqDataSource1_OnSelecting"></asp:LinqDataSource>
    <asp:GridView ID="GridView1" DataSourceID="LinqDataSource1" runat="server" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound"></asp:GridView>
    <br/>
    
    جمع کل :
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
  </div>
  </form>

دستور اتصال کنترل LinqDataSource را در رویداد "OnSelecting" می نویسیم

   protected void LinqDataSource1_OnSelecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e)
    {
      e.Result = (from a in db.Employee select a).ToList();
    }

 

در رویداد "RowDataBound" مربوط به GridView تابع محاسبه مجموع ستونی خاص را مینویسیم

 protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
      if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
      {
        tot = tot + Convert.ToInt32(e.Row.Cells[3].Text);
        Label1.Text = tot.ToString();
      }
    }

فایل های ضمیمه