افزودن و حذف Dynamic سطر در کنترل GridView در Asp.Net

در این مقاله نحوه افزودن و حذف Dynamic سطر های کنترل GridView و ذخیره آنها با ذکر مثال در Asp.Net راشرح خواهیم داد .در مثال ذکر شده , سعی کرده ایم که اکثر نکات مربوط به طراحی یک وب سایت را پوشش دهیم .

افزودن و حذف Dynamic سطر در کنترل GridView در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای ایجاد یک پروژه که شامل افزودن و حذف پویا (Dynamic) در سطر های کنترل GridView می باشد , شامل مراحل زیر میباشد :

1 - افزودن کنترل TextBox و DropDown List در سطر کنترل GridView

2 - حفظ کردن مقادیر TextBox و مقدار DropDown List با هر PostBack

3 - قابلیت حذف سطر ها

برای شروع , ابتدا ویژوال استودیو را اجرا می کنیم , سپس یک صفحه (WebForm) ایجاد میکنیم , یک کنترل GridView در صفحه قرار می دهیم .در ادامه میتوانید تگ مربوط به کنترل GridView را مشاهده کنید .

<asp:gridview ID="Gridview1" runat="server" ShowFooter="true" 
               AutoGenerateColumns="false" 
               OnRowCreated="Gridview1_RowCreated"> 
  <Columns> 
    <asp:BoundField DataField="RowNumber" HeaderText="Row Number" /> 
    <asp:TemplateField HeaderText="Header 1"> 
      <ItemTemplate> 
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 
      </ItemTemplate> 
    </asp:TemplateField> 
    <asp:TemplateField HeaderText="Header 2"> 
      <ItemTemplate> 
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox> 
      </ItemTemplate> 
    </asp:TemplateField> 
    <asp:TemplateField HeaderText="Header 3"> 
      <ItemTemplate> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 
                     AppendDataBoundItems="true"> 
          <asp:ListItem Value="-1">Select</asp:ListItem> 
        </asp:DropDownList> 
      </ItemTemplate> 
    </asp:TemplateField> 
    <asp:TemplateField HeaderText="Header 4"> 
      <ItemTemplate> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" 
                     AppendDataBoundItems="true"> 
          <asp:ListItem Value="-1">Select</asp:ListItem> 
        </asp:DropDownList> 
      </ItemTemplate> 
      <FooterStyle HorizontalAlign="Right" /> 
      <FooterTemplate> 
        <asp:Button ID="ButtonAdd" runat="server"  
                   Text="Add New Row"  
                   onclick="ButtonAdd_Click" /> 
      </FooterTemplate> 
    </asp:TemplateField> 
    <asp:TemplateField> 
      <ItemTemplate> 
        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"  
                    onclick="LinkButton1_Click">Remove</asp:LinkButton> 
      </ItemTemplate> 
    </asp:TemplateField> 
  </Columns> 
</asp:gridview>

همانطور که در بالا مشاهده می کنید , مقداری برای نمایش به صورت پیش فرض در آن قرار داده ایم . در ادامه باید دستورات مربوط به صفحه را قرار دهیم .

برای نمایش , یک لیست آرایه ایجاد میکنیم که DropDownList اطلاعات را بتواند از آن دریافت کند .لازم به ذکر است که در پروژه های حقیقی شما ممکن است کنترل خود را به بانک اطلاعاتی (مانند SQL) متصل کنیم .

using System; 
using System.Collections; 
using System.Data; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebFormsDemo 
{ 
  public partial class DynamicGrid : System.Web.UI.Page 
  { 
    private ArrayList GetDummyData() { 
 
      ArrayList arr = new ArrayList(); 
 
      arr.Add(new ListItem("Item1", "1")); 
      arr.Add(new ListItem("Item2", "2")); 
      arr.Add(new ListItem("Item3", "3")); 
      arr.Add(new ListItem("Item4", "4")); 
      arr.Add(new ListItem("Item5", "5")); 
 
      return arr; 
    } 
 
    private void FillDropDownList(DropDownList ddl) { 
      ArrayList arr = GetDummyData(); 
 
      foreach (ListItem item in arr) { 
        ddl.Items.Add(item); 
      } 
    } 
 
    private void SetInitialRow() { 
 
      DataTable dt = new DataTable(); 
      DataRow dr = null; 
 
      dt.Columns.Add(new DataColumn("RowNumber", typeof(string))); 
      dt.Columns.Add(new DataColumn("Column1", typeof(string)));//for TextBox value  
      dt.Columns.Add(new DataColumn("Column2", typeof(string)));//for TextBox value  
      dt.Columns.Add(new DataColumn("Column3", typeof(string)));//for DropDownList selected item  
      dt.Columns.Add(new DataColumn("Column4", typeof(string)));//for DropDownList selected item  
 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["RowNumber"] = 1; 
      dr["Column1"] = string.Empty; 
      dr["Column2"] = string.Empty; 
      dt.Rows.Add(dr); 
 
      //Store the DataTable in ViewState for future reference  
      ViewState["CurrentTable"] = dt; 
 
      //Bind the Gridview  
      Gridview1.DataSource = dt; 
      Gridview1.DataBind(); 
 
      //After binding the gridview, we can then extract and fill the DropDownList with Data  
      DropDownList ddl1 = (DropDownList)Gridview1.Rows[0].Cells[3].FindControl("DropDownList1"); 
      DropDownList ddl2 = (DropDownList)Gridview1.Rows[0].Cells[4].FindControl("DropDownList2"); 
      FillDropDownList(ddl1); 
      FillDropDownList(ddl2); 
    } 
 
    private void AddNewRowToGrid() { 
 
      if (ViewState["CurrentTable"] != null) { 
 
        DataTable dtCurrentTable = (DataTable)ViewState["CurrentTable"]; 
        DataRow drCurrentRow = null; 
 
        if (dtCurrentTable.Rows.Count > 0) { 
          drCurrentRow = dtCurrentTable.NewRow(); 
          drCurrentRow["RowNumber"] = dtCurrentTable.Rows.Count + 1; 
 
          //add new row to DataTable  
          dtCurrentTable.Rows.Add(drCurrentRow); 
          //Store the current data to ViewState for future reference  
 
          ViewState["CurrentTable"] = dtCurrentTable; 
 
 
          for (int i = 0; i < dtCurrentTable.Rows.Count - 1; i++) { 
 
            //extract the TextBox values  
 
            TextBox box1 = (TextBox)Gridview1.Rows[i].Cells[1].FindControl("TextBox1"); 
            TextBox box2 = (TextBox)Gridview1.Rows[i].Cells[2].FindControl("TextBox2"); 
 
            dtCurrentTable.Rows[i]["Column1"] = box1.Text; 
            dtCurrentTable.Rows[i]["Column2"] = box2.Text; 
 
            //extract the DropDownList Selected Items  
 
            DropDownList ddl1 = (DropDownList)Gridview1.Rows[i].Cells[3].FindControl("DropDownList1"); 
            DropDownList ddl2 = (DropDownList)Gridview1.Rows[i].Cells[4].FindControl("DropDownList2"); 
 
            // Update the DataRow with the DDL Selected Items  
 
            dtCurrentTable.Rows[i]["Column3"] = ddl1.SelectedItem.Text; 
            dtCurrentTable.Rows[i]["Column4"] = ddl2.SelectedItem.Text; 
 
          } 
 
          //Rebind the Grid with the current data to reflect changes  
          Gridview1.DataSource = dtCurrentTable; 
          Gridview1.DataBind(); 
        } 
      } 
      else { 
        Response.Write("ViewState is null"); 
 
      } 
      //Set Previous Data on Postbacks  
      SetPreviousData(); 
    } 
 
    private void SetPreviousData() { 
 
      int rowIndex = 0; 
      if (ViewState["CurrentTable"] != null) { 
 
        DataTable dt = (DataTable)ViewState["CurrentTable"]; 
        if (dt.Rows.Count > 0) { 
 
          for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) { 
 
            TextBox box1 = (TextBox)Gridview1.Rows[i].Cells[1].FindControl("TextBox1"); 
            TextBox box2 = (TextBox)Gridview1.Rows[i].Cells[2].FindControl("TextBox2"); 
 
            DropDownList ddl1 = (DropDownList)Gridview1.Rows[rowIndex].Cells[3].FindControl("DropDownList1"); 
            DropDownList ddl2 = (DropDownList)Gridview1.Rows[rowIndex].Cells[4].FindControl("DropDownList2"); 
 
            //Fill the DropDownList with Data  
            FillDropDownList(ddl1); 
            FillDropDownList(ddl2); 
 
            if (i < dt.Rows.Count - 1) { 
 
              //Assign the value from DataTable to the TextBox  
              box1.Text = dt.Rows[i]["Column1"].ToString(); 
              box2.Text = dt.Rows[i]["Column2"].ToString(); 
 
              //Set the Previous Selected Items on Each DropDownList on Postbacks  
              ddl1.ClearSelection(); 
              ddl1.Items.FindByText(dt.Rows[i]["Column3"].ToString()).Selected = true; 
 
              ddl2.ClearSelection(); 
              ddl2.Items.FindByText(dt.Rows[i]["Column4"].ToString()).Selected = true; 
 
            } 
 
            rowIndex++; 
          } 
        } 
      } 
    } 
 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { 
      if (!Page.IsPostBack) { 
        SetInitialRow(); 
      } 
    } 
 
    protected void ButtonAdd_Click(object sender, EventArgs e) { 
      AddNewRowToGrid(); 
    } 
 
    protected void Gridview1_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e) { 
      if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) { 
        DataTable dt = (DataTable)ViewState["CurrentTable"]; 
        LinkButton lb = (LinkButton)e.Row.FindControl("LinkButton1"); 
        if (lb != null) { 
          if (dt.Rows.Count > 1) { 
            if (e.Row.RowIndex == dt.Rows.Count - 1) { 
              lb.Visible = false; 
            } 
          } 
          else { 
            lb.Visible = false; 
          } 
        } 
      } 
    } 
 
    protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e) { 
      LinkButton lb = (LinkButton)sender; 
      GridViewRow gvRow = (GridViewRow)lb.NamingContainer; 
      int rowID = gvRow.RowIndex; 
      if (ViewState["CurrentTable"] != null) { 
 
        DataTable dt = (DataTable)ViewState["CurrentTable"]; 
        if (dt.Rows.Count > 1) { 
          if (gvRow.RowIndex < dt.Rows.Count - 1) { 
            //Remove the Selected Row data and reset row number 
            dt.Rows.Remove(dt.Rows[rowID]); 
            ResetRowID(dt); 
          } 
        } 
 
        //Store the current data in ViewState for future reference 
        ViewState["CurrentTable"] = dt; 
 
        //Re bind the GridView for the updated data 
        Gridview1.DataSource = dt; 
        Gridview1.DataBind(); 
      } 
 
      //Set Previous Data on Postbacks 
      SetPreviousData(); 
    } 
 
    private void ResetRowID(DataTable dt) { 
      int rowNumber = 1; 
      if (dt.Rows.Count > 0) { 
        foreach (DataRow row in dt.Rows) { 
          row[0] = rowNumber; 
          rowNumber++; 
        } 
      } 
    } 
  } 
} 

در ادامه , متدهایی که در بالا ذکر شده را توضیح خواهیم داد :

()GetDummyData : این متد یک لیست از آرایه را بر میگرداند , در واقع این روش شامل داده های ساختگی برای تکمیل کردن کنترل DropDownList میباشد .

FillDropDownList : این متد شامل اطلاعات کنترل DropDownList میباشد .

SetInitialRow : این متد بارگزاری ابتدای کنترل GridView  را در هر سطر را انجام می دهد .ِ یک DataTable  تعریف میشود که در ViewState ذخیره می شود که میتوان آن را به هر قسمت ارجاع داد .در واقع این جدول به عنوان منبع اصلی GridView استفاده میشود .ViewState نیز شامل محدودیت حجم میباشد که این محدودیت در پزوژه  برای ذخیره حجم زیاد اطلاعات با مشکل روبرو میشویم .

AddNewRowToGrid : این متد برای افزودن یک رکورد جدید به کنترل GridView استفاده میشود .

SetPreviousData : این متد تمام مقادیر موجود در DropDownList  را حفظ میکند .

ResetRowID : این متد تعداد سطر های GridView را بازسازی میکند .

ButtonAdd_Click : هنگامی که متد AddNewRowToGrid اجرا شد , فراخوانی میشود .

LinkButton1_Click : این متد زمانی فراخوانی میشود که دکمه "حذف" کلیک شود .

GridView1_RowCreated : در این قسمت اعتبارسنجی مربوط به GridView را قرار میدهیم .

 

 

فایل های ضمیمه