ثبت داده در بانک اطلاعاتی با استفاده از jQuery و JSON توسط WebMethod

در این مقاله می خواهیم ثبت کردن داده در بانک اطلاعاتی توسط فراخوانی WebMethod با استفاده از jQuery و JSON

 ثبت داده در بانک اطلاعاتی با استفاده از jQuery و JSON توسط WebMethod

 

در مرحله اول باید بانک اطلاعاتی را ایجاد کنیم:

 

 

 

در صورتی که حال ساختن بانک رو ندارید اسکریپت زیر را روی اس کیوال اجرا کنید.

 


1.	<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="jQueryWebMethodInsertData.Default" %> 
2.	<!DOCTYPE html> 
3.	<html 
4.	  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
5.	  <head runat="server"> 
6.	    <title></title> 
7.	    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
8.	    <script type="text/javascript" src="http://cdn.jsdelivr.net/json2/0.1/json2.js"></script> 
9.	    <script type="text/javascript"> 
10.	$(function () { 
11.	$("[id*=btnSave]").bind("click", function () { 
12.	var employee = {}; 
13.	employee.Name = $("[id*=txtName]").val(); 
14.	employee.Email = $("[id*=txtEmail]").val(); 
15.	employee.Country = $("[id*=txtCountry]").val(); 
16.	$.ajax({ 
17.	type: "POST", 
18.	url: "Default.aspx/SaveUser", 
19.	data: '{employee: ' + JSON.stringify(employee) + '}', 
20.	contentType: "application/json; charset=utf-8", 
21.	dataType: "json", 
22.	success: function (response) { 
23.	alert("Employee has been added successfully."); 
24.	window.location.reload(); 
25.	} 
26.	}); 
27.	return false; 
28.	}); 
29.	}); 
30.	</script> 
31.	  </head> 
32.	  <body> 
33.	    <form id="form1" runat="server"> 
34.	      <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="border: solid 2px Red; background-color: skyblue; width:100%;"> 
35.	        <tr> 
36.	          <td colspan="2" style="background-color: #f00; color: white; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; font-family: Verdana;">Saving Data In SQL Server By Calling WEB Method using jQuery & JSON</td> 
37.	        </tr> 
38.	        <tr> 
39.	          <td style="text-align: left; vertical-align: top; width: 300px;"> 
40.	            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" style="border: solid 2px Green;"> 
41.	              <tr> 
42.	                <td colspan="2" style="background-color: red; color: white; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; font-family: Verdana;">Enter Employee Information</td> 
43.	              </tr> 
44.	              <tr> 
45.	                <td>Name: 
46.	</td> 
47.	                <td> 
48.	                  <asp:TextBox ID="txtName" runat="server" Text="" /> 
49.	                </td> 
50.	              </tr> 
51.	              <tr> 
52.	                <td>Email: 
53.	</td> 
54.	                <td> 
55.	                  <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server" /> 
56.	                </td> 
57.	              </tr> 
58.	              <tr> 
59.	                <td>Country: 
60.	</td> 
61.	                <td> 
62.	                  <asp:TextBox ID="txtCountry" runat="server" /> 
63.	                </td> 
64.	              </tr> 
65.	              <tr> 
66.	                <td></td> 
67.	                <td> 
68.	                  <asp:Button ID="btnSave" Text="Save" runat="server" /> 
69.	                </td> 
70.	              </tr> 
71.	            </table> 
72.	          </td> 
73.	          <td> 
74.	            <table> 
75.	              <tr> 
76.	                <td> 
77.	                  <asp:GridView ID="gvEmployee" runat="server" AutoGenerateColumns="False" HeaderStyle-BackColor="#3AC0F2" 
78.	HeaderStyle-ForeColor="White" RowStyle-BackColor="#A1DCF2" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None"> 
79.	                    <AlternatingRowStyle BackColor="SkyBlue" ForeColor="#284775" /> 
80.	                    <Columns> 
81.	                      <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="ID" ItemStyle-Font-Names="Verdana" ItemStyle-Width="40px" HeaderStyle-HorizontalAlign="Center" /> 
82.	                      <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" ItemStyle-Font-Names="Verdana" ItemStyle-Width="180px" HeaderStyle-HorizontalAlign="Center" /> 
83.	                      <asp:BoundField DataField="Email" HeaderText="Email" ItemStyle-Font-Names="Verdana" ItemStyle-Width="250px" HeaderStyle-HorizontalAlign="Center" /> 
84.	                      <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="Country" ItemStyle-Font-Names="Verdana" /> 
85.	                    </Columns> 
86.	                    <EditRowStyle BackColor="#999999" /> 
87.	                    <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
88.	                    <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" ForeColor="White" Font-Bold="True" HorizontalAlign="Center"></HeaderStyle> 
89.	                    <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> 
90.	                    <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333"></RowStyle> 
91.	                    <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> 
92.	                    <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" /> 
93.	                    <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" /> 
94.	                    <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" /> 
95.	                    <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" /> 
96.	                  </asp:GridView> 
97.	                </td> 
98.	              </tr> 
99.	            </table> 
100.	          </td> 
101.	        </tr> 
102.	      </table> 
103.	    </form> 
104.	  </body> 
105.	</html>

 

در ادامه می توانید کد های زیر را مشاهده نمایید:

1.	using System; 
2.	using System.Collections.Generic; 
3.	using System.Linq; 
4.	using System.Web; 
5.	using System.Web.UI; 
6.	using System.Web.UI.WebControls; 
7.	using System.Data; 
8.	using System.Data.SqlClient; 
9.	using System.Configuration; 
10.	using System.Web.Services; 
11.	using System.Web.Script.Services; 
12.	namespace jQueryWebMethodInsertData  
13.	{ 
14.	  public partial class Default: System.Web.UI.Page  
15.	  { 
16.	    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { 
17.	      if (!this.IsPostBack)  
18.	      { 
19.	        BindEmployees(); 
20.	      } 
21.	    } 
22.	    private void BindEmployees()  
23.	    { 
24.	      string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["RConnection"].ConnectionString; 
25.	      using(SqlConnection con = new SqlConnection(constr)) { 
26.	        using(SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Employee ORDER BY ID")) { 
27.	          using(SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter()) { 
28.	            DataTable dt = new DataTable(); 
29.	            cmd.CommandType = CommandType.Text; 
30.	            cmd.Connection = con; 
31.	            da.SelectCommand = cmd; 
32.	            da.Fill(dt); 
33.	            gvEmployee.DataSource = dt; 
34.	            gvEmployee.DataBind(); 
35.	          } 
36.	        } 
37.	      } 
38.	    } 
39.	    [WebMethod] 
40.	    [ScriptMethod] 
41.	    public static void SaveUser(Employee employee) 
42.	    { 
43.	      string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["RConnection"].ConnectionString; 
44.	      using(SqlConnection con = new SqlConnection(constr)) { 
45.	        using(SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Employee VALUES(@Name, @Email, @Country)")) { 
46.	          cmd.CommandType = CommandType.Text; 
47.	          cmd.Parameters.AddWithValue("@Name", employee.Name); 
48.	          cmd.Parameters.AddWithValue("@Email", employee.Email); 
49.	          cmd.Parameters.AddWithValue("@Country", employee.Country); 
50.	          cmd.Connection = con; 
51.	          con.Open(); 
52.	          cmd.ExecuteNonQuery(); 
53.	          con.Close(); 
54.	        } 
55.	      } 
56.	    } 
57.	  } 
58.	}

 

در مرحله بعد برنامه را اجرا کنید و صفحه زیر را مشاهده نمایید:

در این مرحله بعد از وارد کردن اطلاعات ثبت میکنیم :

 

فایل های ضمیمه