آموزش کار با نقشه حبابی در Aps.Net

در این مقاله میخواهیم توضیحی در باره چگونگی پیاده سازی نقشه حبابی درسایت ها، مطابق با اطلاعات برنامه خود بدهیم

آموزش کار با نقشه حبابی در Aps.Net

نقشه حبابی چیست ؟ نقشه حبابی به عنوان  ابزاری برای رسم و اندازه گیری مکان جغرافیایی هر کشور، در نقشه ی مخصوص به خود آن کشوراست در نقشه حبابی میتوان  ارزش  اندازه گیری شده را افزایش داد و به کاربر میتوان این اجازه داده شود که مکان جغرافیایی را در اندازه دلخواه خود ببیند
دراین مثال نیز این امکان وجود دارد که شما حباب های موجود در نقشه را با هر رنگ دلخواه خود  ببینید
برای شروع به کار  شما نیاز به اضافه کردن  script های زیر  در برنامه خود  دارید

  <script src="Scripts/jquery-1.11.1.min.js"></script> 
  <script src="Scripts/highmaps.js"></script> 
  <script src="Scripts/proj4.js"></script> 
  <script src="Scripts/us-all.js"></script> 
  <script src="Scripts/world.js"></script>

اکنون شروع به ثبت داده به  در برنامه خود میکنیم


  var jsdata = [{ "State": "Arizona", "lat": "32.8796", "lon": "-111.7282", "Quantity": "29,248" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.3197", "lon": "-111.9837", "Quantity": "102,928" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.3939", "lon": "-111.6965", "Quantity": "108,863" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.4495", "lon": "-112.3410", "Quantity": "67,218" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.6155", "lon": "-111.9263", "Quantity": "66,556" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.6384", "lon": "-112.2073", "Quantity": "147,552" }, { "State": "California", "lat": "33.6145", "lon": "-117.7101", "Quantity": "26,053" }, { "State": "California", "lat": "33.7008", "lon": "-117.9362", "Quantity": "26,057" }, { "State": "California", "lat": "33.7963", "lon": "-116.3845", "Quantity": "497,249" }, { "State": "California", "lat": "33.8274", "lon": "-118.0868", "Quantity": "32,052" }, { "State": "California", "lat": "33.8763", "lon": "-117.7418", "Quantity": "23,521" }, { "State": "California", "lat": "33.8996", "lon": "-118.3669", "Quantity": "26,169" }, { "State": "California", "lat": "34.0302", "lon": "-118.3865", "Quantity": "21,996" }, { "State": "California", "lat": "34.0569", "lon": "-117.2995", "Quantity": "59,135" }, { "State": "California", "lat": "34.0737", "lon": "-117.8859", "Quantity": "4,757" }, { "State": "California", "lat": "34.1820", "lon": "-118.3140", "Quantity": "28,909" }, { "State": "California", "lat": "34.2257", "lon": "-119.1551", "Quantity": "22,569" }, { "State": "California", "lat": "34.2300", "lon": "-118.5500", "Quantity": "22,413" }, { "State": "California", "lat": "34.4130", "lon": "-118.5036", "Quantity": "18,399" }, { "State": "California", "lat": "34.4813", "lon": "-117.3389", "Quantity": "23,268" }, { "State": "California", "lat": "34.6029", "lon": "-118.1464", "Quantity": "24,651" }, { "State": "California", "lat": "37.5038", "lon": "-121.9762", "Quantity": "4" }, { "State": "California", "lat": "38.3525", "lon": "-122.7148", "Quantity": "2" }, { "State": "Colorado", "lat": "38.4766", "lon": "-107.8812", "Quantity": "3,294" }, { "State": "Colorado", "lat": "39.0730", "lon": "-108.5710", "Quantity": "8,704" }, { "State": "Florida", "lat": "27.8400", "lon": "-82.6800", "Quantity": "75,066" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9400", "lon": "-82.3200", "Quantity": "135,365" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9600", "lon": "-82.3200", "Quantity": "-6" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9925", "lon": "-82.7296", "Quantity": "27,274" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0661", "lon": "-82.5688", "Quantity": "261" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0790", "lon": "-80.6984", "Quantity": "15,720" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0941", "lon": "-81.9738", "Quantity": "85,437" }, { "State": "Florida", "lat": "28.1918", "lon": "-82.3812", "Quantity": "97,233" }, { "State": "Florida", "lat": "28.3027", "lon": "-81.4216", "Quantity": "135,193" }, { "State": "Florida", "lat": "28.5622", "lon": "-81.2074", "Quantity": "120,424" }, { "State": "Florida", "lat": "28.6629", "lon": "-81.4176", "Quantity": "110,185" }, { "State": "Florida", "lat": "29.1800", "lon": "-81.0800", "Quantity": "66,725" }, { "State": "Georgia", "lat": "32.8100", "lon": "-83.7100", "Quantity": "3" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.3671", "lon": "-84.7647", "Quantity": "87,508" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.4600", "lon": "-84.2100", "Quantity": "155,811" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.4759", "lon": "-82.0709", "Quantity": "10,875" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.5600", "lon": "-84.5400", "Quantity": "17,937" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.5610", "lon": "-84.3223", "Quantity": "203,297" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.6810", "lon": "-84.1604", "Quantity": "134,700" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.8200", "lon": "-84.3600", "Quantity": "122,120" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.9168", "lon": "-83.4439", "Quantity": "84,648" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.9522", "lon": "-84.1343", "Quantity": "105,862" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0051", "lon": "-84.5752", "Quantity": "-14" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0076", "lon": "-84.5769", "Quantity": "204,888" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0600", "lon": "-83.9800", "Quantity": "104,291" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.1900", "lon": "-84.1200", "Quantity": "186,459" }, { "State": "Idaho", "lat": "42.9101", "lon": "-112.4605", "Quantity": "5,524" }, { "State": "Idaho", "lat": "43.6048", "lon": "-116.3496", "Quantity": "14,476" }, { "State": "Illinois", "lat": "41.5300", "lon": "-87.8500", "Quantity": "54,989" }, { "State": "Illinois", "lat": "41.7200", "lon": "-88.0300", "Quantity": "72,366" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.0500", "lon": "-87.8300", "Quantity": "59,164" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.1000", "lon": "-87.9700", "Quantity": "49,074" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.1300", "lon": "-88.3300", "Quantity": "77,454" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.2300", "lon": "-87.9300", "Quantity": "51,251" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.2600", "lon": "-88.9700", "Quantity": "57,571" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.6292", "lon": "-86.1252", "Quantity": "24,227" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.6303", "lon": "-86.1249", "Quantity": "1,074" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.7613", "lon": "-86.3488", "Quantity": "12,319" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.7634", "lon": "-86.3489", "Quantity": "1,027" }, { "State": "Indiana", "lat": "40.0028", "lon": "-86.1227", "Quantity": "901" }, { "State": "Indiana", "lat": "41.4900", "lon": "-87.4700", "Quantity": "83,677" }, { "State": "Kentucky", "lat": "38.1438", "lon": "-85.6751", "Quantity": "-85" }]

 

اکنون داده هایی را که  ثبت کردیم باید چک کنیم  که آیا این داده  هایی را که وارد کردیم  درست است یا نه . در واقع در نقشه حبابی  اگر دادهایی نا مربوط به موقعیت جغرافیایی آن کشور  یا شهر را وارد کنیم باعث جلگویری از  اجرای نقشه میشود بنابراین برای رفع این مشکل بهتر است همانند کد زیر بررسی میکنیم که  آیا داده های لازم برای پیاده سازی یک  نقشه وارد شده است یا نه که من در اینجا 4 پارامتر لازم برای  رسم یک نقشه برای شما به عنوان مثال فراهم آوردم

1-نام کشور یا استان  2- طول جغرافیایی 3 – عرض جغرافیایی 4- جمعیت

$.each(jsdata, function (ix, entry)  
{  
        if (Object.keys(entry).length >= 4)  
        {  
          tmp = entry[zPoint].replace(/\,/g, '').replace(/\$/g, '').replace(/\%/g, '').replace(/\(/g, '').replace(/\)/g, '');  
          if (isNaN(tmp)) {  
            entry.z = entry[zPoint];  
          }  
          else {  
  
          }  
          data1.push(entry);  
        }  
});  

اکنون کد پباده سازی نقشه، در زیر آورده شده است

  chart = $('#container').highcharts('Map', { 
          chart: { 
            borderWidth: 1 
          }, 
          title: { 
            text: 'Bubble map' 
          }, 
          subtitle: { 
            text: 'Bubble map sub title' 
          }, 
   
          tooltip: { 
            pointFormat: '{point.State}: {point.Quantity}' 
          }, 
   
          mapNavigation: { 
            enabled: true, 
            buttonOptions: { 
              verticalAlign: 'bottom' 
            } 
          }, 
          xAxis: { 
          }, 
          yAxis: { 
          }, 
          legend: { 
            enabled: true, 
            title: { 
              style: { 
                color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.textColor) || 'black' 
              } 
            }, 
            layout: 'vertical', 
            align: 'right', 
            verticalAlign: 'bottom', 
            floating: true, 
            valueDecimals: 0, 
            valueSuffix: '$', 
            backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || 'rgba(255, 255, 255, 0.85)', 
            symbolRadius: 0, 
            symbolHeight: 14 
          }, 
          series: [{ 
            mapData: map, 
            borderColor: '#E0E0E0', 
            colour: '#E0E0E0', 
            showInLegend: false, 
            enableMouseTracking: true, 
            cursor: 'pointer', 
            dataLabels: { 
              enabled: true, 
              format: '{point.properties.postal-code}', 
              textDecoration: 'none', 
              style: { "color": "darkgrey", "fontWeight": "bold", "HcTextStroke": "0px rgba(0,0,0,0.5)" } 
            }, 
            events: { 
              click: function (e) { 
                e.point.zoomTo(); 
              } 
            }, 
          }, 
          { 
            type: 'mapbubble', 
            color: '#E0E0E0', 
            dataLabels: { 
              enabled: true, 
              formatter: function () { 
              } 
            }, 
            enableMouseTracking: true, 
            joinBy: ['iso-a2', 'code'], 
            name: zPoint, 
            data: data1, 
            minSize: $("#mapMinBubSize").val(), 
            maxSize: $("#mapMaxBubSize").val(), 
            color: $("#mapColor").val(), 
            displayNegative: true, 
            sizeBy: 'width', 
            cursor: 'pointer', 
            negativeColor: Highcharts.getOptions().colors[0] 
          } 
          ], 
          chart: { 
            marginRight: 50 
          }, 
          exporting: { 
            enabled: false 
          } 
        }  

همامن طور که در کد  بالا میبنید چندتا متغیر تعریف کردیم که مقدار های ورودی را درآن ها قرار می دهیم مثل ("#mapMinBubSize").val().  یک منتغیر مهم تر در  کد های قبل  به نام zPoint میبنید که درآن تعداد افزایش یا کاهش حباب ها را بررسی می کند .

var zPoint = "Quantity";

ما یک تابع برای اجرای نقشه پیاده سازی میکنیم

 


  $(function () { 
        loadMap();       
      }); 
حال در کد زیر تابع اجرای نقشه را کامل میکنیم 

 

  function loadMap() { 
       var selectMap = $.trim($("#mapSelectMap").val()); 
       var zPoint = "Quantity"; 
       var jsdata = [{ "State": "Arizona", "lat": "32.8796", "lon": "-111.7282", "Quantity": "29,248" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.3197", "lon": "-111.9837", "Quantity": "102,928" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.3939", "lon": "-111.6965", "Quantity": "108,863" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.4495", "lon": "-112.3410", "Quantity": "67,218" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.6155", "lon": "-111.9263", "Quantity": "66,556" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.6384", "lon": "-112.2073", "Quantity": "147,552" }, { "State": "California", "lat": "33.6145", "lon": "-117.7101", "Quantity": "26,053" }, { "State": "California", "lat": "33.7008", "lon": "-117.9362", "Quantity": "26,057" }, { "State": "California", "lat": "33.7963", "lon": "-116.3845", "Quantity": "497,249" }, { "State": "California", "lat": "33.8274", "lon": "-118.0868", "Quantity": "32,052" }, { "State": "California", "lat": "33.8763", "lon": "-117.7418", "Quantity": "23,521" }, { "State": "California", "lat": "33.8996", "lon": "-118.3669", "Quantity": "26,169" }, { "State": "California", "lat": "34.0302", "lon": "-118.3865", "Quantity": "21,996" }, { "State": "California", "lat": "34.0569", "lon": "-117.2995", "Quantity": "59,135" }, { "State": "California", "lat": "34.0737", "lon": "-117.8859", "Quantity": "4,757" }, { "State": "California", "lat": "34.1820", "lon": "-118.3140", "Quantity": "28,909" }, { "State": "California", "lat": "34.2257", "lon": "-119.1551", "Quantity": "22,569" }, { "State": "California", "lat": "34.2300", "lon": "-118.5500", "Quantity": "22,413" }, { "State": "California", "lat": "34.4130", "lon": "-118.5036", "Quantity": "18,399" }, { "State": "California", "lat": "34.4813", "lon": "-117.3389", "Quantity": "23,268" }, { "State": "California", "lat": "34.6029", "lon": "-118.1464", "Quantity": "24,651" }, { "State": "California", "lat": "37.5038", "lon": "-121.9762", "Quantity": "4" }, { "State": "California", "lat": "38.3525", "lon": "-122.7148", "Quantity": "2" }, { "State": "Colorado", "lat": "38.4766", "lon": "-107.8812", "Quantity": "3,294" }, { "State": "Colorado", "lat": "39.0730", "lon": "-108.5710", "Quantity": "8,704" }, { "State": "Florida", "lat": "27.8400", "lon": "-82.6800", "Quantity": "75,066" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9400", "lon": "-82.3200", "Quantity": "135,365" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9600", "lon": "-82.3200", "Quantity": "-6" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9925", "lon": "-82.7296", "Quantity": "27,274" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0661", "lon": "-82.5688", "Quantity": "261" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0790", "lon": "-80.6984", "Quantity": "15,720" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0941", "lon": "-81.9738", "Quantity": "85,437" }, { "State": "Florida", "lat": "28.1918", "lon": "-82.3812", "Quantity": "97,233" }, { "State": "Florida", "lat": "28.3027", "lon": "-81.4216", "Quantity": "135,193" }, { "State": "Florida", "lat": "28.5622", "lon": "-81.2074", "Quantity": "120,424" }, { "State": "Florida", "lat": "28.6629", "lon": "-81.4176", "Quantity": "110,185" }, { "State": "Florida", "lat": "29.1800", "lon": "-81.0800", "Quantity": "66,725" }, { "State": "Georgia", "lat": "32.8100", "lon": "-83.7100", "Quantity": "3" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.3671", "lon": "-84.7647", "Quantity": "87,508" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.4600", "lon": "-84.2100", "Quantity": "155,811" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.4759", "lon": "-82.0709", "Quantity": "10,875" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.5600", "lon": "-84.5400", "Quantity": "17,937" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.5610", "lon": "-84.3223", "Quantity": "203,297" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.6810", "lon": "-84.1604", "Quantity": "134,700" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.8200", "lon": "-84.3600", "Quantity": "122,120" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.9168", "lon": "-83.4439", "Quantity": "84,648" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.9522", "lon": "-84.1343", "Quantity": "105,862" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0051", "lon": "-84.5752", "Quantity": "-14" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0076", "lon": "-84.5769", "Quantity": "204,888" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0600", "lon": "-83.9800", "Quantity": "104,291" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.1900", "lon": "-84.1200", "Quantity": "186,459" }, { "State": "Idaho", "lat": "42.9101", "lon": "-112.4605", "Quantity": "5,524" }, { "State": "Idaho", "lat": "43.6048", "lon": "-116.3496", "Quantity": "14,476" }, { "State": "Illinois", "lat": "41.5300", "lon": "-87.8500", "Quantity": "54,989" }, { "State": "Illinois", "lat": "41.7200", "lon": "-88.0300", "Quantity": "72,366" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.0500", "lon": "-87.8300", "Quantity": "59,164" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.1000", "lon": "-87.9700", "Quantity": "49,074" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.1300", "lon": "-88.3300", "Quantity": "77,454" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.2300", "lon": "-87.9300", "Quantity": "51,251" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.2600", "lon": "-88.9700", "Quantity": "57,571" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.6292", "lon": "-86.1252", "Quantity": "24,227" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.6303", "lon": "-86.1249", "Quantity": "1,074" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.7613", "lon": "-86.3488", "Quantity": "12,319" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.7634", "lon": "-86.3489", "Quantity": "1,027" }, { "State": "Indiana", "lat": "40.0028", "lon": "-86.1227", "Quantity": "901" }, { "State": "Indiana", "lat": "41.4900", "lon": "-87.4700", "Quantity": "83,677" }, { "State": "Kentucky", "lat": "38.1438", "lon": "-85.6751", "Quantity": "-85" }]; 
       var data1 = []; 
       var tmp = ''; 
       var formatedVal = 0; 
       if (selectMap == "0") { 
         var H = Highcharts, 
                map = H.maps['countries/us/us-all'], 
                 chart; 
       } 
       else { 
         var H = Highcharts, 
                  map = H.maps[selectMap], 
                    chart; 
       } 
       $.each(jsdata, function (ix, entry) { 
         if (Object.keys(entry).length >= 4) { 
           tmp = entry[zPoint].replace(/\,/g, '').replace(/\$/g, '').replace(/\%/g, '').replace(/\(/g, '').replace(/\)/g, ''); 
           if (isNaN(tmp)) { 
             entry.z = entry[zPoint]; 
           } 
           else { 
   
           } 
           data1.push(entry); 
         } 
       }); 
       chart = $('#container').highcharts('Map', { 
         chart: { 
           borderWidth: 1 
         }, 
         title: { 
           text: 'Bubble map' 
         }, 
         subtitle: { 
           text: 'Bubble map sub title' 
         }, 
   
         tooltip: { 
           pointFormat: '{point.State}: {point.Quantity}' 
         }, 
   
         mapNavigation: { 
           enabled: true, 
           buttonOptions: { 
             verticalAlign: 'bottom' 
           } 
         }, 
         xAxis: { 
         }, 
         yAxis: { 
         }, 
         legend: { 
           enabled: true, 
           title: { 
             style: { 
               color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.textColor) || 'black' 
             } 
           }, 
           layout: 'vertical', 
           align: 'right', 
           verticalAlign: 'bottom', 
           floating: true, 
           valueDecimals: 0, 
           valueSuffix: '$', 
           backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || 'rgba(255, 255, 255, 0.85)', 
           symbolRadius: 0, 
           symbolHeight: 14 
         }, 
         series: [{ 
           mapData: map, 
           borderColor: '#E0E0E0', 
           colour: '#E0E0E0', 
           showInLegend: false, 
           enableMouseTracking: true, 
           cursor: 'pointer', 
           dataLabels: { 
             enabled: true, 
             format: '{point.properties.postal-code}', 
             textDecoration: 'none', 
             style: { "color": "darkgrey", "fontWeight": "bold", "HcTextStroke": "0px rgba(0,0,0,0.5)" } 
           }, 
           events: { 
             click: function (e) { 
               e.point.zoomTo(); 
             } 
           }, 
         }, 
         { 
           type: 'mapbubble', 
           color: '#E0E0E0', 
           dataLabels: { 
             enabled: true, 
             formatter: function () { 
             } 
           }, 
           enableMouseTracking: true, 
           joinBy: ['iso-a2', 'code'], 
           name: zPoint, 
           data: data1, 
           minSize: $("#mapMinBubSize").val(), 
           maxSize: $("#mapMaxBubSize").val(), 
           color: $("#mapColor").val(), 
           displayNegative: true, 
           sizeBy: 'width', 
           cursor: 'pointer', 
           negativeColor: Highcharts.getOptions().colors[0] 
         } 
         ], 
         chart: { 
           marginRight: 50 
         }, 
         exporting: { 
           enabled: false 
         } 
       }); 
     }  

حال اگر از برنامه اجرا بگیرید خروجی زیر را میبیند

قطعه کد زیر برای نوار tooltip روی نقشه به  کار میرود  شما میتوایند انواع دادهای مختلفی به آن بدهید اما در این جا  من فقط نام شهر و جمعیت را در   tooltip نقشه گذاشتم

  tooltip: { 
            pointFormat: '{point.State}: {point.Quantity}' 
       },  

نکته بعدی که باید گفته شود این است که ما باید عناصری که کاربر پسند باشد مثل تغیر رنگ ، تغیر اندازه حباب ها و.. را به برنامه خود اضافه کنیم

 
  
   
  <div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
  <label>Min Bubble Size</label> 
  <input type="number" value="8" min="1" id="mapMinBubSize" title="Type Bubble Min Size." /> 
  <label>Max Bubble Size</label> 
  <input type="number" min="1" value="40" id="mapMaxBubSize" title="Type Bubble Max Size." /> 
  <label>Color</label> 
  <input type="color" value="#BAD6F2" id="mapColor" title="Select Bubble Color." /> 
  <label>Select Map</label> 
  <select name="tech" id="mapSelectMap" class="tech" title="Select Map."> 
    <option value="0">Select Map</option> 
    <option value="countries/us/us-all" selected="selected">US alone</option> 
    <option value="custom/world">Custom World</option> 
  </select> 
  <div id="apply" style="cursor: pointer; background-color: red; color: white; width: 100px; padding: 5px; float: right;">Apply Settings</div> 

و ما نیاز داریم به یک تابع  که در انتها ،کاربر بتواند تنظیمات خود را در برنامه ذخیره کند

  $('#apply').click(function () { 
          loadMap(); 
        });  

و در آخر تصویری از کد هایی که توضیح دادیم را براتون گذاشتم

!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
  <title>Bubble Map Demo - SibeeshPassion</title> 
  <script src="Scripts/jquery-1.11.1.min.js"></script> 
  <script src="Scripts/highmaps.js"></script> 
  <script src="Scripts/proj4.js"></script> 
  <script src="Scripts/us-all.js"></script> 
  <script src="Scripts/world.js"></script> 
 
  <script> 
    $(function () { 
      loadMap(); 
      $('#apply').click(function () { 
        loadMap(); 
      }); 
    }); 
    function loadMap() { 
      var selectMap = $.trim($("#mapSelectMap").val()); 
      var zPoint = "Quantity"; 
      var jsdata = [{ "State": "Arizona", "lat": "32.8796", "lon": "-111.7282", "Quantity": "29,248" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.3197", "lon": "-111.9837", "Quantity": "102,928" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.3939", "lon": "-111.6965", "Quantity": "108,863" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.4495", "lon": "-112.3410", "Quantity": "67,218" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.6155", "lon": "-111.9263", "Quantity": "66,556" }, { "State": "Arizona", "lat": "33.6384", "lon": "-112.2073", "Quantity": "147,552" }, { "State": "California", "lat": "33.6145", "lon": "-117.7101", "Quantity": "26,053" }, { "State": "California", "lat": "33.7008", "lon": "-117.9362", "Quantity": "26,057" }, { "State": "California", "lat": "33.7963", "lon": "-116.3845", "Quantity": "497,249" }, { "State": "California", "lat": "33.8274", "lon": "-118.0868", "Quantity": "32,052" }, { "State": "California", "lat": "33.8763", "lon": "-117.7418", "Quantity": "23,521" }, { "State": "California", "lat": "33.8996", "lon": "-118.3669", "Quantity": "26,169" }, { "State": "California", "lat": "34.0302", "lon": "-118.3865", "Quantity": "21,996" }, { "State": "California", "lat": "34.0569", "lon": "-117.2995", "Quantity": "59,135" }, { "State": "California", "lat": "34.0737", "lon": "-117.8859", "Quantity": "4,757" }, { "State": "California", "lat": "34.1820", "lon": "-118.3140", "Quantity": "28,909" }, { "State": "California", "lat": "34.2257", "lon": "-119.1551", "Quantity": "22,569" }, { "State": "California", "lat": "34.2300", "lon": "-118.5500", "Quantity": "22,413" }, { "State": "California", "lat": "34.4130", "lon": "-118.5036", "Quantity": "18,399" }, { "State": "California", "lat": "34.4813", "lon": "-117.3389", "Quantity": "23,268" }, { "State": "California", "lat": "34.6029", "lon": "-118.1464", "Quantity": "24,651" }, { "State": "California", "lat": "37.5038", "lon": "-121.9762", "Quantity": "4" }, { "State": "California", "lat": "38.3525", "lon": "-122.7148", "Quantity": "2" }, { "State": "Colorado", "lat": "38.4766", "lon": "-107.8812", "Quantity": "3,294" }, { "State": "Colorado", "lat": "39.0730", "lon": "-108.5710", "Quantity": "8,704" }, { "State": "Florida", "lat": "27.8400", "lon": "-82.6800", "Quantity": "75,066" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9400", "lon": "-82.3200", "Quantity": "135,365" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9600", "lon": "-82.3200", "Quantity": "-6" }, { "State": "Florida", "lat": "27.9925", "lon": "-82.7296", "Quantity": "27,274" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0661", "lon": "-82.5688", "Quantity": "261" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0790", "lon": "-80.6984", "Quantity": "15,720" }, { "State": "Florida", "lat": "28.0941", "lon": "-81.9738", "Quantity": "85,437" }, { "State": "Florida", "lat": "28.1918", "lon": "-82.3812", "Quantity": "97,233" }, { "State": "Florida", "lat": "28.3027", "lon": "-81.4216", "Quantity": "135,193" }, { "State": "Florida", "lat": "28.5622", "lon": "-81.2074", "Quantity": "120,424" }, { "State": "Florida", "lat": "28.6629", "lon": "-81.4176", "Quantity": "110,185" }, { "State": "Florida", "lat": "29.1800", "lon": "-81.0800", "Quantity": "66,725" }, { "State": "Georgia", "lat": "32.8100", "lon": "-83.7100", "Quantity": "3" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.3671", "lon": "-84.7647", "Quantity": "87,508" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.4600", "lon": "-84.2100", "Quantity": "155,811" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.4759", "lon": "-82.0709", "Quantity": "10,875" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.5600", "lon": "-84.5400", "Quantity": "17,937" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.5610", "lon": "-84.3223", "Quantity": "203,297" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.6810", "lon": "-84.1604", "Quantity": "134,700" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.8200", "lon": "-84.3600", "Quantity": "122,120" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.9168", "lon": "-83.4439", "Quantity": "84,648" }, { "State": "Georgia", "lat": "33.9522", "lon": "-84.1343", "Quantity": "105,862" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0051", "lon": "-84.5752", "Quantity": "-14" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0076", "lon": "-84.5769", "Quantity": "204,888" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.0600", "lon": "-83.9800", "Quantity": "104,291" }, { "State": "Georgia", "lat": "34.1900", "lon": "-84.1200", "Quantity": "186,459" }, { "State": "Idaho", "lat": "42.9101", "lon": "-112.4605", "Quantity": "5,524" }, { "State": "Idaho", "lat": "43.6048", "lon": "-116.3496", "Quantity": "14,476" }, { "State": "Illinois", "lat": "41.5300", "lon": "-87.8500", "Quantity": "54,989" }, { "State": "Illinois", "lat": "41.7200", "lon": "-88.0300", "Quantity": "72,366" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.0500", "lon": "-87.8300", "Quantity": "59,164" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.1000", "lon": "-87.9700", "Quantity": "49,074" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.1300", "lon": "-88.3300", "Quantity": "77,454" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.2300", "lon": "-87.9300", "Quantity": "51,251" }, { "State": "Illinois", "lat": "42.2600", "lon": "-88.9700", "Quantity": "57,571" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.6292", "lon": "-86.1252", "Quantity": "24,227" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.6303", "lon": "-86.1249", "Quantity": "1,074" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.7613", "lon": "-86.3488", "Quantity": "12,319" }, { "State": "Indiana", "lat": "39.7634", "lon": "-86.3489", "Quantity": "1,027" }, { "State": "Indiana", "lat": "40.0028", "lon": "-86.1227", "Quantity": "901" }, { "State": "Indiana", "lat": "41.4900", "lon": "-87.4700", "Quantity": "83,677" }, { "State": "Kentucky", "lat": "38.1438", "lon": "-85.6751", "Quantity": "-85" }]; 
      var data1 = []; 
      var tmp = ''; 
      var formatedVal = 0; 
      if (selectMap == "0") { 
        var H = Highcharts, 
               map = H.maps['countries/us/us-all'], 
                chart; 
      } 
      else { 
        var H = Highcharts, 
                 map = H.maps[selectMap], 
                   chart; 
      } 
      $.each(jsdata, function (ix, entry) { 
        if (Object.keys(entry).length >= 4) { 
          tmp = entry[zPoint].replace(/\,/g, '').replace(/\$/g, '').replace(/\%/g, '').replace(/\(/g, '').replace(/\)/g, ''); 
          if (isNaN(tmp)) { 
            entry.z = entry[zPoint]; 
          } 
          else { 
 
          } 
          data1.push(entry); 
        } 
      }); 
      chart = $('#container').highcharts('Map', { 
        chart: { 
          borderWidth: 1 
        }, 
        title: { 
          text: 'Bubble map' 
        }, 
        subtitle: { 
          text: 'Bubble map sub title' 
        }, 
 
        tooltip: { 
          pointFormat: '{point.State}: {point.Quantity}' 
        }, 
 
        mapNavigation: { 
          enabled: true, 
          buttonOptions: { 
            verticalAlign: 'bottom' 
          } 
        }, 
        xAxis: { 
        }, 
        yAxis: { 
        }, 
        legend: { 
          enabled: true, 
          title: { 
            style: { 
              color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.textColor) || 'black' 
            } 
          }, 
          layout: 'vertical', 
          align: 'right', 
          verticalAlign: 'bottom', 
          floating: true, 
          valueDecimals: 0, 
          valueSuffix: '$', 
          backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || 'rgba(255, 255, 255, 0.85)', 
          symbolRadius: 0, 
          symbolHeight: 14 
        }, 
        series: [{ 
          mapData: map, 
          borderColor: '#E0E0E0', 
          colour: '#E0E0E0', 
          showInLegend: false, 
          enableMouseTracking: true, 
          cursor: 'pointer', 
          dataLabels: { 
            enabled: true, 
            format: '{point.properties.postal-code}', 
            textDecoration: 'none', 
            style: { "color": "darkgrey", "fontWeight": "bold", "HcTextStroke": "0px rgba(0,0,0,0.5)" } 
          }, 
          events: { 
            click: function (e) { 
              e.point.zoomTo(); 
            } 
          }, 
        }, 
        { 
          type: 'mapbubble', 
          color: '#E0E0E0', 
          dataLabels: { 
            enabled: true, 
            formatter: function () { 
            } 
          }, 
          enableMouseTracking: true, 
          joinBy: ['iso-a2', 'code'], 
          name: zPoint, 
          data: data1, 
          minSize: $("#mapMinBubSize").val(), 
          maxSize: $("#mapMaxBubSize").val(), 
          color: $("#mapColor").val(), 
          displayNegative: true, 
          sizeBy: 'width', 
          cursor: 'pointer', 
          negativeColor: Highcharts.getOptions().colors[0] 
        } 
        ], 
        chart: { 
          marginRight: 50 
        }, 
        exporting: { 
          enabled: false 
        } 
      }); 
    } 
 
  </script> 
</head> 
<body> 
  Bubble Map Demo - SibeeshPassion 
  <br /> 
  <br /> 
  <div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
  <label>Min Bubble Size</label> 
  <input type="number" value="8" min="1" id="mapMinBubSize" title="Type Bubble Min Size." /> 
  <label>Max Bubble Size</label> 
  <input type="number" min="1" value="40" id="mapMaxBubSize" title="Type Bubble Max Size." /> 
  <label>Color</label> 
  <input type="color" value="#BAD6F2" id="mapColor" title="Select Bubble Color." /> 
  <label>Select Map</label> 
  <select name="tech" id="mapSelectMap" class="tech" title="Select Map."> 
    <option value="0">Select Map</option> 
    <option value="countries/us/us-all" selected="selected">US alone</option> 
    <option value="custom/world">Custom World</option> 
  </select> 
  <div id="apply" style="cursor: pointer; background-color: red; color: white; width: 100px; padding: 5px; float: right;">Apply Settings</div> 
</body> 
 
</html>  

 

فایل های ضمیمه