چگونه در برنامه های تحت ویندوز یک CSV FILE UPLOADER بسازیم؟

در این مقاله ما یاد خواهیم گرفت چگونه در برنامه تحت ویندوز خود یک CSV FILE UPLOADER داشته باشیم. CSV یا همان Comma Seperated Values یک قالب فایل معروف و خیلی قدیمی است که در محیط‌ ها و نرم افزارهای بسیار مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونه در برنامه های تحت ویندوز یک CSV FILE UPLOADER بسازیم؟

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

CSV یا همان Comma Seperated Values یک قالب فایل معروف و خیلی قدیمی است که در محیط‌ ها و نرم افزارهای بسیار مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این قالب هر رکورد از اطلاعات در یک سطر فایل ذخیره می‌شود. و در هر سطر هم فیلدها به وسیله کاراکتر کاما «,» از هم جدا می‌شوند.

این آموزش برای آپلود فایلهای CSV در برنامه های تحت ویندوز و ذخیره داده در بانک اطلاعاتی اکسس مفید می باشد.

یک کلاس برای آپلود فایل های CSV بسازید.

  using System.IO; 
  using System.Text.RegularExpressions; 
  using System.Data; 
  public sealed class CsvReader: System.IDisposable { 
    public CsvReader(string fileName): this(new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read)) {} 
    public CsvReader(Stream stream) { 
      __reader = new StreamReader(stream); 
    } 
    public DataSet RowEnumerator { 
      get { 
        if (null == __reader) throw new System.ApplicationException("I can't start reading without CSV input."); 
        __rowno = 0; 
        string sLine; 
        string sNextLine; 
        DataSet ds = new DataSet(); 
        DataTable dt = ds.Tables.Add("TheData"); 
        while (null != (sLine = __reader.ReadLine())) { 
          while (rexRunOnLine.IsMatch(sLine) && null != (sNextLine = __reader.ReadLine())) 
          sLine += "\n" + sNextLine; 
          __rowno++; 
          DataRow dr = dt.NewRow(); 
          string[] values = rexCsvSplitter.Split(sLine); 
          for (int i = 0; i < values.Length; i++) { 
            values[i] = Csv.Unescape(values[i]); 
            if (__rowno == 1) { 
              dt.Columns.Add(values[i].Trim()); 
            } else { 
              if (Csv.CharNotAllowes(values[i])) { 
                dr[i] = values[i].Trim(); 
              } 
            } 
          } 
          if (__rowno != 1) { 
            dt.Rows.Add(dr); 
          } 
          //yield return values; 
        } 
        __reader.Close(); 
        return ds; 
      } 
    } 
    public long RowIndex { 
      get { 
        return __rowno; 
      } 
    } 
    public void Dispose() { 
      if (null != __reader) __reader.Dispose(); 
    } 
    //============================================ 
    private long __rowno = 0; 
    private TextReader __reader; 
    private static Regex rexCsvSplitter = new Regex(@ 
    ",(?=(?:[^" 
    "]*" 
    "[^" 
    "]*" 
    ")*(?![^" 
    "]*" 
    "))"); 
    private static Regex rexRunOnLine = new Regex(@ 
    "^[^" 
    "]*(?:" 
    "[^" 
    "]*" 
    "[^" 
    "]*)*" 
    "[^" 
    "]*$"); 
  } 
  public static class Csv { 
    public static string Escape(string s) { 
      if (s.Contains(QUOTE)) s = s.Replace(QUOTE, ESCAPED_QUOTE); 
      if (s.IndexOfAny(CHARACTERS_THAT_MUST_BE_QUOTED) > -1) s = QUOTE + s + QUOTE; 
      return s; 
    } 
    public static string Unescape(string s) { 
      if (s.StartsWith(QUOTE) && s.EndsWith(QUOTE)) { 
        s = s.Substring(1, s.Length - 2); 
        if (s.Contains(ESCAPED_QUOTE)) s = s.Replace(ESCAPED_QUOTE, QUOTE); 
      } 
      return s; 
    } 
    public static bool CharNotAllowes(string s) { 
      if (s.IndexOfAny(CHARACTERS_THAT_NOT_ALLOWED) > -1) { 
        return false; 
      } else { 
        return true; 
      } 
    } 
    private const string QUOTE = "\""; 
    private const string ESCAPED_QUOTE = "\"\""; 
    private static char[] CHARACTERS_THAT_MUST_BE_QUOTED = { 
      ',', '"', '\n' 
    }; 
    private static char[] CHARACTERS_THAT_NOT_ALLOWED = { 
      '?', '!', '^', '*', '~', 'Ñ', '½', 'Ð', '', '»', 'µ', 'º', 'Ñ', '´' 
    }; 
  }

using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data.Odbc; 
using System.IO; 
using System.Data.OleDb; 
namespace Upload_Stock_Data { 
  /// <summary> 
	///sharhe kholase baraye frmMain
  /// </summary> 
  public class frmMain: System.Windows.Forms.Form 
  { 
    #region Declarations 
    private System.Windows.Forms.GroupBox gbMain; 
    private System.Windows.Forms.TextBox txtCSVFolderPath; 
    private System.Windows.Forms.Button btnOpenFldrBwsr; 
    private System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog fbdCSVFolder; 
    private System.Windows.Forms.TextBox txtCSVFilePath; 
    private System.Windows.Forms.Button btnOpenFileDlg; 
    private System.Windows.Forms.OpenFileDialog openFileDialogCSVFilePath; 
    private System.Windows.Forms.Button btnImport; 
    private System.Windows.Forms.DataGrid dGridCSVdata; 
    string strCSVFile = ""; 
    private System.Windows.Forms.GroupBox gbMainUploadData; 
    private System.Windows.Forms.Button btnUpload; 
    System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter obj_oledb_da; 
    private bool bolColName = true; 
    string strFormat = "CSVDelimited"; 
    private System.Windows.Forms.Label lblFolderPath; 
    private System.Windows.Forms.Label lblFilePath; 
    /// <summary> 
    /// variable mored niaz baraye tarahi 
    /// </summary> 
    private System.ComponentModel.Container components = null;#endregion 
    #region Constructor 
    public frmMain() { 

      InitializeComponent(); 
  
      // 
      // TODO: ezafe kardan har code constructor bad az seda zadan InitializeComponent			
      // 
    }#endregion 
    #region Destructor 
    /// <summary> 
    /// pak kardan hameye manabe estefade shode
    /// </summary> 
    protected override void Dispose(bool disposing) { 
      if (disposing) { 
        if (components != null) { 
          components.Dispose(); 
        } 
      } 
      base.Dispose(disposing); 
    } 
    #endregion 
    #region Windows Form Designer generated code 
    /// <summary> 
		///methode mored niaz baraye tarahi,mohtavaye in method ra dar code editor taghir nadahid
    /// </summary> 
    private void InitializeComponent() { 
      this.gbMain = new System.Windows.Forms.GroupBox(); 
      this.lblFilePath = new System.Windows.Forms.Label(); 
      this.lblFolderPath = new System.Windows.Forms.Label(); 
      this.dGridCSVdata = new System.Windows.Forms.DataGrid(); 
      this.btnImport = new System.Windows.Forms.Button(); 
      this.btnOpenFileDlg = new System.Windows.Forms.Button(); 
      this.txtCSVFilePath = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
      this.btnOpenFldrBwsr = new System.Windows.Forms.Button(); 
      this.txtCSVFolderPath = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
      this.fbdCSVFolder = new System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog(); 
      this.openFileDialogCSVFilePath = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog(); 
      this.gbMainUploadData = new System.Windows.Forms.GroupBox(); 
      this.btnUpload = new System.Windows.Forms.Button(); 
      this.gbMain.SuspendLayout(); 
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dGridCSVdata)).BeginInit(); 
      this.gbMainUploadData.SuspendLayout(); 
      this.SuspendLayout(); 
      // 
      // gbMain 
      // 
      this.gbMain.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveCaptionText; 
      this.gbMain.Controls.Add(this.lblFilePath); 
      this.gbMain.Controls.Add(this.lblFolderPath); 
      this.gbMain.Controls.Add(this.dGridCSVdata); 
      this.gbMain.Controls.Add(this.btnImport); 
      this.gbMain.Controls.Add(this.btnOpenFileDlg); 
      this.gbMain.Controls.Add(this.txtCSVFilePath); 
      this.gbMain.Controls.Add(this.btnOpenFldrBwsr); 
      this.gbMain.Controls.Add(this.txtCSVFolderPath); 
      this.gbMain.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System; 
      this.gbMain.Location = new System.Drawing.Point(16, 8); 
      this.gbMain.Name = "gbMain"; 
      this.gbMain.Size = new System.Drawing.Size(504, 416); 
      this.gbMain.TabIndex = 0; 
      this.gbMain.TabStop = false; 
      this.gbMain.Text = "Import CSV Data"; 
      // 
      // lblFilePath 
      // 
      this.lblFilePath.Location = new System.Drawing.Point(32, 47); 
      this.lblFilePath.Name = "lblFilePath"; 
      this.lblFilePath.Size = new System.Drawing.Size(72, 20); 
      this.lblFilePath.TabIndex = 12; 
      this.lblFilePath.Text = "File Path:"; 
      this.lblFilePath.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
      // 
      // lblFolderPath 
      // 
      this.lblFolderPath.Location = new System.Drawing.Point(32, 23); 
      this.lblFolderPath.Name = "lblFolderPath"; 
      this.lblFolderPath.Size = new System.Drawing.Size(72, 20); 
      this.lblFolderPath.TabIndex = 11; 
      this.lblFolderPath.Text = "Folder Path:"; 
      this.lblFolderPath.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft; 
      // 
      // dGridCSVdata 
      // 
      this.dGridCSVdata.AlternatingBackColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLightLight; 
      this.dGridCSVdata.CaptionForeColor = System.Drawing.Color.AliceBlue; 
      this.dGridCSVdata.CaptionText = "Imported CSV Data"; 
      this.dGridCSVdata.DataMember = ""; 
      this.dGridCSVdata.ForeColor = System.Drawing.Color.YellowGreen; 
      this.dGridCSVdata.HeaderBackColor = System.Drawing.Color.BlanchedAlmond; 
      this.dGridCSVdata.HeaderForeColor = System.Drawing.Color.Black; 
      this.dGridCSVdata.Location = new System.Drawing.Point(8, 124); 
      this.dGridCSVdata.Name = "dGridCSVdata"; 
      this.dGridCSVdata.ParentRowsForeColor = System.Drawing.Color.Yellow; 
      this.dGridCSVdata.ReadOnly = true; 
      this.dGridCSVdata.SelectionForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLight; 
      this.dGridCSVdata.Size = new System.Drawing.Size(488, 276); 
      this.dGridCSVdata.TabIndex = 5; 
      // 
      // btnImport 
      // 
      this.btnImport.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
      this.btnImport.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System; 
      this.btnImport.Location = new System.Drawing.Point(112, 92); 
      this.btnImport.Name = "btnImport"; 
      this.btnImport.Size = new System.Drawing.Size(280, 26); 
      this.btnImport.TabIndex = 4; 
      this.btnImport.Text = "Import CSV Data"; 
      this.btnImport.Click += new System.EventHandler(this.btnImport_Click); 
      // 
      // btnOpenFileDlg 
      // 
      this.btnOpenFileDlg.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
      this.btnOpenFileDlg.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System; 
      this.btnOpenFileDlg.Location = new System.Drawing.Point(368, 47); 
      this.btnOpenFileDlg.Name = "btnOpenFileDlg"; 
      this.btnOpenFileDlg.Size = new System.Drawing.Size(24, 23); 
      this.btnOpenFileDlg.TabIndex = 3; 
      this.btnOpenFileDlg.Click += new System.EventHandler(this.btnOpenFileDlg_Click); 
      // 
      // txtCSVFilePath 
      // 
      this.txtCSVFilePath.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
      this.txtCSVFilePath.Location = new System.Drawing.Point(112, 48); 
      this.txtCSVFilePath.Name = "txtCSVFilePath"; 
      this.txtCSVFilePath.ReadOnly = true; 
      this.txtCSVFilePath.Size = new System.Drawing.Size(240, 20); 
      this.txtCSVFilePath.TabIndex = 2; 
      this.txtCSVFilePath.Text = "D:\\Test\\Test.csv"; 
      // 
      // btnOpenFldrBwsr 
      // 
      this.btnOpenFldrBwsr.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
      this.btnOpenFldrBwsr.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System; 
      this.btnOpenFldrBwsr.Location = new System.Drawing.Point(368, 24); 
      this.btnOpenFldrBwsr.Name = "btnOpenFldrBwsr"; 
      this.btnOpenFldrBwsr.Size = new System.Drawing.Size(24, 23); 
      this.btnOpenFldrBwsr.TabIndex = 1; 
      this.btnOpenFldrBwsr.Click += new System.EventHandler(this.btnOpenFldrBwsr_Click); 
      // 
      // txtCSVFolderPath 
      // 
      this.txtCSVFolderPath.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info; 
      this.txtCSVFolderPath.Location = new System.Drawing.Point(112, 24); 
      this.txtCSVFolderPath.Name = "txtCSVFolderPath"; 
      this.txtCSVFolderPath.ReadOnly = true; 
      this.txtCSVFolderPath.Size = new System.Drawing.Size(240, 20); 
      this.txtCSVFolderPath.TabIndex = 1; 
      this.txtCSVFolderPath.Text = "D:\\Test"; 
      // 
      // openFileDialogCSVFilePath 
      // 
      this.openFileDialogCSVFilePath.Filter = "CSV Files (*.csv)|*.csv|DAT Files (*.dat)|*.dat"; 
      this.openFileDialogCSVFilePath.Title = "Select the CSV file for importing"; 
      this.openFileDialogCSVFilePath.FileOk += new System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.openFileDialogCSVFilePath_FileOk); 
      // 
      // gbMainUploadData 
      // 
      this.gbMainUploadData.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveCaptionText; 
      this.gbMainUploadData.Controls.Add(this.btnUpload); 
      this.gbMainUploadData.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System; 
      this.gbMainUploadData.Location = new System.Drawing.Point(16, 432); 
      this.gbMainUploadData.Name = "gbMainUploadData"; 
      this.gbMainUploadData.Size = new System.Drawing.Size(504, 56); 
      this.gbMainUploadData.TabIndex = 1; 
      this.gbMainUploadData.TabStop = false; 
      this.gbMainUploadData.Text = "Save Data in Table"; 
      // 
      // btnUpload 
      // 
      this.btnUpload.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand; 
      this.btnUpload.Enabled = false; 
      this.btnUpload.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System; 
      this.btnUpload.Location = new System.Drawing.Point(112, 24); 
      this.btnUpload.Name = "btnUpload"; 
      this.btnUpload.Size = new System.Drawing.Size(280, 23); 
      this.btnUpload.TabIndex = 1; 
      this.btnUpload.Text = "Save"; 
      this.btnUpload.Click += new System.EventHandler(this.btnUpload_Click); 
      // 
      // frmMain 
      // 
      this.AcceptButton = this.btnImport; 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
      this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(536, 494); 
      this.Controls.Add(this.gbMainUploadData); 
      this.Controls.Add(this.gbMain); 
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Fixed3D; 
      this.MaximizeBox = false; 
      this.Name = "frmMain"; 
      this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen; 
      this.Text = "CSV Reader"; 
      this.Closing += new System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.frmMain_Closing); 
      this.Load += new System.EventHandler(this.frmMain_Load); 
      this.gbMain.ResumeLayout(false); 
      this.gbMain.PerformLayout(); 
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dGridCSVdata)).EndInit(); 
      this.gbMainUploadData.ResumeLayout(false); 
      this.ResumeLayout(false); 
    }#endregion 
    #region Main() Method 
    /// <summary> 
    /// نقطه ورودی اصلی برنامه 
    /// </summary> 
    [STAThread] 
    static void Main() { 
      Application.EnableVisualStyles(); 
      Application.DoEvents(); 
      Application.Run(new frmMain()); 
    }#endregion 
    #region Form Load 
    private void frmMain_Load(object sender, System.EventArgs e) { 
      try { 
      } catch (Exception ex) { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
      } finally {} 
    }#endregion 
    #region Open Folder Browser Button 
    //ba click rooye in dokme FOLDERBROWSERDIALOG baz shode ta karbar betavanad adresse fooldere shamele file csv ra entekhab namayad   
    private void btnOpenFldrBwsr_Click(object sender, System.EventArgs e) { 
      try { 
        if (fbdCSVFolder.ShowDialog() == DialogResult.OK) { 
          txtCSVFolderPath.Text = fbdCSVFolder.SelectedPath.Trim(); 
        } 
      } catch (Exception ex) { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
      } finally { 
      } 
    }#endregion 
    #region Open File Dialog Button 
    //ba click roye in dokme FOLDERBROWSERDIALOG baz shode ta karbar betavanad file csv ra entekhab konad
    private void btnOpenFileDlg_Click(object sender, System.EventArgs e) { 
      try { 
        openFileDialogCSVFilePath.InitialDirectory = txtCSVFolderPath.Text.Trim(); 
        if (openFileDialogCSVFilePath.ShowDialog() == DialogResult.OK) { 
          txtCSVFilePath.Text = openFileDialogCSVFilePath.FileName.Trim(); 
        } 
      } catch (Exception ex) { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
      } finally {} 
    }#endregion 
    #region Function For Importing Data From CSV File 
    public DataSet ConnectCSV() { 
      DataSet ds = new DataSet(); 
      string fileName = openFileDialogCSVFilePath.FileName; 
      CsvReader reader = new CsvReader(fileName); 
      ds = reader.RowEnumerator; 
      dGridCSVdata.DataSource = ds; 
      dGridCSVdata.DataMember = "TheData"; 
      return ds; 
    } 
    #endregion 
    #region Button Import CSV Data 
    private void btnImport_Click(object sender, System.EventArgs e) { 
      try { 
        if (txtCSVFolderPath.Text == "") { 
          MessageBox.Show("The Folder Path TextBox cannot be empty.", "Warning"); 
          return; 
        } else if (txtCSVFilePath.Text == "") { 
          MessageBox.Show("The File Path TextBox cannot be empty.", "Warning"); 
          return; 
        } else { 
          //int intLengthOfFileName = txtCSVFilePath.Text.Trim().Length; 
          //int intLastIndex = txtCSVFilePath.Text.Trim().LastIndexOf("\\"); 
          //strCSVFile = txtCSVFilePath.Text.Trim().Substring(intLastIndex, intLengthOfFileName - intLastIndex); 
          //strCSVFile = strCSVFile.Remove(0, 1).Trim(); 
          // writeSchema(); 
          ConnectCSV(); 
          btnUpload.Enabled = true; 
        } 
      } catch (Exception ex) { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
      } finally {} 
    }#endregion 
    #region Button Insert Data 
    //inja ma dadeh haye vared shode dar bank etelaati ra darj khahim kard
    private void btnUpload_Click(object sender, System.EventArgs e) { 
      try { 
        //sakhte connection sql
        //SqlConnection con1 = new SqlConnection(ReadConFile().Trim()); 
        OleDbConnection con1 = new OleDbConnection(); 
        con1.ConnectionString = @ 
        "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source = C:\\Users\\KML Surani\\Documents\\ImportCSV.accdb;Persist Security Info=False;"; 
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(); 
        // sakhte Dataset 
        DataSet da = new DataSet();
        //
        // dar vaghe dataset ra por mikonad,methode importcsv ra seda zade va ekhtesase datasete bazgashti be datasete jadid motabegh zir
        da = this.ConnectCSV(); 
				//hala az data table dadeha ra jamavari karde va tak be tak dar database darj mikonim
				//dar ebteda dadeh i dar database nakhahad bod banabarin dade ra dar 2 sotoone aval darj karde sepas dadeh hara dar haman radif baraye
				//sotoon haye baghimande beroozresani mikonim
				//mantegh sadeh ast.'i' neshan dahande radif va 'j' neshandahande sotoon mibashad
        con1.Open(); 
        cmd.Connection = con1; 
        cmd.CommandType = CommandType.Text; 
        for (int i = 0; i <= da.Tables["TheData"].Rows.Count - 1; i++) { 
          cmd.CommandText = "Insert into tblImportCSV (Name,City) values('" + da.Tables["TheData"].Rows[i]["Name"] + "','" + da.Tables["TheData"].Rows[i]["City"] + "')"; 
					//baraye beroozresanie statement , dar in band shoma niaz be yek shenasehe radif monhaser be fard darid
					//ma dar WHERE az ‘srno’ estefade mikonim. 
          //cmd1.CommandText = "Update Test set " + da.Tables["Stocks"].Columns[j].ColumnName.Trim() + " = '" + da.Tables["Stocks"].Rows[i].ItemArray.GetValue(j) + "' where srno =" + (i + 1); 
          cmd.ExecuteNonQuery(); 
          //cmd1.ExecuteNonQuery(); 
        } 
        con1.Close(); 
      } catch (Exception ex) { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
      } finally { 
        btnUpload.Enabled = false; 
      } 
    }#endregion 
    #region Form Closing 
    private void frmMain_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) { 
      try { 
        Application.Exit(); 
      } catch (Exception ex) { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
      } finally {} 
    }#endregion 
    private void openFileDialogCSVFilePath_FileOk(object sender, CancelEventArgs e) { 
    } 
  } 
}

به همین طریق شما همچنین می توانید در برنامه های تحت ویندوز فایل های اکسل به فرمت .xlsx را آپلود نمایید.

فایل های ضمیمه