ساخت login form در ASP.Net با استفاده از #C

در این مقاله میخواهیم نحوه ساخت یک Login Form ساده را در ASP.Net با استفاده از C# شرح دهیم .اگر با سایت هایی که دارای بخش عضویت هستند کار کرده باشید اهمیت سیستم ورود و تشخیص هویت کاربر را به خوبی می دانید، این سیستم هویت صحیح کاربر را تشخیص داده و مجوز استفاده از سامانه را تایید می کند . در صورتی که نام کاربری یا رمز عبور اشتباه باشد از ورود این کاربر جلوگیری میکند.

ساخت login form در ASP.Net با استفاده از #C

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله برای ساختن یک صفحه Login که همان صفحه ورود و تشخیص هویت می باشد یک فرم به شکل زیر ایجاد می کنیم:

1. دو Textbox برای وارد کردن نام کاربری و رمز عبور

2. یک Label برای پیام های سیستم

3. یک Button هم برای ورود میسازیم که وقتی کاربر بر روی دکمه ی ورود کلیک کرد به صفحه جدیدی یعنی به صفحه حساب کاربری وارد می شود و در غیر این صورت با یک پیغام خطا مواجه میشویم .

اول از همه یک پروژه Empty website  به نام LoginForm_demo در Visual Studio.Net ایجاد نمایید . در قسمتSolution Explorer روی پروژه LoginForm_demo  راست کلیک کنید بعد --> Add New Item  --> Web Form را انتخاب کنید و نام آن Login_demo.aspx می باشد و همین روال رو دوباره انجام میدهیم در واقع یک web Form  جدید میسازیم به نام Redirectpage.aspx .

برای پایگاه داده Sql server هم روی LoginForm_demo راست کلیک کنید بعد --> Add New Item--> SQL Server Database. که یک database در کنار پوشه ی App_Data_folder اضافه میکند.

در مرحله اول باید بانک اطلاعاتی را بسازیم که از ساختار جدول زیر استفاده کنید:

اطلاعات را در جدول وارد کنید به عنوان مثال جدول زیر را مشاهد نمایید :

 

صفحه Login_demo.aspx :

از قبل یک Web form  با نام login_demo.aspx ایجاد کرده بودیم  که کدهای قسمت Html  را به شکل زیر تغییر میدهیم :

1.	<body> 
2.	  <form id="form1" runat="server"> 
3.	    <div > 
4.	      <table style="width:100%;"> 
5.	        <caption class="style1"> 
6.	          <strong>Login Form</strong> 
7.	        </caption> 
8.	        <tr> 
9.	          <td class="style2"> 
10.	 </td> 
11.	          <td> 
12.	 </td> 
13.	          <td> 
14.	 </td> 
15.	        </tr> 
16.	        <tr> 
17.	          <td class="style2"> 
18.	Username:</td> 
19.	          <td> 
20.	            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 
21.	          </td> 
22.	          <td> 
23.	            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server"  
24.	ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="Please Enter Your Username"  
25.	ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator> 
26.	          </td> 
27.	        </tr> 
28.	        <tr> 
29.	          <td class="style2"> 
30.	Password:</td> 
31.	          <td> 
32.	            <asp:TextBox ID="TextBox2" TextMode="Password" runat="server"></asp:TextBox> 
33.	          </td> 
34.	          <td> 
35.	            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"  
36.	ControlToValidate="TextBox2" ErrorMessage="Please Enter Your Password"  
37.	ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator> 
38.	          </td> 
39.	        </tr> 
40.	        <tr> 
41.	          <td class="style2"> 
42.	 </td> 
43.	          <td> 
44.	 </td> 
45.	          <td> 
46.	 </td> 
47.	        </tr> 
48.	        <tr> 
49.	          <td class="style2"> 
50.	 </td> 
51.	          <td> 
52.	            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Log In" onclick="Button1_Click" /> 
53.	          </td> 
54.	          <td> 
55.	            <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label> 
56.	          </td> 
57.	        </tr> 
58.	      </table> 
59.	    </div> 
60.	  </form> 
61.	</body> 

 

درپایین  همین صفحه Login_demo.aspx اگر قسمت Design را انتخاب کنید شکل زیر را مشاهده می نمایید :

در صفحه Login_demo.aspx.cs :

در ابتدا فضاهای نام زیر رو اضافه می کنیم:

1.	public partial class _Default: System.Web.UI.Page { 
2.	  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { 
3.	 
4.	  } 
5.	  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { 
6.	    SqlConnection con = new SqlConnection(@ 
7.	    "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"); 
8.	    SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from tbl_data where username=@username and password=@password", con); 
9.	    cmd.Parameters.AddWithValue("@username", TextBox1.Text); 
10.	    cmd.Parameters.AddWithValue("password", TextBox2.Text); 
11.	    SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd); 
12.	    DataTable dt = new DataTable(); 
13.	    sda.Fill(dt); 
14.	    con.Open(); 
15.	    int i = cmd.ExecuteNonQuery(); 
16.	    con.Close(); 
17.	 
18.	    if (dt.Rows.Count > 0) { 
19.	      Response.Redirect("Redirectform.aspx"); 
20.	    } else { 
21.	      Label1.Text = "Your username and password is incorrect"; 
22.	      Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
23.	 
24.	    } 
25.	 
26.	 
27.	  } 
28.	} 

 

حالا برنامه را اجرا کنید و شکل زیر را مشاهده می کنید :

 

در اینجا کاربر اطلاعات خود را وارد کرده وبعد زدن دکمه ورود به صفحه حساب کاربری خود وارد میشود .

فایل های ضمیمه