مقایسه AngularJS در مقابل jQuery

AngularJS و jQuery تفاوت های زیادی دارند اما شباهت هایی نیز دارند در این مقاله تفاوت و شباهت های AngularJS و jQuery را بررسی می کنیم .

مقایسه AngularJS در مقابل jQuery

کتابخانه (Library)

کتابخانه چیزی جز مجموعه ای از توابع نیست که در نرم افزار وب برای انجام کار ها مفید است مانند دستکاری DOM و درخواست های HTTP برای مثال Jquery و underscore.js. کد هایی که می نویسیم مسئولیت انجام کاری را بر عهده می گیرد و قابل فراخوانی هستند .

Framework

Framework بطور واقع  توابع مشترک نرم افزار را نگهداری می کند . به این نوشتن کد توسط توسعه دهنده می گویند و  منجر به انجام آن  می شود . در این مورد، Framework  مسئولیت کامل از کد  است برای مثال backbone.js  و angularjs .

حالا ویژگی های AngularJS و jQuery را بررسی می نماییم .

ویژگی هایAngularJS

Data Binding

Routing

Unit Testing

Deep linking

Form Validation

Animation support

ویژگی های jQuery

دستکاری DOM

Event Methods

Effects and animations

AJAX calls

مقایسه AngularJS و jQuery

AngularJS و jQuery برخی ویژگی های مشترک مانند Unit test runner و  animation support و AJAX/JSONP دارند اما تفاوت هایی نیز دارند .

AngularJS با RESTful API است درحالی که در jQuery آن را نداریم .

AngularJS از MVC  پشتیبانی می کند در حالی که jQuery آن را پشتیبانی نمی کند .

AngularJS ویژگی بنام Two Way Data Bindingدارد در حالی که jQuery این ویژگی را ندارد .

Deep Linking Routing توسط AngularJS پشتیبانی میشود در حالیکه jQuery آن را پشتیبانی نمی کند .

اندازه فایل های AngularJS  بسیار سنگین تر از فایل های jQuery می باشد .

AngularJS را ترجیح می دهیم اگر یک نرم افزار وب سنگین را گسترش دهیم .

مثال jQuery

  <!DOCTYPE html> 
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head> 
    <title>jquery example</title> 
    <script src="js/jquery-1.11.2.js"></script> 
  </head> 
  <body> 
    <script type="text/javascript"> 
      $(function () { 
        $(document).keyup(function () { 
          var name = $("#txt").val(); 
          $("#lbl").html(name); 
        }); 
      }); 
    </script> 
    <div> 
      Name <input type="text" id="txt" placeholder="please enter name" /> 
      <h1 ><b id="lbl"></b></h1> 
    </div> 
  </body> 
  </html> 

مثال AngularJS

<!DOCTYPE html> 

<html data-ng-app> 

<head><title>ang example</title>   

  <script src="js/angular.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <div> 

    Name <input type="text" placeholder="please enter name" data-ng-model="name" /> 

    <h1>{{name}}</h1> 

  </div>   

</body> 

</html> 

آموزش angular