نمایش اطلاعات Gridview در Popup با استفاده از RowData Bound در ASP.Net

این مقاله چگونگی پرکردن اطلاعات در Grid View و چگونگی نمایش اطلاعات از Grid View در pop-up زمانی که کاربر روی دکمه کلیک می کند را نمایش می دهد .

نمایش اطلاعات Gridview در Popup با استفاده از RowData Bound در ASP.Net

مراحل اولیه

مرحله 1

Visual Studio 2010 را باز کنید و یک Empty Website ایجاد کنید ، یک نام مناسب انتخاب کنید (RowDataBoundPopUp_demo).

مرحله 2

در Solution Explorer یک empty website دارید سپس یک وبسایت به شرح زیر اضافه کنید  :

در Web Form:

RowDataBoundPopUp _demo نام وبسایت خالی شما می باشد سپس روی نام وبسایت کلیک راست کرده و در گزینه Add New Item گزینه Web Form را انتخاب می کنیم و نام آن را به RowDataBoundPopUp _demo.aspx تغییر می دهیم .

در اینجا از SQL Server برای ایجاد جدول یا Stored Procedure استفاده نمی کنیم،جدول ها را در سمت سرور ایجاد می کنیم طوریکه  می توانیم ردیف جدول را براحتی دریافت  کنیم و این مقاله به RowDataBound اشاره دارد .

مرحله طراحی

مرحله 3

صفحه RowDataBoundPopUp_demo.aspx را بازکنید و کد هایی برای طراحی GridView بنویسید . به کد های زیر توجه کنید .

RowDataBoundPopUp_demo.aspx


  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="RowDataBoundPopUp _demo.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
   
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
   
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head runat="server"> 
    <title></title> 
    <style type="text/css"> 
      .style1 
      { 
        width: 240px; 
      } 
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
   
   
   
      <table style="width:100%;"> 
        <tr> 
          <td> 
             </td> 
          <td class="style1"> 
             </td> 
          <td> 
             </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
             </td> 
          <td class="style1"> 
            <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"  
              BackColor="White" BorderColor="#336666" BorderStyle="Double" BorderWidth="3px"  
              CellPadding="4" DataKeyNames="id" GridLines="Horizontal"  
              onrowcommand="GridView1_RowCommand"> 
              <Columns> 
                <asp:TemplateField HeaderText="Name"> 
                  <EditItemTemplate> 
                    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("name") %>'></asp:TextBox> 
                  </EditItemTemplate> 
                  <ItemTemplate> 
                    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("name") %>'></asp:Label> 
                  </ItemTemplate> 
                </asp:TemplateField> 
                <asp:TemplateField HeaderText="Education"> 
                  <EditItemTemplate> 
                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("education") %>'></asp:TextBox> 
                  </EditItemTemplate> 
                  <ItemTemplate> 
                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("education") %>'></asp:Label> 
                  </ItemTemplate> 
                </asp:TemplateField> 
                <asp:TemplateField HeaderText="Location"> 
                  <EditItemTemplate> 
                    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Text='<%# Bind("location") %>'></asp:TextBox> 
                  </EditItemTemplate> 
                  <ItemTemplate> 
                    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("location") %>'></asp:Label> 
                  </ItemTemplate> 
                </asp:TemplateField> 
                <asp:TemplateField> 
                  <EditItemTemplate> 
                    <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox> 
                  </EditItemTemplate> 
                  <ItemTemplate> 
                    <asp:Button ID="Button1" runat="server" CommandName="Select" 
                      CommandArgument="<%# Container.DataItemIndex%>" Text="Click to PopUp Me" /> 
                  </ItemTemplate> 
                </asp:TemplateField> 
              </Columns> 
              <FooterStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" /> 
              <HeaderStyle BackColor="#336666" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
              <PagerStyle BackColor="#336666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> 
              <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" /> 
              <SelectedRowStyle BackColor="#339966" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
              <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F7F7F7" /> 
              <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#487575" /> 
              <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E5E5E5" /> 
              <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#275353" /> 
            </asp:GridView> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
             </td> 
          <td class="style1"> 
             </td> 
          <td> 
             </td> 
        </tr> 
      </table> 
    </div>   
    </form> 
  </body> 
  </html> 

GridView به این شکل خواهد بود :

مرحله کدنویسی

مرحله 4

فایل RowDataBoundPopUp_demo.aspx.cs را برای نوشتن برخی دستورات و تکمیل برنامه باز کنید .

RowDataBoundPopUp_demo.aspx.cs


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
  using System.Data; 
  using System.Data.SqlClient; 
   
  public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!Page.IsPostBack) 
      { 
        refreshdata(); 
      } 
   
    } 
   
    public void refreshdata() 
    {  
     
      // for making Table  
        DataTable dt = new DataTable(); 
   
      // these are the table columns 
        dt.Columns.Add("id", typeof(Int32)); 
        dt.Columns.Add("name", typeof(string)); 
        dt.Columns.Add("education", typeof(string)); 
        dt.Columns.Add("location", typeof(string)); 
   
      // these are the table rows with values 
        dt.Rows.Add(1, "Nilesh", "B.E(IT)", "Rajkot"); 
        dt.Rows.Add(2,"Purnima", "B.E(CSE)", "Rajkot"); 
        dt.Rows.Add(2, "Chandni", "MSc(IT)", "Ahmedabad"); 
        dt.Rows.Add(2, "Rinku", "MBA", "Pune"); 
        dt.Rows.Add(2, "Nilu", "MBBS", "Bikaner"); 
     
        GridView1.DataSource = dt; 
        GridView1.DataBind(); 
    
    } 
     protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) 
    { 
      if (e.CommandName== "Select") 
      { 
        int Index =Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString()); 
       GridViewRow row = GridView1.Rows[Index]; 
        string name = (row.FindControl("Label1") as Label).Text; 
        string education = (row.FindControl("Label2") as Label).Text; 
        string location= (row.FindControl("Label3") as Label).Text; 
        
        
        ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('Name:" + name + "\\nEducation:" + education +"\\nLocation:"+location+" ');", true); 
      } 
   
    } 
  } 

خروجی

زمانی که کاربر مرورگر را باز می کند اطلاعات در pop-up بصورت زیر نمایش داده می شود :

زمانی که روی دکمه کلیک می کند اطلاعات به این صورت نمایش داده می شوند :

 

فایل های ضمیمه