نحوه Overload کردن متد در ASP.NET MVC

دوشنبه 26 مرداد 1394

در این مقاله پیاده سازی overload action method را شرح می دهیم.

اگر مجبور به Overload کردن متد در asp.net MVC باشیم. نمی توانیم به طور مستقیم این کار را انجام دهیم. باید ActionName را مانند کد زیرتغییردهیم. یعنی اگر دو متد دارای نام مشابه باشند باید آرگومان های آن دو متفاوت باشد.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace MvcApplication5.Controllers 
{ 
  public class HomeController : Controller 
  { 
     
 
    public ActionResult GetEmpName() 
    { 
      return Content("This is the test Message"); 
    } 
 
    [ActionName("GetEmpWithCode")] 
    public ActionResult GetEmpName(string EmpCode) 
    { 
      return Content("This is the test Messagewith Overloaded"); 
    } 
 
  } 
} 

حال متد  GetEmpName مربوط به controller را با قراردادن ادرس URL زیر اجرا می کنیم.

http://localhost:49389/Home/GetEmpName
 

سپس متد  GetEmpWithCode را با قرار دادن آدرس زیر در URL اجرا می کنیم.

http://localhost:49389/Home/GetEmpWithCode


 

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید