ساخت Layout تو در تو در razor

این مقاله به بررسی فرآیند مورد نیاز برای رسیدن به layout Page های تو در تو با استفاده از razor view Engine در mvc می باشد. Layotها در razor معادل صفحات masterpage در asp می باشد .

ساخت Layout تو در تو در razor

سایت نمونه مربوط به نامه تعدادی از بخش ها، که یکی از آنها اتوماسیون و دیگری برای الکترونیک است. هر یک از آنها نام خود را دارد .  در زیر نشان می دهیم که استفاده از Razor در صفحات یک وب سایت ساخته شده با استفاده از  asp mvc  چقدر ساده می باشد.

مرحله اول

یک سایت جدید ایجاد کنید

دو پوشه به سایت اضافه کنید یکی به نام Content  و دیگری با نام Shared  ، سپس یک فایل css  جدید اضافه کنید با نام پیش فرض StyleSheet. حال کد زیر را به ان اضافه کنید:

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 80%;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

h1{
  color: #0093c0;
}

#wrapper{
  background-color: #c1dfde;
  padding: 10px;
  width: 800px;
  margin: auto;
  min-height: 600px;
}

#electronics, #automation{
  min-height: 400px;
}

#electronics{
  background-color: #8ec1da;
  width: 650px;
  float: left;
}

#automation{
  background-color: #ffe8d3;
}

#electronicsnav{
  background-color: #fff;
  min-height: 400px;
  width: 150px;
  float: left;
}

#automationnav{
  background-color: #dedede;
}

#automation h3{
  color: #997d63;
}

مرحله دوم

اضافه کردن یک فایل ChHtml به پوشه Shared  با نام  MainLayout

سپس کد ها را به صورت زیر تغییر دهید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>@Page.Title</title>
    <link href="@Href("~/Content/StyleSheet.css")" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <div id="wrapper">
      <div id="header"><h1>Global Enterprises</h1></div>
      <div id="nav">
        <a href="Home">Home</a> | 
        <a href="About">About</a> |
        <a href="Engineering">Engineering</a> |
        <a href="Electronics">Electronics</a> |
        <a href="Automation">Automation</a> |
        <a href="Contact">Corporate</a> |
        <a href="Contact">Contact Us</a>
      </div>
        @RenderBody()
    </div>
  </body>
</html>

مرحله سوم

اضافه کردن یک CsHtml  دیگر به پوشه Shared  با نام _AutomationLayout.cshtml

سپس کد ها را به صورت زیر تغییر دهید:

@{
  Layout = "~/Shared/_MainLayout.cshtml";
}
<div id="automationnav">
  <a href="Products">Products</a> | 
  <a href="Services">Services</a> |
  <a href="Support">Support</a> |
  <a href="Team">The Team</a> |
</div>
<div id="automation">
  @RenderBody()
</div>
<div id="footer">The Automation Division Footer</div>

مرحله 4

یک فایل CsHtml دیگر را در فایل Shared  قرار دهید با نام _ElectronicsLayout.cshtml

کدها را حذف و کد زیر را به آن اضافه کنید:

@{
  Layout = "~/Shared/_MainLayout.cshtml";
}
<div id="electronicsnav">
  <a href="Products">Products</a> <br /> 
  <a href="Services">Services</a> <br />
  <a href="Support">Support</a> <br />
  <a href="Team">The Team</a> <br />
</div>
<div id="electronics">
  @RenderBody()
</div>
<div id="footer">The Electronics Division Footer</div>

مرحله 5

فایل CsHtml با نام Automation.cshtml به پوشه root  اضافه کنید و کد زیر را جایگزین کنید

@{
  Layout = "~/Shared/_AutomationLayout.cshtml";
  Page.Title = "Automation";
}
<h3>Automation Home Page</h3>

مرحله 6

در نهایت یک فایل دیگر CsHtml  با نام Electronics.cshtml  را به پوشه root  اضافه کنید و کد زیر را جایگزین کنید.

@{
  Layout = "~/Shared/_ElectronicsLayout.cshtml";
  Page.Title = "Electronics";
}
<h3>Electronics Home Page</h3>

صفحه  Electronics  را در انتخاب و برنامه را اجرا کنید.

توجه داشته باشید که دومین ناوبری دارای یک زمینه سفید و منطقه اصلی زمینه ابی است.

روی لینک Automation در ناوبری بالا کلیک کنید و ببینید چگونه تغییر رنگ می دهد.

فایل های ضمیمه