ایجاد و دانلود فایل Csv به صورت داینامیک در Asp.Net

در این مقاله قصد داریم در مورد ایجاد و دانلود فایل Csv در Asp.Net صحبت کنیم ، ابتدا داده ها در یک DataTable قرار می گیرند و بعد از آن داخل یک فایل Csv فرستاده می شود.

ایجاد و دانلود فایل Csv به صورت داینامیک در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

یک پایگاه داده ایجاد کنید و یک جدول به نام Customers داخل آن بسازید.به صورت زیر:

اطلاعاتی داخل جدول وارد نمایید به صورت تصویر زیر:

داخل صفحه ی DesignUI قطعه کد مورد نظر را وارد نمایید.

<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
   <h3> <a href="http://barnamenevisan.org/">برنامه نویسان</a></h3>
  <asp:Button Text="ساخت فایل Csv" OnClick="ExportCSV" runat="server" />
  </form>
</body>

NameSpace زیر را وارد نمایید.

using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

زمانی که دکمه ی Export زده می شود، یک DataTable با سوابق جدول مشتریان پر می شود، و بعد شروع به دانلود فایل Csv می کند.

در Code Behind قطعه کد زیر را می نویسید:

  
  
   protected void OnClick(object sender, EventArgs e)
    {

      string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
      {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Customers"))
        {
          using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
          {
            cmd.Connection = con;
            sda.SelectCommand = cmd;
            using (DataTable dt = new DataTable())
            {
              sda.Fill(dt);

              //Build the CSV file data as a Comma separated string.
              string csv = string.Empty;

              foreach (DataColumn column in dt.Columns)
              {
                //Add the Header row for CSV file.
                csv += column.ColumnName + ',';
              }

              //Add new line.
              csv += "\r\n";

              foreach (DataRow row in dt.Rows)
              {
                foreach (DataColumn column in dt.Columns)
                {
                  //Add the Data rows.
                  csv += row[column.ColumnName].ToString().Replace(",", ";") + ',';
                }

                //Add new line.
                csv += "\r\n";
              }

              //Download the CSV file.

              Response.Clear();
              Response.Buffer = true;
              Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=SqlExport.csv");
              Response.Charset = "";
              Response.ContentType = "application/text";
              Response.Output.Write(csv);
              Response.Flush();
              Response.End();
            }
          }
        }
      }
    }

داخل Web Config حتما Connection String زیر را وارد نمایید.

 <connectionStrings>
  <add name="constr" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=Customers; User ID=sa;Password=123;integrated security=true"/>
 </connectionStrings>

بعد از اجرا وقتی دکمه را بزنید فایل Csv مورد نطر اطلاعات را داخل دیتابیس می خواند و داخل این فایل ایجاد می شود و آماده ی دانلود شدن است خروجی به صورت زیر خواهد بود.

فایل های ضمیمه