پیاده سازی لیست جستجو به صورت Ajax در ASP.Net

در این مقاله قصد داریم علاوه بر پیاده سازی جستجو به صورت Ajax در تکنولوژی ASP همچنین این امکان را به کاربر دهیم که با انتخاب فیلد جستجو شده , عبارت جستجو شده را به صورت Ajax ای مشاهده کند

پیاده سازی لیست جستجو به صورت Ajax در ASP.Net

برای شروع یک بانک اطلاعاتی به نام ListAsp_Db و یک جدول به نام tbl_data  ایجاد میکنیم

و به صورت دستی در آن اطلاعات پر میکنیم

 

سپس یک پروژه از نوع ASp  ایجاد میکنیم و سپس  روی  پروژه راست کلیک کرده و یک web form به نام dropdownlist_demo.aspx به برنامه اضافه میکنیم

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
  <%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="asp" %> 
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
    <head runat="server"> 
      <title></title> 
      <style type="text/css"> 
        .style1 { 
          width: 576px; 
        } 
      </style> 
    </head> 
 
    <body> 
      <form id="form1" runat="server"> 
        <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server"> </asp:ToolkitScriptManager> 
        <div> 
          <table style="width:100%;"> 
            <tr> 
              <td> </td> 
              <td class="style1"> </td> 
              <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td> </td> 
              <td class="style1"> 
                <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AppendDataBoundItems="True" DataTextField="country" DataValueField="country" Height="33px" style="margin-left: 267px"> 
                  <asp:ListItem>--Select Country--</asp:ListItem> 
                </asp:DropDownList> 
                <asp:ListSearchExtender ID="DropDownList1_ListSearchExtender" runat="server" Enabled="True" PromptPosition="Top" PromptText="Type to Search" TargetControlID="DropDownList1"> </asp:ListSearchExtender> 
              </td> 
              <td> </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td> </td> 
              <td class="style1"> </td> 
              <td> </td> 
            </tr> 
          </table> 
        </div> 
      </form> 
    </body> 
 
   </html> 

فقط این نکته را خاطر نشان کنم برای استفاده از AjaxControlToolkit   باید این رفرنس از طریق nuget  به برنامه اضافه شود

حال در قسمت اصلی برنامه کد های زیر  را برای خواندن اطلاعات از بانک اطلاعاتی در تابعی به نام  refreshdata که در این تابع از روش Ado.Net  برای پر کردن اطلاعات، استفاده شده است  و سپس این تایع در متد Page_Load  صدا زده شده است


 
  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
  using System.Data; 
  using System.Data.SqlClient; 
   
  public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!Page.IsPostBack) 
      { 
        refreshdata(); 
      } 
    } 
   
     
    public void refreshdata() 
    { 
      
      SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"); 
      
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from tbl_data", con); 
      SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd); 
      DataTable dt = new DataTable(); 
      sda.Fill(dt); 
       
      DropDownList1.DataSource = dt; 
      DropDownList1.DataBind();  
     
    } 
  } 

 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب