مدیریت عکس و فیلم و صدا و فایل های مختلف در اندروید

در این مقاله می خواهیم در مورد مدیریت عکس و فیلم و صدا و دوربین و میکروفون و هر فایلی که در دستگاه های اندروید استفاده می شود را صحبت نماییم.و در مورد مجوز دسترسی آن ها صحبت کنیم.

مدیریت عکس و فیلم و صدا و فایل های مختلف در اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای مدیریت عکس ها و مدیریت حافظه ی داخلی :

استفاده ازIntent.ACTION_GET_CONTENT که به کاربر اجازه می دهد که عکس و یا مدیریت فایل را انتخاب نماید.در این قسمت نیاز به مجوز ندارد.

نمونه کد آن به صورت زیر است:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_CHOOSER = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONENT);
intent.setType("image/*");
this.startActivityForResult(intent, REQ_CHOOSER);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_CHOOSER:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      /* Next you can show selected image in ImageView */
      imageView1.setImageURI(data.getData());
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no photo selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

این کد از داخل file manager به عکس ها دسترسی خواهد داشت.

گالری:

Intent.ACTION_PICKانتخاب عکس به صورت مستقیم از گالری تصاویر، که نیاز به مجوز دسترسی ندارد.

نمونه کد به صورت زیر خواهد بود:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_GALLERY = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK);
intent.setType("image/*");
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_GALLERY);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_GALLERY:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      /* Next you can show selected image in ImageView */
      imageView1.setImageURI(data.getData());
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no photo selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

برای دوربین:

برای استفاده از دوربین سفارشی و عکس گرفتن و ذخیره کردن عکس داخل حافظه ی گوشی باید از مجوز های دسترسی برای استفاده از دوربین و استفاده از ذخیره کردن حافظه ی داخلی استفاده نماییم:

برای دسترسی به گوشی مجوز دسترسی آن android.permission.CAMERA می شود.

و برای دسترسی به حافظه ی داخلی مجوز دسترسی آن android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE می شود.

نمونه کد به صورت زیر خواهد بود:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_CAMERA = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_CAMERA);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_CAMERA:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      /* ------------------ Getting Thumbnail -------------------------
       * --------------------------------------------------------------
       * Thumbnail is photo miniaturized into small resolution, i.e.:
       * 216x324 (HTC Wildfire S), 120x160 (Fly IQ434).
       * Thumbnail can be used as an avatar, or as an icon (in UI
       * there user at first seeing a list of icons, and next
       * selects any photo from list and seeing it in full-size.
       * --------------------------------------------------------------
       */
      Bundle extras = data.getExtras();
      Bitmap bmp = (Bitmap) extras.get("data");

      /* Next you can show Bitmap in ImageView */
      imageView1.setImageBitmap(bmp);

      /* ... and get it's size in pixels */
      Toast.makeText(this, bmp.getWidth() + "x" + 
      	bmp.getHeight(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no photo selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

می توانید برای درک بهتر به ایجاد دوربین سفارشی در اندروید مقاله رجوع نمایید.

Video:

برای استفاده از ویدئو که به انتخاب کاربر است یا از گالری و یا از داخل حافظه ی داخلی انتخاب می شود.

که از ACTION_GET_CONTENT. استفاده می شود.

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_GALLERY = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
intent.setType("video/*");
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_GALLERY);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_GALLERY:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      /* Next you can show selected video in VideoView */
      videoView1.setVideoURI(data.getData());
      videoView1.start();
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no video selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

برای دسترسی به گالری تصاویر باید ازACTION_PICK. استفاده نمایید.

نمونه کد استفاده از گالری عکس:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_GALLERY = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK);
intent.setType("video/*");
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_GALLERY);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_GALLERY:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      /* Next you can show selected image in ImageView */
      videoView1.setVideoURI(data.getData());
      videoView1.start();
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no video selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

برای ضبط کردن فیلم و استفاده از دوربین می توانید از نمونه کد زیر استفاده نمایید:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_CAMERA = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_CAMERA);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_CAMERA:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      videoView1.setVideoURI(data.getData());
      videoView1.start();
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no video selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

برای استفاده از گالری قبلا گفته بودیم که از ACTION_PICK استفاده نماییم ولی دیگر این قابل استفاده نیست و ما از ACTION_GET_CONTENT استفاده می نماییم.

نمونه کد آن به صورت زیر است:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_GALLERY = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
intent.setType("audio/*");
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_GALLERY);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_GALLERY:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      Toast.makeText(this, data.getDataString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no audio selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

برای استفاده از میکروفون ازMediaStore.Audio.Media.RECORD_SOUND_ACTION  استفاده نمایید.

نمونه کد استفاده از میکروفون به صورت زیر خواهد بود:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_MICRO = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(MediaStore.Audio.Media.RECORD_SOUND_ACTION);
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_MICRO);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_MICRO:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      Toast.makeText(this, data.getDataString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no audio selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

هر فایلی که داخل SD باشد پیشنهاد می کنم که از */* استفاده نشود و به جای آن ازfile/* استفاده شود.

نمونه کد برای استفاده از به صورت زیر است:

/* This constant is just identifier for onActivityResult */
/* Place it inside Activity's class */
final int REQ_FROM_DEFFM = 0; 

/* Place it inside any Activity's method where you need show a capturing activity */
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
intent.setType("file/*");
this.startActivityForResult(intent, REQ_FROM_DEFFM);

/* Place it inside Activity's class */
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  switch (requestCode) {
  case REQ_FROM_DEFFM:
    
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
      
      /* Absolute File Path */
      Toast.makeText(this, data.getDataString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      
    } else {
      Toast.makeText(this,
          "Canceled by user, no file selected.",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    
    break;
  }
}

 

دانلود نسخه ی PDF این مطلب