نحوه خواندن فایل csv در MVC

در این مقاله قصد داریم در مورد خواندن فایل csv و چگونگی خواندن آن با کمک linqto csv و بدون کمک linqto csv یک فایل را نمایش دهیم.

نحوه خواندن فایل csv در MVC

دو روش برای خواندن داده ها از فایل csv وجود دارد:

1-خواندن فایل csv بدون هیچ کتابخانه خاص

2-خواندن فایل csv با استفاده از linq to csv

در مورد فایل csv هر خط از فایل یک رکورد است و هر رکورد یک سری اطلاعات دارد.

به عنوان مثال یک نمونه از فایل csv:

Names,Dates
Name 1,12/12/2015
Name 2,12/11/2015

کاربر باید بین دو روش استفاده از csv یکی را انتخاب نماید یا از کتابخانه csv استفاده کنند و یا اینکه از کتابخانه csv استفاده نکند.

وقتی که بر روی دکمه کلیک می نمایید یک دکمه برای ارسال یک درخواست http به سرور است که به تجزیه و تحلیل فایل csv می پردازد.

در این نرم افزار رکورد اول به عنوان هدر سایت قرار می گیرد.

در زیر برای پیاده سازی متد از کد زیر استفاده می نماییم:

public IEnumerable<Person> Method1(string fileSrc, char sep)
   {  //Without using LinqToCsv lib
     var list = new List<Person>();
     var reader = new StreamReader( fileSrc );
     bool header = true;
     while (!reader.EndOfStream)
     {
       //get the first line
       var line = reader.ReadLine();
       //specify the separator line
       //Split : string is separated by a delimiter  to form a table as result
       var values = line.Split(sep);
       Person person = new Person();
       person.Name = values[0];
       person.Date = values[1];
       if(header == true)
       { //escape first line
         header = false;
       }
       else
       {
         list.Add(person);
       }
     }
     return list.AsEnumerable();
   }

ویرایش فایل csv  با استفاده از یک ویرایشگر

زمانی که برنامه با خطا مواجه شود :

برای کار کردن حتما باید dll مربوطه را به آن اضافه نمایید:

Microsoft.VisualBasic.FileIO.TextFieldParser

اول از همه باید  TextFieldParse اضافه کنیم، پس حتما کتابخانه Microsoft.VisualBasic را اضافه نمایید.

public IEnumerable<Person> Method1(string fileSrc, string sep)
    {  //Without using LinqToCsv lib
      var list = new List<Person>();
      bool header = true;
      using (TextFieldParser parser = new TextFieldParser(fileSrc))
      {
        parser.TextFieldType = Microsoft.VisualBasic.FileIO.FieldType.Delimited;
        //specify the delimiter
        parser.SetDelimiters(sep);
        while (!parser.EndOfData)
        {
          //read Fileds
          string[] fields = parser.ReadFields();
          //Processing row
          if (header == true)
          { //escape first line
            header = false;
          }
          else
          {
            Person person = new Person();
            person.Name = fields[0];
            person.Date = fields[1];
            list.Add(person);
          }
        }
      }
      return list.AsEnumerable();
    }

حالا با استفاده از کتابخانه Linq To csv

اول باید کتابخانه را اضافه نماییم.

پیاده سازی

public IEnumerable<Person> Method2(string fileSrc, char sep)
  { //Using LinqToCsv lib
    CsvFileDescription inputFileDescription = new CsvFileDescription
    {
      SeparatorChar = sep,//specify the separator line
      FirstLineHasColumnNames = true //Header is in the first line
    };
    CsvContext csvContext = new CsvContext();
    IEnumerable<Person> list =
      csvContext.Read<Person>(fileSrc, inputFil, Description);
    // Data is now available via variable list.
    return list;
  }

حالا باید کد های html را قرار دهید:

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <form class="form" method="POST" 
    	action="/Home/Index">
      <div class="form-group">
        <label>Choose a method :</label>
        <br>
        <input type="radio" name="method" 
        value="0" checked /> 
				Method 1 : without LinqToCSV lib<br>
        <input type="radio" name="method" 
        value="1" /> Method 2 : LinqToCSV lib
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" 
        class="form-control btn btn-default" 
        	value="Start parsing" />
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
<hr>
<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
     <label>Parsing result :</label>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-sm-4">
    <table class="table">
      @if (@Model != null)
      {
        @Html.Raw("<thead><th>Names</th>
        <th>Dates</th></thead><tbody>");
        foreach (var elem in @Model as IEnumerable
        <WebApplicationReadingCSVFile.Models.Person>)
         {
           @Html.Raw("<tr ><td>" + 
           @elem.Name + "</td><td>" + 
           @elem.Date + "</td></tr>");
         }
        @Html.Raw("</tbody>");
      }
    </table>
  </div>
  <div class="col-sm-8"></div>
</div>

نوشتن کد های مربوط به c# asp.net mvc:

public class Person
 {
   //CsvColumn is key word used by LinqToCSV
   //CsvColumn : specify the Name of Header and the index of column
   [CsvColumn(Name = "Names", FieldIndex = 1)]
   public string Name { get; set; }
   [CsvColumn(Name = "Dates", FieldIndex = 2)]
   public string Date { get; set; }
 }

مرحله ی بعدی نوشتن متد action result است:

public ActionResult Index()
 {
  //get the selected radio value
  string method = Request.Params["method"];
  char sep = ';';
  //initialize list
  IEnumerable<Person> list = new List<Person>();
  if (method != null && method != "")
   {
    //Get Server Path of CSV file
    string fileSrc = Server.MapPath("~/Content/Files/CsvFile.csv");
    //Build Result
    if (method == "0")
    {
      list = Method1(fileSrc, sep);
    }
    else{
      list = Method2(fileSrc, sep);
    }
    //return the list as Enumerable
   }
   return View(list);
 }

خروجی:

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب