ساخت یک برنامه دوربین ساده در Xamarin

در این مقاله، در تکنولوژی زامارین، یک برنامه دوربین می نویسیم (که کاملا مشابه دوربین اصلی دستگاه عمل می کند) و تصاویر گرفته شده با استفاده از این دوربین را در تصاویر گالری نمایش می دهیم .

ساخت یک برنامه دوربین ساده در Xamarin

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

مرحله 1- از مسیر زیر، یک پروژه جدیدایجاد کنید.

Visual Studio->New Project->Templates->Visual C#->Android->Blank app

برای پروژه خودتان، یک نام و محل ذخیره سازی انتخاب کنید.

مرحله2- از مسیر زیر ، فایل Main.axml را باز کنید.

Solution Explorer-> Project Name->Resources->Layout->Main.axml

بر روی بخش Design View کلیک کنید

مرحله3- به نوار ابزار بروید و یک دکمه و یک ImageView به درون صفحه بکشید و بیاورید.

مرحله4 - بر روی نام پروژه، کلیک راست کرده و گزینه Add->Class را بزنید. در پنجره جدیدی که باز می شود، class را انتخاب کرده و نام آن را BitmapHelpers.cs بگذارید.

مرحله 5 - به کلاس BitmapHelpers.cs بروید. این کلاس، سایز تصاویر را کاهش می دهد و به این ترتیب، میزان استفاده از حافظه را متعادل می کند. از این کلاس برای محاسبه ی ratio مربوط به یک تصویر استفاده می کنیم.

کد #C

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Text; 
  using Android.App; 
  using Android.Content; 
  using Android.OS; 
  using Android.Runtime; 
  using Android.Views; 
  using Android.Widget; 
  using Android.Graphics; 
  using Android.Graphics.Drawables; 
  namespace Camera { 
    public static class BitmapHelpers { 
      /// This method will recyle the memory help by a bitmap in an ImageView 
      public static void RecycleBitmap(this ImageView imageView) { 
          if (imageView == null) { 
            return; 
          } 
          Drawable toRecycle = imageView.Drawable; 
          if (toRecycle != null) { 
            ((BitmapDrawable) toRecycle).Bitmap.Recycle(); 
          } 
        } 
        /// Load the image from the device, and resize it to the specified dimensions. 
      public static Bitmap LoadAndResizeBitmap(this string fileName, int width, int height) { 
        // First we get the the dimensions of the file on disk 
        BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options { 
          InPurgeable = true, 
            InJustDecodeBounds = true 
        }; 
        BitmapFactory.DecodeFile(fileName, options); 
        // Next we calculate the ratio that we need to resize the image by 
        // in order to fit the requested dimensions. 
        int outHeight = options.OutHeight; 
        int outWidth = options.OutWidth; 
        int inSampleSize = 1; 
        if (outHeight > height || outWidth > width) { 
          inSampleSize = outWidth > outHeight ? outHeight / height : outWidth / width; 
        } 
        // Now we will load the image and have BitmapFactory resize it for us. 
        options.InSampleSize = inSampleSize; 
        options.InJustDecodeBounds = false; 
        Bitmap resizedBitmap = BitmapFactory.DecodeFile(fileName, options); 
        return resizedBitmap; 
      } 
    } 
  } 

مرحله 6 - به مسیر Solution Explorer-> Project Name->Resources-> MainActicity.cs بروید و فضای نام زیر را اضافه کنید.

using Android.Provider; 
using Java.IO; 
using Android.Graphics; 
using Android.Content.PM; 
using Uri = Android.Net.Uri; 
using System.Collections.Generic;

مرحله 7- ابتدا مطابق زیر، دکمه و متغیرهای مربوط به تصویر را تعریف کرده و سپس Oncreate() را باز کنید.

کد #C

  Button BtnTakeImg; 
  ImageView ImgView; 
  public static File _file; 
  public static File _dir; 
  protected override void OnCreate(Bundle bundle) 
  { 
    base.OnCreate(bundle); 
    // Set our view from the "main" layout resource 
    SetContentView(Resource.Layout.Main); 
    if (IsThereAnAppToTakePictures()) { 
      CreateDirectoryForPictures(); 
      BtnTakeImg = FindViewById < Button > (Resource.Id.btntakepicture); 
      ImgView = FindViewById < ImageView > (Resource.Id.ImgTakeimg); 
      BtnTakeImg.Click += TakeAPicture; 
    } 
  } 

مرحله 8 - ما همچنین IsThereAnAppToTakePictures()  و CreateDirectoryForPictures() را ایجاد می کنیم.

مرحله 9 - در اینجا از createDirectoryForPictures() برای ایجاد یک پوشه جداگانه برای تصاویر مان استفاده کرده ایم. IsThereAnAppToTakePictures() برای هدایت به مسیر Android Camera ایجاد شده است.

کد #C

  private void CreateDirectoryForPictures() { 
    _dir = new File(Android.OS.Environment.GetExternalStoragePublicDirectory(Android.OS.Environment.DirectoryPictures), "C#Corner"); 
    if (!_dir.Exists()) { 
      _dir.Mkdirs(); 
    } 
  } 
  private bool IsThereAnAppToTakePictures() { 
    Intent intent = new Intent(MediaStore.ActionImageCapture); 
    IList < ResolveInfo > availableActivities = PackageManager.QueryIntentActivities(intent, PackageInfoFlags.MatchDefaultOnly); 
    return availableActivities != null && availableActivities.Count > 0; 
  } 
  private void TakeAPicture(object sender, EventArgs eventArgs) { 
    Intent intent = new Intent(MediaStore.ActionImageCapture); 
    _file = new File(_dir, string.Format("Image_{0}.jpg", Guid.NewGuid())); 
    intent.PutExtra(MediaStore.ExtraOutput, Uri.FromFile(_file)); 
    StartActivityForResult(intent, 102); 
  } 
  protected override void OnActivityResult(int requestCode, Result resultCode, Intent data) { 
    if (requestCode == 102 && resultCode == Result.Ok) { 
      // make it available in the gallery 
      Intent mediaScanIntent = new Intent(Intent.ActionMediaScannerScanFile); 
      Uri contentUri = Uri.FromFile(_file); 
      mediaScanIntent.SetData(contentUri); 
      SendBroadcast(mediaScanIntent); 
      //Converstion Image Size 
      int height = ImgView.Height; 
      int width = Resources.DisplayMetrics.WidthPixels; 
      using(Bitmap bitmap = _file.Path.LoadAndResizeBitmap(width, height)) { 
        //View ImageView 
        ImgView.RecycleBitmap(); 
        ImgView.SetImageBitmap(bitmap); 
        //Upload Image in Database 
      } 
    } 
  } 

مرحله 10- در نهایت، مطابق زیر مجوز های لازم را در AndroidManifest.XML تنظیم کنید. 

  <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />  

مرحله 11- برنامه را اجرا کنید تا بتوانید خروجی را ببینید.

بعد از اجرای برنامه ، می توانید تصاویری که گرفتید را در گالری مشاهده نمایید.

دوره های آموزشی زامارین 

دوره برنامه نویسی اندروید با سی شارپ ( Xamarin )

آموزش متریال دیزاین در زامارین

آموزش Xamarin Forms

دوره Xamarin Form پیشرفته

فایل های ضمیمه