نحوه مشاهده ی لیست مخاطبین تلفن همراه در Xamarin

در این مقاله، نحوه مشاهده ی لیست مخاطبین تلفن همراه در Xamarin را خواهیم آموخت. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

نحوه مشاهده ی لیست مخاطبین تلفن همراه در Xamarin

برای ساخت برنامه، مراحل زیر را انجام دهید:

گام1- از مسیر File-->  New-->  Project یک پروژه جدید ایجاد کنید . 

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید. 

گام 3

سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4

فایل Main.axml را به ContactItemView.axml تغییر نام بدهید.

گام 5 

در این گام، کدهای مربوط به TextView را مطابق زیر در صفحه ContactItemView.axml وارد نمایید. 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:padding="15dip" /> 

گام 6

حالا به صفحه ی MainActivity.cs page بروید و کدهای زیر را در آن وارد نمایید .

  using Android.Provider; 
  using System.Collections.Generic; 
  public class MainActivity : ListActivity 

مرحله 7

و سپس کدهای زیر را نیز برای اجرای برنامه وارد نمایید. 

public class MainActivity: ListActivity { 
  protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
    base.OnCreate(bundle); 
    var uri = ContactsContract.Contacts.ContentUri; 
    string[] projection = { 
      ContactsContract.Contacts.InterfaceConsts.Id, 
      ContactsContract.Contacts.InterfaceConsts.DisplayName 
    }; 
    var cursor = ManagedQuery(uri, projection, null, null, null); 
    var contactList = new List < string > (); 
    if (cursor.MoveToFirst()) { 
      do { 
        contactList.Add(cursor.GetString(cursor.GetColumnIndex(projection[1]))); 
      } while (cursor.MoveToNext()); 
    } 
    ListAdapter = new ArrayAdapter < string > (this, Resource.Layout.ContactItemView, contactList); 
  } 
}

مرحله 8 

در این مرحله، باید مجوز و دسترسی لازم را به برنامه بدهید. 

به مسیر  Solution Explorer--> Properties-->Right click-->Open بروید.

سپس به قسمت ndroid Manifest-->Required Permissions- بروید و گزینه ی READ_CONTACTS را علامت بزنید تا برنامه بتواند به مخاطبین شما دسترسی داشته باشد. 

حالا می توانید برنامه را اجرا کنید تا خروجی را ببینید. 

آموزش زامارین

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب