نحوه استفاده از RatingBar در Xamarin

در این مقاله، نحوه استفاده از RatingBar در تکنولوژی Xamarin را خواهیم آموخت. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

نحوه استفاده از RatingBar در Xamarin

برای ساخت برنامه، مراحل زیر را انجام دهید:

گام1- از مسیر File-->  New-->  Project یک پروژه جدید ایجاد کنید . 

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید. 

گام 3

سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4 

سپس به پنجره ی Toolbox  بروید و یک Rating bar را به داخل صفحه بکشید و بیاورید. 

گام 5

حالا به پنجره ی properties  بروید و id  را مطابق زیر در آن تغییر بدهید. 

گام 6

سپس دو ویژگی زیر را نیز در آن تنظیم کنید. 

گام 7

سپس به صفحه ی Main.axml بروید . تغییرات زیر را در آن اعمال کنید. 

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:minWidth="25px" 
    android:minHeight="25px"> 
  <RatingBar 
    android:id="@+id/ratingbar" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:numStars="5" 
    android:stepSize="1.0" /> 
  </LinearLayout> 

گام 8

سپس به صفحه MainActivity.cs بروید و کدهای زیر را در داخل بخش OnCreate() بنویسید. 

  protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
    base.OnCreate(bundle); 
    // Set our view from the "main" layout resource 
    SetContentView(Resource.Layout.Main); 
    RatingBar ratingbar = FindViewById < RatingBar > (Resource.Id.ratingbar); 
    ratingbar.RatingBarChange += (o, e) => { 
      Toast.MakeText(this, "Your Rating: " + ratingbar.Rating.ToString(), ToastLength.Short).Show(); 
    }; 
  } 

حالا از برنامه اجرا بگیرید تا خروجی آن را ببینید. 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید