ساخت floating action menu با استفاده از متریال در اندروید

در این مقاله می خواهیم با استفاده از دکمه ی شناور زمانی که آن را می زنیم دکمه ها باز می شود و هر کدام با زدن روی دکمه به صفحه مورد نظر برود یا یک پیغام نشان بدهد و دوباره با زدن ضربدر این منوی آبشاری بسته شود.

ساخت floating action menu با استفاده از متریال در اندروید

ابتدا پروژه را باز نمایید و داخل Build.gradle را باز نمایید:

کد زیر را داخل فایل gradle بنویسید:

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])

  testCompile 'junit:junit:4.12'

  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.4.0'

  compile 'com.github.clans:fab:1.6.4'
}

به صورت زیر خواهد بود:

در کلاس main قطعه کد زیر را قرار دهید:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;
import com.github.clans.fab.FloatingActionButton;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  FloatingActionButton menu1,menu2,menu3 ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    menu1 = (FloatingActionButton)findViewById(R.id.subFloatingMenu1) ;
    menu2 = (FloatingActionButton)findViewById(R.id.subFloatingMenu2) ;
    menu3 = (FloatingActionButton)findViewById(R.id.subFloatingMenu3) ;

    menu1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        Toast.makeText(MainActivity.this , " Alarm Icon clicked ", Toast.LENGTH_LONG).show();

      }
    });

    menu2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        Toast.makeText(MainActivity.this , "BackUp Icon clicked", Toast.LENGTH_LONG).show();

      }
    });

    menu3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        Toast.makeText(MainActivity.this , "Settings Icon clicked", Toast.LENGTH_LONG).show();

      }
    });


  }
}

و در قسمت xml هم قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:fab="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  fab:context="com.android_examples.floatingactionmenu_android_examplescom.MainActivity">

  <com.github.clans.fab.FloatingActionMenu
    android:id="@+id/FloatingActionMenu1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    fab:menu_fab_size="normal"
    fab:menu_showShadow="true"
    fab:menu_shadowColor="#66000000"
    fab:menu_shadowRadius="4dp"
    fab:menu_shadowXOffset="1dp"
    fab:menu_shadowYOffset="3dp"
    fab:menu_colorNormal="#DA4336"
    fab:menu_colorPressed="#E75043"
    fab:menu_colorRipple="#99FFFFFF"
    fab:menu_animationDelayPerItem="50"
    fab:menu_icon="@drawable/fab_add"
    fab:menu_buttonSpacing="0dp"
    fab:menu_labels_margin="0dp"
    fab:menu_labels_showAnimation="@anim/fab_slide_in_from_right"
    fab:menu_labels_hideAnimation="@anim/fab_slide_out_to_right"
    fab:menu_labels_paddingTop="4dp"
    fab:menu_labels_paddingRight="8dp"
    fab:menu_labels_paddingBottom="4dp"
    fab:menu_labels_paddingLeft="8dp"
    fab:menu_labels_padding="8dp"
    fab:menu_labels_textColor="#FFFFFF"
    fab:menu_labels_textSize="14sp"
    fab:menu_labels_cornerRadius="3dp"
    fab:menu_labels_colorNormal="#333333"
    fab:menu_labels_colorPressed="#444444"
    fab:menu_labels_colorRipple="#66FFFFFF"
    fab:menu_labels_showShadow="true"
    fab:menu_labels_singleLine="false"
    fab:menu_labels_ellipsize="none"
    fab:menu_labels_maxLines="-1"
    fab:menu_labels_style="@style/YourCustomLabelsStyle"
    fab:menu_labels_position="left"
    fab:menu_openDirection="up"
    fab:menu_backgroundColor="@android:color/transparent"
    fab:menu_fab_label="your_label_here"
    fab:menu_fab_show_animation="@anim/my_show_animation"
    fab:menu_fab_hide_animation="@anim/my_hide_animation">

    <com.github.clans.fab.FloatingActionButton
      android:id="@+id/subFloatingMenu1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:src="@mipmap/ic_alarm"
      fab:fab_label="Sub Menu Item 1"
      fab:fab_size="mini" />

    <com.github.clans.fab.FloatingActionButton
      android:id="@+id/subFloatingMenu2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:src="@mipmap/ic_backup"
      fab:fab_label="Sub Menu Item 2"
      fab:fab_size="mini" />

    <com.github.clans.fab.FloatingActionButton
      android:id="@+id/subFloatingMenu3"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:src="@mipmap/ic_settings"
      fab:fab_label="Sub Menu Item 3"
      fab:fab_size="mini" />
  </com.github.clans.fab.FloatingActionMenu>
</RelativeLayout>

خروجی کار به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه