مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

دستور Restore ازSqlServer

پنج شنبه, 20 مهر 1396 16:26

دستور Restore ازSqlServer

با سلام خدمت دوستان عزیز

برای بازیابی دیتابیس از SqlServer کدی نوشتم اما نمیشه که نمیشه...


        con = new SqlConnection("Server=AHMAD; Database=Payamak; integrated security=true");
        cmd = new SqlCommand("use[master];restore database[Payamak] from disk= N'"+txtPath.Text+"' with nounload", con);        
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();

پنج شنبه, 20 مهر 1396 17:09
کسانی که از این پست تشکر کرده اند : #ahmadreza,
دوشنبه, 24 مهر 1396 20:03

تشکر مهندس عزیز بازهم Restore کار نمیکنه اینجوری نوشتم:


      string databaseName = "Payamak";
      string fileName = txtPath.Text;

      res.Action = RestoreActionType.Database;
      res.Devices.AddDevice(fileName, DeviceType.File);        
      res.Database = databaseName;

      this.progressBar1.Value = 0;
      this.progressBar1.Maximum = 100;
      this.progressBar1.Value = 10;

      ServerConnection connection = new ServerConnection("AHMAD");
      ////To Avoid TimeOut Exception   
      Server sqlServer = new Server(connection);
      //sqlServer.ConnectionContext.StatementTimeout = 100;
      //Database db = sqlServer.Databases[databaseName];
      //res.PercentCompleteNotification = 10; 
      res.ReplaceDatabase = true;
      // res.PercentComplete += new PercentCompleteEventHandler(ProgressEventHandler);
      res.SqlRestore(sqlServer);

پنج شنبه, 27 مهر 1396 17:30

سلام  بالاخره انجام شد با این کد:


      try
      {
        ServerConnection connection = new ServerConnection(".");
          
        Server sqlServer = new Server(connection);
        sqlServer.ConnectionContext.StatementTimeout = 100;
        Database db = sqlServer.Databases["Payamak"];
        if (db!=null )
        {
          sqlServer.KillAllProcesses("Payamak");
        }
        string dbpath = Path.Combine(db.PrimaryFilePath, "Payamak.mdf");
        string logoath = Path.Combine(db.PrimaryFilePath,"Payamak_log.mdf");
        Restore res = new Restore();
        BackupDeviceItem deviceitem = new BackupDeviceItem(txtPath.Text,DeviceType.File);
        res.Devices.Add(deviceitem);
        res.Action = RestoreActionType.Database;
        res.Database = db.Name;
        res.ReplaceDatabase = true;
        res.SqlRestore(sqlServer);
        db = sqlServer.Databases["Payamak"];
        db.SetOnline();
        sqlServer.Refresh();
        db.Refresh();
 

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : ایمان مدائنی,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید