مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

تبدیل کلاس به یک کلاس Generic

شنبه, 05 اسفند 1396 08:13

تبدیل کلاس به یک کلاس Generic

سلام

چگونه می توانم کلاس زیر را تبدیل به یک کلاس Generic  کنم

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace WebApplication11.Helpers
{
  public static class CookieHelper
  {
    public static void AddCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName, string value)
    {
      httpContextBase.AddCookie(cookieName, value, DateTime.Now.AddDays(30));
    }

    public static void RemoveCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName)
    {
      var cookie = new HttpCookie(cookieName)
      {
        Expires = DateTime.Now.AddDays(-1)
      };
      httpContextBase.Response.Cookies.Set(cookie);
    }

    public static void UpdateCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName, string value, bool httpOnly = false)
    {
      var cookie = new HttpCookie(cookieName)
      {
        Value = httpContextBase.Server.UrlEncode(value),
        HttpOnly = httpOnly
      };
      httpContextBase.Response.Cookies.Set(cookie);
    }
    public static void AddCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName, string value, DateTime expires, bool httpOnly = false)
    {
      var cookie = new HttpCookie(cookieName)
      {
        Expires = expires,
        Value = httpContextBase.Server.UrlEncode(value),// For Cookies and Unicode characters
        HttpOnly = httpOnly
      };
      httpContextBase.Response.Cookies.Add(cookie);
    }

    public static string GetCookieValue(this HttpContextBase httpContext, string cookieName)
    {
      var cookie = httpContext.Request.Cookies[cookieName];
      if (cookie == null)
        return string.Empty; //cookie doesn't exist

      // For Cookies and Unicode characters
      return httpContext.Server.UrlDecode(cookie.Value);
    }
  }
}

باتشکر

شنبه, 05 اسفند 1396 09:21

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید