مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

چطور میشه با java به mysqlمتصل شد؟

پنج شنبه, 24 اسفند 1396 21:48

چطور میشه با java به mysqlمتصل شد؟

دوسنان بنده کد های مربوط به اتصل جاوا به mysqlرو توی یک کلاس جداگانه در محیط  IDE netbbeans8.0.2 به این صورت نوشتم و کتاب خونه mysql رو هم اضافه کرده ام 

                                                                                         ;*.import java.sql
                                                                                 }public class Database
                                                                  }  ( public void select( String sql
        
                                                                                                               try
                                                                                                                   }
                                                     ;("Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver
                                             ;"String url="jdbc:mysql://localhost:3306/test
                                                                                       ;"String user="root
                                                                                  ;"String pass="123456
          ;(Connection connect=DriverManager.getConnection(url, user, pass
                                                ;()Statement show=connect.createStatemen
                                              ;(ResultSet showinfo=show.executeQuery(sql
                     ;()ResultSetMetaData showinforesult=showinfo.getMetaData
                                  ;()int columncount=showinforesult.getColumnCount
                                                    ;( به بانک اطلاعات متصل شدید) System.out.print 

                                            ; ()(while(showinfo.next    
                  ;[Object[]data=new Object[columncount
                             } (++for (int i=0;i<columncount;i

                              ;(data[i] = showinfo.getString(i+1
                                       ;( [ System.out.println(data[i

                                                                                      } catch (Exception e){
            
                                                 ;( "به بانک اطاعات متصل نشدید ") System.out.print    
        
                                                                                                                     }
                                                                                                                       }
    
                                                                                                  }

و در کلاس main  یک jfrme هست اینو نوشتم 

                                                         }( []public static void main(String args
                                                                   ;()Database test=new Database
                                        ";String sql="select * from properties of student
                                                                                             ;(test.select(sql

اما پیغام میده به بانک اطلاعات متصل نشدی لطفا کمک کنید 

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید