مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

اضافه کردن تصویر کاربر به فرم ثبت مشخصات

پنج شنبه, 27 اردیبهشت 1397 04:42

اضافه کردن تصویر کاربر به فرم ثبت مشخصات

سلام جناب مهندس وقت شما بخیر.یک فرم دارم به شکل زیر میخوام قسمتی رو اضافه کنم تو فرم که کاربر زمان ثبت مشخصات عکس رو هم بتونه اضافه بکنه.توی دیتابس یک Image ساختم ولی نمیدونم دستور اضافه شدن عکس رو چطوری بدم.ممنون میشم راهنمایی کنید از روی کدهای خودم

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

public partial class AdminPages_AddUserPage : System.Web.UI.Page
{
  public string StringConnection = "Data Source=.;Initial Catalog=phone;User ID=phone;Password=sa";

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    ErrorLabel.Visible = false;
    SuccessLabel.Visible = false;
  }
  private bool AddUser( string ID, string Pass, string Name, string Family, string Codepers, bool IsAdmin, bool IsActive)
  { 

    try
    {
      
      SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(StringConnection);
      SqlCommand cmd = new SqlCommand();
      cmd.Connection = sqlcon;
      cmd.CommandType = CommandType.Text;
      cmd.CommandText = "Insert Into Users (ID,Pass,IsAdmin,IsActive,Name,Family,Codepers) Values (@ID,@Pass,@IsAdmin,@IsActive,@Name,@Family,@Codepers)";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", ID);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Pass", Pass);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@IsAdmin", IsAdmin);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@IsActive", IsActive);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Name", Name);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Family", Family);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Codepers", Codepers);
      sqlcon.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      sqlcon.Close();
      return true;
    }
    catch
    {
      return false;
    }
  }
  
 
  protected void BtnReg_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    
    bool t;
    if (RBAdmin.Checked)
      t = true;
    else
      t = false;
    bool t1;
    if (IsActive.Checked)
      t1 = true;
    else
    t1 = false;

    if (AddUser( TboxUserName.Text, TBoxPass.Text, TBoxName.Text, TBoxFamily.Text, TBoxCodepers.Text, t, t1))
    {
      SuccessLabel.Visible = true;
    }
    else
    {
      ErrorLabel.Visible = true;
    }
    //Insert record here.
 
      //Display success message.
      string message = "اطلاعات با موفقیت ذخیره شد";
      string script = "window.onload = function(){ alert('";
      script += message;
      script += "')};";
     
      ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "SuccessMessage", script, true);
      
    }
  
  protected void RBAdmin_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  //public object IsActive { get; set; }
}

پنج شنبه, 27 اردیبهشت 1397 09:10

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید