مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ارسال یه فایل باینتری به web api

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 15:10

ارسال یه فایل باینتری به web api

سلام

من یه web api نوشتم و از طریق یه برنامه تحت ویندوز به اون وصل میشم و یک سری کار انجام میدم. در حالتی نیاز دارم که یک فایل رو به این web api ارسال کنم. ولی همیشه null دریافت میکنه.لطفا کمک کنید

web api

 [HttpGet]
    public bool insertMaliPic(string year, byte[] bfile, string docname, string sanad, string atf)
    {
      bool res;
      OracleConnection conn = new OracleConnection();
      conn.ConnectionString = "Data Source=orcl;User ID=omran;password=omran";
      conn.Open();

      OracleCommand oCmd = new OracleCommand();
      oCmd.Connection = conn;
      year = ("20" + (year + "01"));
      if (docname.Contains("Thumbs.db"))
      {
        return false;
      }

      string name = docname;
      while (name.Contains(@"\"))
      {
        int ind = name.IndexOf(@"\");
        name = name.Remove(0, (ind + 1));
      }

      try
      {
        if ((sanad == ""))
        {
          sanad = " is null";
        }
        else
        {
          sanad = ("='" + (sanad + "'"));
        }

        if ((atf == ""))
        {
          atf = " is null";
        }
        else
        {
          atf = ("='" + (atf + "'"));
        }

        oCmd.CommandText = ("select t.docid from tabdoc t where t.pparentid='"+ year + "' and t.keyword1 "+ sanad + " and t.keyword2 " + atf + "");
        string docid = oCmd.ExecuteScalar().ToString();
        string back;
        back = System.IO.Path.GetExtension(docname);
        if (((back.ToUpper() == ".TIFF") || ((back.ToUpper() == ".TIF") || ((back.ToUpper() == ".JPG") || (back.ToUpper() == ".JPEG")))))
        {
          name = name.ToUpper();
          name = name.Replace(".TIFF", "").Replace(".TIF", "").Replace(".JPG", "").Replace(".JPEG", "").ToString();
          oCmd.CommandText = "insert into tabimage ";
          oCmd.CommandText += " (imgid, docid, image, imagename)";
          oCmd.CommandText = oCmd.CommandText + " values (IMGESEQ.NEXTVAL," + docid + ", :image, '" + name + "')";
          oCmd.Parameters.Add("image", OracleType.Blob);
          oCmd.Parameters["image"].Value = bfile;
          oCmd.ExecuteNonQuery();
        }
        else
        {
          oCmd.CommandText = "insert into tabimage ";
          oCmd.CommandText += " (imgid, docid, image, imagename,TTYPE)";
          oCmd.CommandText = oCmd.CommandText + " values (IMGESEQ.NEXTVAL," + docid + ", :image, '" + name + "','" + back + "')";
          oCmd.Parameters.Add("image", OracleType.Blob);
          oCmd.Parameters["image"].Value = bfile;
          oCmd.ExecuteNonQuery();
        }

        res = true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        res = false;
      }

      return res;
    }

نحوه ارسال فایل و استفاده از  web api

byte[] bFile = null;
            bFile = System.IO.File.ReadAllBytes(imgdt.Rows[i][0].ToString());
            if ((status == 0))
            {
              if ((imgdt.Rows[i][0].ToString().Replace(dirdt.Rows[dirid][0].ToString(), "").ToUpper().Replace(" ", "").Contains(".TIF") || (imgdt.Rows[i][0].ToString().ToUpper().Replace(" ", "").Contains(".JPG") || (imgdt.Rows[i][0].ToString().ToUpper().Replace(" ", "").Contains(".JPEG") || (imgdt.Rows[i][0].ToString().ToUpper().Replace(" ", "").Contains(".TIFF") || imgdt.Rows[i][0].ToString().ToUpper().Replace(" ", "").Contains(".PDF"))))))
              {
                //insertMaliPic(sanaddate.PDateText.Substring(2, 2).ToString(), bFile, imgdt.Rows[i][0].ToString(), sanadno.Text, atfno.Text);
                URI = "http://localhost:1808/api/Docs/insertMaliPic?year=" + sanaddate.Value.Substring(2, 2).ToString() + "&bfile=" + bFile + "&docname=" + imgdt.Rows[i][0].ToString() + "&sanad=" + sanadno.Text + "&atf=" + atfno.Text;
                using (var client = new HttpClient())
                {
                  using (var response = await client.GetAsync(URI))
                  {
                    if (response.IsSuccessStatusCode)
                    {
                      var useripJsonString = await response.Content.ReadAsStringAsync();
                      res = bool.Parse(JsonConvert.DeserializeObject(useripJsonString).ToString());
                    }
                  }
                }
              }

            }

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 16:33

کسی نمیتونه کمک کنه؟

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 17:23

دوستان لطفا کمک کنید به شدت نیاز دارم به این موضوع

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 17:47

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید