مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در پر شدن آرایه

ﺳﻪ شنبه, 16 مرداد 1397 14:20

مشکل در پر شدن آرایه

با سلام

کد زیر را نوشتم:

talash.Models.XamModel.BarnameKellasiStudent b = new XamModel.BarnameKellasiStudent();
        List<talash.Models.XamModel.BarnameKellasiStudent> barname = new List<XamModel.BarnameKellasiStudent>();
 for (int ii = 0; ii < roz.Count(); ii++)
            for (int j = 0; j < time.Count(); j++)
            {
              int rozid = roz.ToArray()[ii].RoozID;
              int timeid = time.ToArray()[j].TimeID;
              var selectClass = from cl in talassh.Tbl_ClasseDars
                       join d in talassh.Tbl_Doros on cl.DarsID equals d.DarsID
                       join t in talassh.Tbl_Time on cl.TimeID equals t.TimeID
                       join r in talassh.Tbl_Rooz on cl.RoozID equals r.RoozID
                       where cl.TimeID == timeid && cl.RoozID == rozid && cl.BranchID == branchid && cl.SalID == salid
                       select new { d.DarsName,r.RoozName,t.TimeName,t.Title };

              if (selectClass.Count() > 0)
              {
                b.DarsName = selectClass.FirstOrDefault().DarsName;
                b.RoozName = selectClass.FirstOrDefault().RoozName;
                b.TimeName = selectClass.FirstOrDefault().TimeName;
                b.Title = selectClass.FirstOrDefault().Title;
                barname.Add(b);
              }


            }

اما همه مقادیر آرایه با آخرین مقدار پر می شود.

لطفا راهنمایی نمایید

با تشکر

ﺳﻪ شنبه, 16 مرداد 1397 16:57

b را داخل حلقه new کنید 

ارسال پاسخ برای این تاپیک