مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

استفاده از عکس در دکمه های صفحه اصلی

شنبه, 07 مهر 1397 09:33

استفاده از عکس در دکمه های صفحه اصلی

سلام میخوام صفحه اصلی برنامم دکمه هاش با عکس باشه . اما نمیدونم چرا بهم میرییزه؟  یعنی رو صفحه موبایل خودم خوب هست اما روی تبلت و اینها جمع میشه یا رو گوشی های دیگه سایزش تغییر میکنه. سوالم این هست که ایا دلیلش این هست که باید من چهار سایز عکس درست کنم و توی پوشه های drawble ها بزارم؟ یا مشکل چیز دیگه اس هست.

شنبه, 07 مهر 1397 11:55

باید سایز هاشون رو بر اساس وزن بدید 

weight 

از عدد 10 شروع کنید 

مثلا 3 تا دارید به هر کدام 3 بدید 

دوشنبه, 09 مهر 1397 11:49

 این گزینه را توی <image پیدا نمی کنم. من این کد را نوشتم

 <ScrollView>
    <StackLayout>
      <StackLayout>
        <Grid BackgroundColor="White" ColumnSpacing="0" x:Name="gr" HeightRequest="530" >
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="496*" />
            <RowDefinition Height="504*" />

          </Grid.RowDefinitions>
          <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="607*" />
            <ColumnDefinition Width="393*" />

          </Grid.ColumnDefinitions>

          <Grid Grid.Column="0" Grid.Row="0" ColumnSpacing="0" RowSpacing="0" >

            <cards:CarouselView 
  ItemsSource="{Binding PicAsliList}"
  SelectedIndex="{Binding TablePictureAsliPosition}"
              SlideShowDuration="10000" 
              SwipeThresholdTime="20" 
              SelectedItem="{Binding TablePictureAsliCode}"
             x:Name="crvw" 
             >
              <cards:CarouselView.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                  <Grid>
                    <Grid.RowDefinitions>
                      <RowDefinition Height="*"/>
                      <RowDefinition Height="Auto"/>
                    </Grid.RowDefinitions>
                    <ContentView Grid.Row="0" >
                   <Image  Source="{Binding TablePictureAslipic}" x:Name="crimg"/>
                      

                    </ContentView>
                    <StackLayout Grid.Row="1" BackgroundColor="#80000000" Padding="12">
                      <Label TextColor="White" Text="{Binding TablePictureAsliMatn}" FontSize="16" HorizontalOptions="Center" VerticalOptions="CenterAndExpand"/>
                    </StackLayout>
                  </Grid>
                </DataTemplate>
              </cards:CarouselView.ItemTemplate>

              
            </cards:CarouselView>
         

          </Grid>
          <Grid Grid.Column="1" Grid.Row="0" ColumnSpacing="0" RowSpacing="0" Padding="2" BackgroundColor="White" >
            <Grid.RowDefinitions>
              <RowDefinition Height="250*" />
              <RowDefinition Height="80*" />
              <RowDefinition Height="80*" />
            </Grid.RowDefinitions>
            <Image Grid.Row="0"  
            Source="@Resources/menbar.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Row="0" Opacity="0" x:Name="sokhanrani" Clicked="sokhanrani_Clicked"
            />
            <Image Grid.Row="1" 
                   Source="@Resources/flashcart.png" Aspect="Fill"  />
            <Button Grid.Row="1" Opacity="0" x:Name="flashcart" Clicked="flashcart_Clicked" />

            <Image Grid.Row="2" 
                   Source="@Resources/soalat.png" Aspect="Fill" />

            <Button Grid.Row="2" Opacity="0" x:Name="soalaat" Clicked="soalaat_Clicked"  />

          </Grid>
          <Grid Grid.Row="1" Grid.Column="0" ColumnSpacing="0" RowSpacing="0" BackgroundColor="White">
            <Grid.RowDefinitions>
              <RowDefinition Height="184*" />
              <RowDefinition Height="98*" />
              <RowDefinition Height="174*" />
            </Grid.RowDefinitions>

            <Image Source="@Resources/tazkare.png"  Grid.Row="0" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Row="0" Opacity="0" x:Name="tazkare" Clicked="tazkare_Clicked" />
            <Image Source="@Resources/amoozeshmadahi.png"  Grid.Row="1" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Row="1" Opacity="0" x:Name="amoozehsmadahi" Clicked="amoozehsmadahi_Clicked" />
            <Image  Grid.Row="2" Source="@Resources/hafez.png"  Aspect="Fill"  />
            <Button Grid.Row="2" Opacity="0" x:Name="hafez" Clicked="hafez_Clicked" />
          </Grid>
          <Grid Grid.Row="1" Grid.Column="1" ColumnSpacing="0"  RowSpacing="0" BackgroundColor="White">
            <Grid.RowDefinitions>
              <RowDefinition Height="282*" />
              <RowDefinition Height="80*" />
              <RowDefinition Height="80*" />
            </Grid.RowDefinitions>
            <Image Grid.Row="0" Source="@Resources/madahi.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Row="0" Opacity="0" x:namem="madahi" Clicked="Button_Clicked" />


            <Image Grid.Row="1" Source="@Resources/chakame.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Row="1"  Opacity="0" x:Name="chakame" Clicked="chakame_Clicked" />


            <Image  Grid.Row="2" Source="@Resources/akhbar.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Row="2" Opacity="0" x:Name="akhbar" Clicked="akhbar_Clicked" />

          </Grid>
        </Grid>
      </StackLayout>

      <StackLayout>
        <Grid BackgroundColor="White" HeightRequest="230" RowSpacing="0" >
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="40*" />
            <RowDefinition Height="40*" />
            <RowDefinition Height="40*" />
          </Grid.RowDefinitions>
          <Grid Grid.Row="0" BackgroundColor="White">
            <Image Grid.Row="0" Source="@Resources/salavati.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Row="0" Opacity="0" x:Name="salavati" Clicked="salavati_Clicked" />

          </Grid>
          <Grid Grid.Row="1" BackgroundColor="White">
            <Grid.ColumnDefinitions>
              <ColumnDefinition Width="40*" />
              <ColumnDefinition Width="40*" />
            </Grid.ColumnDefinitions>
            <Image  Grid.Column="0" Source="@Resources/ertebat.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Column="0"  Opacity="0" x:Name="ertebat" Clicked="ertebat_Clicked" />
            

            <Image Grid.Column="1" Source="@Resources/ax.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Column="1"  Opacity="0" x:Name="ax" Clicked="ax_Clicked" />
          </Grid>
          <!--<Grid Grid.Row="2" BackgroundColor="White">
            <Grid.ColumnDefinitions>
              <ColumnDefinition Width="40*" />
              <ColumnDefinition Width="40*" />
            </Grid.ColumnDefinitions>

            <Image Grid.Column="0" Source="@Resources/taghche.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Column="0"  Opacity="0" x:Name="taghche" Clicked="taghche_Clicked"/>
            <Image  Grid.Column="1" Source="@Resources/nazr.png" Aspect="Fill" />
            <Button Grid.Column="1"  Opacity="0" x:Name="nazr" Clicked="nazr_Clicked" />
          </Grid>-->
        </Grid>

      </StackLayout>
    </StackLayout>
  </ScrollView>

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید