مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ساخت seed دات نت کور

دوشنبه, 28 آبان 1397 23:15

ساخت seed دات نت کور

با سلام کد های ذیل رو در درstartup برای ساخت سید زدم اما اجرا نمیشه خط 104 و 114 به بعد 

using DrBND.Data;
using DrBND.Models;
using DrBND.Services;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using System;
using static DrBND.Models.ApplicationUser;

namespace DrBND
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
        options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));

      services.AddIdentity<ApplicationUser, AppRole>()
        .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
        .AddDefaultTokenProviders();
      //------------------------------------------

      //------------------------------------------------------
      //Password Strength Setting 
      services.Configure<IdentityOptions>(options =>
      {
        // Password settings 
        options.Password.RequireDigit = true;
        options.Password.RequiredLength = 6;
        options.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
        options.Password.RequireUppercase = false;
        options.Password.RequireLowercase = false;
        options.Password.RequiredUniqueChars = 0;

        // Lockout settings 
        //options.Lockout.DefaultLockoutTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(60);
        options.Lockout.MaxFailedAccessAttempts = 10;
        options.Lockout.AllowedForNewUsers = true;

        // User settings 
        options.User.RequireUniqueEmail = false;
      });

      //Setting the Account Login page 
      services.ConfigureApplicationCookie(options =>
      {
        // Cookie settings 
        options.Cookie.HttpOnly = true;
        options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(30);
        options.LoginPath = "/Home/Login"; // If the LoginPath is not set here, 
                          // ASP.NET Core will default to /Account/Login 
        options.LogoutPath = "/Home/Logout"; // If the LogoutPath is not set here, 
                           // ASP.NET Core will default to /Account/Logout 
        options.AccessDeniedPath = "/Home/AccessDenied"; // If the AccessDeniedPath is 
                                 // not set here, ASP.NET Core 
                                 // will default to 
                                 // /Account/AccessDenied 
        options.SlidingExpiration = false;
      });      //------------------------------------------------------------------------------


      // Add application services.
      services.AddTransient<IEmailSender, EmailSender>();

      services.AddMvc();
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, IServiceProvider services,
      UserManager<ApplicationUser> userManager, RoleManager<AppRole> roleManager)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseBrowserLink();
        app.UseDeveloperExceptionPage();
        app.UseDatabaseErrorPage();

      }
      else
      {
        app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
      }

      app.UseStaticFiles();

      app.UseAuthentication();
      MyIdentityDataInitializer.SeedData(userManager, roleManager);

      app.UseMvc(routes =>
      {
        routes.MapRoute(
          name: "default",
          template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
      });
      //----------------------
      
    }
    /// <summary>
    /// ایجاد رول
    /// </summary>
    /// <param name="roleManager"></param>
    public static void SeedRoles(RoleManager<AppRole> roleManager)
    {
      if (!roleManager.RoleExistsAsync ("Admin").Result)
      {
        AppRole role = new AppRole();
        role.Name = "Admin";
        role.Description = "Perform Admin operations.";
        IdentityResult roleResult = roleManager.
        CreateAsync(role).Result;
      }


     

    //-------------------------------------------------------

    public static void SeedUsers(UserManager<ApplicationUser> userManager)
    {
      if (userManager.FindByNameAsync ("@hhghgh").Result == null)
      {
        ApplicationUser user = new ApplicationUser();
        user.UserName = "4554";
        user.Email = "fuadjh@gmail.com";
        user.PhoneNumber = "091122";

        IdentityResult result = userManager.CreateAsync
        (user, "12122121").Result;

        if (result.Succeeded)
        {
          userManager.AddToRoleAsync(user, "Admin").Wait();
        }
      }


    

    //------------------------

    public static void SeedData(UserManager<ApplicationUser> userManager,RoleManager<AppRole> roleManager)
    {
      SeedRoles(roleManager);
      SeedUsers(userManager);
    }
  }
}

بر اساس این مقاله 

ﺳﻪ شنبه, 29 آبان 1397 10:20

باید مستندات رسمی EF رو بررسی کنید، روشی که برای Seed انتخاب کردید جالب نیست. این لینک رو ببینید.

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : fuadjh,
ﺳﻪ شنبه, 29 آبان 1397 14:18
این یه روش دیگس امتحانش نکردم
-------------------------------------------------------
public static void Main(string[] args)
{
  var host = BuildWebHost(args);

  using (var scope = host.Services.CreateScope())
  {
    var services = scope.ServiceProvider;
    try
    {
      var context = services.GetRequiredService<SchoolContext>();
      DbInitializer.Initialize(context);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      var logger = services.GetRequiredService<ILogger<Program>>();
      logger.LogError(ex, "An error occurred while seeding the database.");
    }
  }

  host.Run();
}
----------------------------------------
DbInitializer

public static class DbInitializer
  {
    public static void Initialize(SchoolContext context)
    {
      context.Database.EnsureCreated();

      // Look for any students.
      if (context.Students.Any())
      {
        return;  // DB has been seeded
      }

      var students = new Student[]
      {
      new Student{FirstMidName="Carson",LastName="Alexander",EnrollmentDate=DateTime.Parse("2005-09-01")},
      new Student{FirstMidName="Meredith",LastName="Alonso",EnrollmentDate=DateTime.Parse("2002-09-01")},
      se("2005-09-01")}
      };
      foreach (Student s in students)
      {
        context.Students.Add(s);
      }
      context.SaveChanges();

      var courses = new Course[]
      {
      new Course{CourseID=1050,Title="Chemistry",Credits=3},
      new Course{CourseID=4022,Title="Microeconomics",Credits=3},
      new Course{CourseID=4041,Title="Macroeconomics",Credits=3},
      
      };
      foreach (Course c in courses)
      {
        context.Courses.Add(c);
      }
      context.SaveChanges();

      var enrollments = new Enrollment[]
      {
      new Enrollment{StudentID=1,CourseID=1050,Grade=Grade.A},
      new Enrollment{StudentID=1,CourseID=4022,Grade=Grade.C},
      new Enrollment{StudentID=1,CourseID=4041,Grade=Grade.B},
      
      };
      foreach (Enrollment e in enrollments)
      {
        context.Enrollments.Add(e);
      }
      context.SaveChanges();
    }
  }
}
---------------------------------------

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید