مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

IAsyncAuthorizationFilter در Asp.net Core

شنبه, 29 دی 1397 22:08

IAsyncAuthorizationFilter در Asp.net Core

سلام 
در پروژه ای از این فیلتر احراز هویت استفاده کردم 

  public class DynamicAuthorizationFilter : IAsyncAuthorizationFilter
  {
    private readonly ApplicationDbContext _dbContext;

    public DynamicAuthorizationFilter(ApplicationDbContext dbContext)
    {
      _dbContext = dbContext;
    }

    public async Task OnAuthorizationAsync(AuthorizationFilterContext context)
    {
      if (!IsProtectedAction(context))
        return;

      if (!IsUserAuthenticated(context))
      {
        context.Result = new UnauthorizedResult();
        return;
      }

      var actionId = GetActionId(context);
      var userName = context.HttpContext.User.Identity.Name;

      var roles = await (
        from user in _dbContext.Users
        join userRole in _dbContext.UserRoles on user.Id equals userRole.UserId
        join role in _dbContext.Roles on userRole.RoleId equals role.Id
        where user.UserName == userName
        select role
      ).ToListAsync();

      foreach (var role in roles)
      {
        if(role.Access == null)
          continue;
          
        var accessList = JsonConvert.DeserializeObject<IEnumerable<MvcControllerInfo>>(role.Access);
        if (accessList.SelectMany(c => c.Actions).Any(a => a.Id == actionId))
          return;
      }

      context.Result = new ForbidResult();
    }

    private bool IsProtectedAction(AuthorizationFilterContext context)
    {
      if (context.Filters.Any(item => item is IAllowAnonymousFilter))
        return false;

      var controllerActionDescriptor = (ControllerActionDescriptor)context.ActionDescriptor;
      var controllerTypeInfo = controllerActionDescriptor.ControllerTypeInfo;
      var actionMethodInfo = controllerActionDescriptor.MethodInfo;

      var authorizeAttribute = controllerTypeInfo.GetCustomAttribute<AuthorizeAttribute>();
      if (authorizeAttribute != null)
        return true;

      authorizeAttribute = actionMethodInfo.GetCustomAttribute<AuthorizeAttribute>();
      if (authorizeAttribute != null)
        return true;

      return false;
    }

    private bool IsUserAuthenticated(AuthorizationFilterContext context)
    {
      return context.HttpContext.User.Identity.IsAuthenticated;
    }

    private string GetActionId(AuthorizationFilterContext context)
    {
      var controllerActionDescriptor = (ControllerActionDescriptor)context.ActionDescriptor;
      var area = controllerActionDescriptor.ControllerTypeInfo.GetCustomAttribute<AreaAttribute>()?.RouteValue;
      var controller = controllerActionDescriptor.ControllerName;
      var action = controllerActionDescriptor.ActionName;

      return $"{area}:{controller}:{action}";
    }
  }

و برای کنترلر ها از [Authorize] استفاده کردم تا این فیلتر اعمال بشه بر روی کنترلر ها

ولی 
چون هم در پروژه یک طرف Cms سایت هست و یک طرف خود سایت هست 
Cms که در Area  ادمین قرار داره و کلا این دو (سایت و Cms )کنترلر ها و ویو هاش از هم جدا هستند 
 ولی من میخواهم این فیلتر فقط بر روی کنترلر های Cms اعمال بشه 
ولی وقتی در کنترلر ها سایت یا کنترلر های Cms از [Authorize] استفاده میکنم فیلتر بالا روی هر دو اعمال میشه 
چه طور میتونم یه فیلتر جدا برای بخش سایت نوشت و از هم جدا و به کنترلرهاش اعمال کرد ؟
در کل چه طور میشه  چند authorization filter نوشت روی هر کنترلی که خواستی اعمال کنی 
م

پنج شنبه, 25 بهمن 1397 11:29

با سلام خدمت شما

میتونین از فیلتر زیر استفاده کنین

public class PermissionCheckerAttribute : AuthorizeAttribute, IAuthorizationFilter
  {
    private IRoleService _roleService;

    private string _permission;

    public PermissionCheckerAttribute(string permissionName)
    {
      _permission = permissionName;
    }

    public void OnAuthorization(AuthorizationFilterContext context)
    {
      _roleService = (IRoleService)context.HttpContext.RequestServices.GetService(typeof(IRoleService));

      if (context.HttpContext.User.Identity.IsAuthenticated)
      {
        string userName = context.HttpContext.User.Identity.Name;

        if (!_roleService.CheckUserPermission(userName, _permission))
        {
          context.Result = new RedirectResult("/Login");
        }
      }
      else
      {
        context.Result = new RedirectResult("/Login");
      }
    }
  }

بالای هر کنترلر و یا حتی اکشن میتونین از این فیلتر به صورت زیر استفاده کنین 

[PermissionChecker("ManageUsers")]
  public class UsersController : BaseController
  

متد CheckUserPermission وضعیت نقش های کاربر رو بررسی میکنه بدین صورت :

public bool CheckUserPermission(string userName, string permission)
    {
      var user = _context.Users
        .Include(s => s.UserRole)
        .SingleOrDefault(s => s.UserName == userName && !s.IsDelete && !s.IsBan);

      if (user != null)
      {
        var result = _context.UserRoles
          .Include(s => s.User)
          .Include(s => s.Role)
          .Include(s => s.Role.RolePermissions)
          .Any(u => u.User.UserName == userName && u.Role.RolePermissions.Any(p => p.Permission.Name == permission));

        return result;
      }

      return false;
    }

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید