مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

لود کردن داده های Excel در دیتاگریدویو-C#

چهارشنبه, 10 بهمن 1397 19:32

لود کردن داده های Excel در دیتاگریدویو-C#

سلام 

کدهایی رو که پیوست کرده ام اجرا می شن ولی هیچ داده ای در دیتاگریدم وارد نمی شه و هیچ پیغام خطایی هم دریافت نمی کنم. خیلی از کدهای نوشته شده در جواب لود کردن داده از Excel رو بررسی کردم و تمامی مواردی که نوشته شده درست به نظر میرسه ولی نمیتونم پیدا کنم که مشکل چی هست!!!!

ممنون میشم کمک کنید.

 OpenFileDialog opnFDialXls = new OpenFileDialog();
      opnFDialXls.Filter = "Excel Documents (*.xls)|*.xls|Excel Documents (*.xlsx)|*.xlsx|Excel Documents (*.xlsm)|*.xlsm";
      opnFDialXls.Multiselect = false;
      opnFDialXls.Title = "Select an excel file to import";
      opnFDialXls.InitialDirectory = @"Desktop";
      if(opnFDialXls.ShowDialog()==DialogResult.OK)
      {
        string pathName = opnFDialXls.FileName;
        string fileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(opnFDialXls.FileName);
        
        string strConn = string.Empty;
        string sheetName = fileName;
        FileInfo fi = new FileInfo(pathName);
        if(!fi.Exists)
        {
          MessageBox.Show("The file does not exists or is not an excel file.", "Exception:\t1984EXIEX01", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
        else
        {
          string extension = fi.Extension;
          switch (extension)
          {
            case ".xls":
              strConn = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + pathName + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1;'";
              break;
            case ".xlsx":
              strConn = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + pathName + ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1;'";
              break;
            case ".xlsm":
              strConn = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + pathName + ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1;'";
              break;
            default:
              strConn = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + pathName + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1;'";
              break;
          }

          OleDbConnection oleDBConn = new OleDbConnection(strConn);
          oleDBConn.Open();
          OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter(string.Format("select * from [{0}$]", sheetName), oleDBConn);
          DataTable dt = new DataTable();
          oda.Fill(dt);

          dGV1MainFrm.DataSource = dt.DefaultView;
          oleDBConn.Close();

پنج شنبه, 11 بهمن 1397 08:47
پنج شنبه, 11 بهمن 1397 12:50

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید