مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در خروجی برنامه خطا نمیده اما تو خروجی خطا میده

یکشنبه, 14 بهمن 1397 17:06

مشکل در خروجی برنامه خطا نمیده اما تو خروجی خطا میده

برنامه قراره 4 عددو بگیره بعد بیاد تقسیم به 10 بکنه بعد توی نتیجه 1 و بزاره جای 3 و دو رو بزاره جای 4 ببینید مشکلش چیه؟

اگر کد اینجا معلوم نیست ضمیمش کردم جاوا 8 و نوشته شده با نت بینز

public class voroodi {


private int a;
private int b;
private int c;
private int d;
public voroodi ( int a , int b, int c , int d){
    this.a=a;
    this.b=b;
    this.c=c;
    this.d=d;
}
public void getvoida ( int a){
   this.a=a/10;
}
public void getvoidb(int b){
    this.b = b/10;
}
public void getvoidc (int c){
    this.c=c/10;
}
public void getvoidd(int d){
    this.d=d/10;
}

public int geta(){
    return a;}
public int getb(){
    return b;}
public int getc(){
    return c;}
public int getd(){
    return d;}
}
    

اینم برنامه تستش


import java.util.Scanner;


public class test {
   
    public static void main(String[] args) {
      Scanner scannerinput = new Scanner(System.in);
     voroodi test1 = new voroodi(1, 1, 2, 2);
    System.out.print("Enter a,b,c,d:\n");
    int a = scannerinput.nextInt();
    int b = scannerinput.nextInt();
    int c = scannerinput.nextInt();
    int d = scannerinput.nextInt();
    test1.getvoida(c);
    test1.getvoida(d);
    test1.getvoida(a);
    test1.getvoida(b);
   
       System.out.printf("The amount of data is :\n %s \t %s\t%s\t%s ",test1.geta(),test1.getb(),test1.getc(),test1.getd());
    
    }
}
    


 

دانلود فایل ضمیمه

پنج شنبه, 25 بهمن 1397 11:53
public class voroodi {
  private double a;
  private double b;
  private double c;
  private double d;


  public voroodi() {
  }

  public double getA() {
    return a;
  }

  public void setA(double a) {
    this.a = a;
  }

  public double getB() {
    return b;
  }

  public void setB(double b) {
    this.b = b;
  }

  public double getC() {
    return c;
  }

  public void setC(double c) {
    this.c = c;
  }

  public double getD() {
    return d;
  }

  public void setD(double d) {
    this.d = d;
  }


  public void divide() {
    a /= 10;
    b /= 10;
    c /= 10;
    d /= 10;
  }

  public void PrintReplace() {
    System.out.printf("The amount of data is :\n %s \t %s\t%s\t%s ", replace((int) a), replace((int) b),
        replace((int) c), replace((int) d));
  }

  public int replace(int num) {
    if (num == 3)
      num = 1;
    else if (num == 4)
      num = 2;
    return num;
  }
}


import java.util.Scanner;


public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scannerinput = new Scanner(System.in);
    voroodi test1 = new voroodi();
    System.out.print("Enter a,b,c,d:\n");
    int a = scannerinput.nextInt();
    int b = scannerinput.nextInt();
    int c = scannerinput.nextInt();
    int d = scannerinput.nextInt();
    test1.setA(a);
    test1.setB(b);
    test1.setC(c);
    test1.setD(d);
    test1.divide();

    test1.PrintReplace();

  }
}

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید