مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

استفاده از radiobutton در پروژه ها #C

ﺳﻪ شنبه, 30 بهمن 1397 11:36

استفاده از radiobutton در پروژه ها #C

سلام  با عرض معذرت از بابت تاپیکی که عنوان مناسبی نداشت

دوستان و استادان عزیز 

میخوام  در فورم ثپت  که ایجاد کردم  از radiobutton استفاده کنم  فورم من کار میکنه و مشکل من فقط   radiobutton

در فورم دو radiobutton  قرار دادم که میخوام بعد از انتخاب همون radiobutton که انتخاب شده متن اون در اسکیول  ثبت بشه 

 

ﺳﻪ شنبه, 30 بهمن 1397 13:52

سلام.

در Event مربوطه (CheckedChanged ) کدتون رو بنویسید :


 private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (radioButton1.Checked)
      {
        string value = radioButton1.Text;
        // ذخیره مقدار value در دیتابیس
      }
    }

ﺳﻪ شنبه, 30 بهمن 1397 14:36

این کار انجام دادم اما  باز هم وقتی یکی رو انتخاب می کنم و ثبت رو میزنم در دیتابیس هر دو کالم  که متاهل و دیگری مجرد هست هر دو مجرد میشن 

یعنی  اونی که انتخاب کردم انتخاب نمیشه 

ﺳﻪ شنبه, 30 بهمن 1397 15:37

با سلام

اگر امکانش هست کدتون رو بفرستین

ﺳﻪ شنبه, 30 بهمن 1397 15:39
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Rawand.DataLayer;
using Rawand.DataLayer.Context;
using ValidationComponents;

namespace project_rawand
{
  public partial class frm_reg : Form
  {
    public int ozwejadidID = 0;
    UnitOfWork db = new UnitOfWork();
    public frm_reg()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonX1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult x;
      x = openFileDialog1.ShowDialog();
      if (x == DialogResult.Cancel)
        return;
      pic1reej.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
    }

    private void frm_reg_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if(ozwejadidID!=0)
      {
        this.Text="ویرایش مشخصات اعضای روند ";
        buttonX2.Text="ویرایش";
        var ozwejadid = db.RawandRepository.GetozwejadidById(ozwejadidID);
        txtname.Text = ozwejadid.name;
        txtfname.Text = ozwejadid.fname;
        txtfname.Text = ozwejadid.fname;
        txtwaladiat.Text = ozwejadid.waladiat;
        txttakhalos.Text = ozwejadid.takhalos;
        txtshomara1.Text = ozwejadid.shomara1;
        txtshomara2.Text = ozwejadid.shomara2;
        txtshomarebastegan1.Text = ozwejadid.shomarebastegan1;
        txtshomarebastegan2.Text = ozwejadid.shomarebastegan2;
        txtvelaiat.Text = ozwejadid.velaiat;
        txtvoloswali.Text = ozwejadid.voloswali;
        txtnahia.Text = ozwejadid.nahia;
        txtqaria.Text = ozwejadid.qaria;
        txtnambarkhana.Text = ozwejadid.nambarkhana;
        txtvelaiat1.Text = ozwejadid.velaiat1;
        txtvoloswali1.Text = ozwejadid.voloswali1;
        txtnahia1.Text = ozwejadid.nahia1;
        txtqaria1.Text = ozwejadid.qaria1;
        txtnambarkhana1.Text = ozwejadid.nambarkhana1;
        txtnambartazkera.Text = ozwejadid.nambartazkera;
        txtsafha.Text = ozwejadid.safha;
        txtjold.Text = ozwejadid.jold;
        txtshomasabt.Text = ozwejadid.shomasabt;
        dattarikh.Text = ozwejadid.tarikh;
        txtmahalsodor.Text = ozwejadid.mahalsodor;
        txttahsil.Text = ozwejadid.tahsil;
        radiomojarad.Text = ozwejadid.mojarad;
        radiomotahel.Text = ozwejadid.motahel;
        txtwazifa.Text = ozwejadid.wazifa;
        txtwazifapadar.Text = ozwejadid.wazifapadar;
        gender.Text = ozwejadid.fmale;
        gender.Text = ozwejadid.male;


      }
      BindGrid();
    }

    void BindGrid()
    {
      using (UnitOfWork db = new UnitOfWork())
      {
        dgvregister.AutoGenerateColumns = false;
        dgvregister.DataSource = db.RawandRepository.GetAllozwejadid();
      }
    }

    private void textBoxX27_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      

        


    }

    private void buttonX2_Click(object sender, EventArgs e)
    {


      ozwejadid ozwejadid = new ozwejadid()
      {
        name = txtname.Text,
        fname = txtfname.Text,
        waladiat = txtwaladiat.Text,
        takhalos = txttakhalos.Text,
        shomara1 = txtshomara1.Text,
        shomara2 = txtshomara2.Text,
        shomarebastegan1 = txtshomarebastegan1.Text,
        shomarebastegan2 = txtshomarebastegan2.Text,
        velaiat = txtvelaiat.Text,
        voloswali = txtvoloswali.Text,
        nahia = txtnahia.Text,
        qaria = txtqaria.Text,
        nambarkhana = txtnambarkhana.Text,
        velaiat1 = txtvelaiat1.Text,
        voloswali1 = txtvoloswali1.Text,
        nahia1 = txtnahia1.Text,
        qaria1 = txtqaria1.Text,
        nambarkhana1 = txtnambarkhana1.Text,
        nambartazkera = txtnambartazkera.Text,
        safha = txtsafha.Text,
        jold = txtjold.Text,
        shomasabt = txtshomasabt.Text,
        tarikh = dattarikh.Text,
        mahalsodor = txtmahalsodor.Text,
        tahsil = txttahsil.Text,
        mojarad = radiomojarad.Text,
        motahel = radiomojarad.Text,
        wazifa = txtwazifa.Text,
        wazifapadar = txtwazifapadar.Text,
        male = gender.Text,
        fmale = gender.Text,
      
          

          
        };
      if (ozwejadidID == 0)
      {
        db.RawandRepository.Insertozwejadid(ozwejadid);
      }

      else
      {
        ozwejadid.ozwejadidID = ozwejadidID;
        db.RawandRepository.Updateozwejadid(ozwejadid);
      }
        db.Save();
        DialogResult = DialogResult.OK;

           
    }

    private void radiomotahel_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if(radiomotahel.Checked)
      {
        string value = radiomotahel.Text;
      }
      
    }

    private void radiomojarad_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (radiomojarad.Checked)
      {
        string value = radiomojarad.Text;
      }
    }

    private void gender_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

پنج شنبه, 02 اسفند 1397 10:04

اگه دقت بکنین ، در هنگام ایجاد یک کاربر جدید ، شما از این تکه کد استفاده کردین :

mojarad = radiomojarad.Text,
 motahel = radiomojarad.Text,

اینجا ، شما برای مجرد و متاهل ، مقدار radiomojarad.Text رو قرار دادین

پس همیشه مجرد انتخاب میشه

اما نکته ای که وجود داره اینه که برای تعیین مجرد یا متاهل بودن ، بهتره از یک boolean استفاده کنید و با استفاده از یک CheckBox ، ویژگی متاهل و یا مجرد بودن رو از کاربر دریافت کنین تا به مشکلات آتی دچار نشین

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید